Høring om egen pensjonskonto mv

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i innskuddspensjonsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2018

Vår ref.: 17/1884

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i innskuddspensjonsloven som åpner for at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto (egen pensjonskonto). Det foreslås også å oppheve dagens regel i innskuddspensjonsloven om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg opptjent pensjonskapital. Det vises til vedlagte høringsnotat.

Høringsfristen er 21. februar 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Akademikerne

Aktuarkonsulenters Forum

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og likestillingsdepartementet

Bedriftsforbundet

Coop Norge SA

Den norske advokatforening

Den norske aktuarforening

Econa

Finans Norge

Finansforbundet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Helse- og omsorgsdepartementet

hovedorganisasjonen for universitets-  og høyskoleutdannede

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og  moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges Bank

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norske finansanalytikeres forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

The Nordic Association of Marine Insurers

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet