Høring - nytt kirkebokregister for Den norske kirke

Høringsinstansene ble anmodet om å vurdere hvilke kirkelige handlinger og opplysninger som fortsatt bør registreres i en fremtidig kirkebok, med individets, menighetens, kirkens og offentlige myndigheters behov for øye. Høringsinstansene ble også bedt om å foreta en vurdering av de tre alternative skissene som introduseres i utredningen: 1. Status quo, 2. minimumsløsning eller 3. teknologisk videreutvikling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/394 KIA

16.10.2003

Høring - nytt kirkebokregister for Den norske kirke

Høsten 2002 nedsatte Kultur- og kirkedepartementet en prosjektgruppe til å utrede fremtidig kirkebokføring i Den norsk kirke, herunder elektronisk kirkebokføring. Utredningen ble ferdigstilt september 2003, og sendes med dette på høring.

Innledningsvis i utredningen "Nytt kirkebokregister for Den norske kirke" gis en presentasjon av historikk og gjeldende ordning for kirkebokføring og medlemsregistrering. Deretter vurderes fremtidig behov for attester, statistikk og dokumentasjon med hensyn til kirkelige handlinger og medlemskap. Det gjøres videre rede for mulige forenklinger og endringer av kirkebokføringen, herunder bruk av ny teknologi. Etter dette introduseres tre alternative skisser for fremtidig kirkebokføring. En av disse er drøftet mer utførlig. Juridiske, økonomiske og administrative konsekvenser er også drøftet. I kap. 10 oppsummeres problemstillingene gjennom prosjektgruppens anbefaling.

Høringsinstansene anmodes om å vurdere hvilke kirkelige handlinger og opplysninger som fortsatt bør registreres i en fremtidig kirkebok, med individets, menighetens, kirkens og offentlige myndigheters behov for øye. Høringsinstansene bes også om å foreta en vurdering av de tre alternative skissene som introduseres i utredningen: 1. Status quo, 2. minimumsløsning eller 3. teknologisk videreutvikling.

I den grad det er mulig, ber vi om å få tilsendt høringsuttalelsene både per post og elektronisk, postmottak@kkd.dep.no.

Flere eksemplarer av utredningen kan bestilles i kirkeavdelingen.

Frist for uttalelser er 1. februar 2004.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Anne-Lise Brodtkorb e.f.
avdelingsdirektør

Nytt kirkebokregister for Den norske kirke.
En utredning om framtidig kirkebokføring i Den norske kirke fra en prosjektgruppe nedsatt av Kultur- og kirkedepartementet (2003)

Utredningen er i pdf-format. For å lese denne må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

- Biskopene

- Kirkerådet

- KA

- PF

- NSD

- SSB

- Riksarkivet

- Skattedirektoratet/Folkeregisteret

- Datatilsynet