Høring - ny lov om beskyttelse av norsk forsvarsteknologi og sikkerhetsgraderte patenter

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om beskyttelse av norsk forsvarsteknologi og sikkerhetsgraderte patenter. Forslaget skal erstatte gjeldende lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar (Lov av 26. juni 1953).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.04.2023

Vår ref.: 15/3310

Departementet foreslår en ny lov for at forsvarssektoren skal kunne føre tilstrekkelig kontroll med og ha tilgang til teknologi som har vesentlig betydning for Forsvarets operative evne, men samtidig legge til rette for at berørte aktører fortsatt vil kunne utvikle fremtidsrettede løsninger på dagens og fremtidens utfordringer.

Forslaget legger opp til at det må treffes vedtak om et en vare, tjeneste eller teknologi har vesentlig betydning for operativ evne, og derfor er beskyttelsesverdig, før den omfattes av begrensningene i lovforslaget. Det foreslås bl.a. at enhver form for deling av beskyttelsesverdig forsvarsteknologi krever tillatelse fra Forsvarsdepartementet, og at Forsvarsdepartementet vil kunne pålegge eller forby bruk, utvikling eller produksjon av teknologien. Kongen vil også kunne ekspropriere eller sikre rett til utnyttelse av en beskyttelsesverdig forsvarsteknologi, dersom krav om tillatelse, pålegg eller forbud ikke gir tilstrekkelig kontroll med eller tilgang til teknologien.

Den nye loven vil gjelde parallelt med, og innebærer ikke noen endring av eksportkontrollregelverket. I konkrete saker vil eventuelle negative vedtak fra FD om deling av teknologi inngå i UDs helhetlige vurdering av om det kan gis eksportlisens etter eksportkontrollregelverket. 

Frist for å sende inn høringssvar er 13. april 2023. VI ber om at høringssvar fortrinnsvis sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/id2959220/

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Høringsinstansene bes vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Ole Ødegård Lindal på ool@fd.dep.no eller på 47300277.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Severin Vikanes

avdelingsdirektør

Utenriksdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kunnskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Finansdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringsadvokaten

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Forsvarsstaben

Forsvarsmateriell

Forsvarets forskningsinstitutt

Språkrådet

Forsvarsbygg

Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Sivilombudet

Patentstyret

Hovedorganisasjonen Virke

Kongsberg Defence & Aerospace AS

Nammo Raufoss AS

Thales Norway AS

SMB Norge

NFM Group

SINTEF

Statsministerens kontor

NTNU

NORCE Research Centre AS

Norsk forening for industriens patnetingeniører (NIP)

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

Abelia

Andøya Space Center

Chemring Nobel AS

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Sikt

DNV GL AS v/Deputy legal director Thina Ytterhorn

Equinor ASA

Teledyne Flir Unmanned Aerial Systems

Forskningsinnstituttenes fellesarena v/Agnes Landstad

Forsvarets høgskole

GKN Aerospace Norway

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Institutt for energiteknikk

Kitron ASA

Kongsberg Maritime

Kongsberggruppen

Nokut

Nord Universitet

Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Norges Handelshøyskole (NHH)

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norsk regnesentral

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

OsloMet - storbyuniversitetet

Politiets sikkerhetstjeneste

Rheinmetall Norway AS

Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren

Samisk høgskole

Simula Research Laboratory AS

The norwegian seismic array (Norsar)

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Nordland

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Agder

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitet og høgskolerådet

Universitetssenteret på Svalbard