Høring NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget

Kongen i statsråd oppnevnte i april 2022 et utvalg som skulle evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022. Koronautvalget la frem sin utredning den 2. juni 2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.10.2023

Vår ref.: 23/2831

Høring NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget


Justis- og beredskapsdepartementet sender herved NOU 2023: 16 –Evaluering av pandemihåndteringen – Rapport fra Koronautvalget på offentlig høring.

Kongen i statsråd oppnevnte i april 2022 et utvalg som skulle evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022.

Vi ber spesielt om synspunkter på utvalgets anbefalinger og læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i utvalgets rapport.

Det er ønskelig med en bred deltakelse i høringen, og det inviteres til at også organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner som ikke omfattes av adressatlisten kommer med innspill.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende virksomheter, samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på vedlagte adressatliste. Vi ber også om at statsforvalterne ser til at berørte kommuner i deres områder er kjent med høringen.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Koronautvalget la frem sin utredning den 2. juni 2023. Rapporten er tilgjengelig på regjerings nettside: NOU 2023: 16 - regjeringen.no

Fristen for å sende inn høringssvar er 16. oktober 2023.


Med hilsen

Unni Gunnes
ekspedisjonssjef

Hege Johansen
avdelingsdirektør

Departementene

 

De fylkeskommunale eldrerådene

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Fylkesrådene for funksjonshemmede

Generaladvokaten

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedredningssentralen

Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kriminalomsorgsdirektoratet

Landets pasient- og brukerombud

Mattilsynet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Norsk helsenett SF

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivil klareringsmyndighet

Sivilombudet

Spesialenheten for politisaker

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Sysselmesteren på Svalbard

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

 

Statsforvalterne

Landets kommuner

Fylkeskommunene

 

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

 

Akademikerne

Allmennlegeforeningen

Apotekergruppen

Apotekforeningen

Bandagistenes næringspolitiske utvalg

Den Norske Jordmorforening

Den norske kirke

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

 

Amnesty

Antirasistisk senter (ARS)

Bydelsmødre Norge

Fagforbundet

Farma Norge

Fellesorganisasjonen (FO)

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Kommunesektorens organisasjon KS

Kreftforeningen

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Melanor

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norges Idrettsforbund (NIF)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk fysioterapiforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Parat Helse

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Raftostiftelsen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for tros- og livssamfunn (STL)

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)