Høring - endringer i forskrift om land-for-land-rapportering

Endringer i forskrift om land-for-land rapportering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2016

Vår ref.: 16/2462 EYH

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i forskrift 20. desember 2013 nr. 1682 om land-for-land-rapportering (LLR).

Forslaget følger opp deler av Stortingets anmodningsvedtak nr. 792 (2014-2015), og tar utgangspunkt i EU-kommisjonens forslag (COM (2016) 198 final) om endring av EUs konsoliderte regnskapsdirektiv (2013/34/EU), samt innspill fra sivil sektor.

Det foreslås blant annet at rapporteringspliktige etter gjeldende LLR-regelverk i regnskapsloven § 3-3d og verdipapirhandelloven § 5-5a, med tilhørende forskrift, må rapportere flere nøkkelopplysninger om sin virksomhet og skattemessige forhold. I tillegg forslås det at rapporteringspliktige skal gi opplysninger om sine fulle kostnader, samt at opplysningene etter bestemmelsene skal gis for hvert enkelt land hvor foretaket er etablert. Det er videre foreslått en ny bestemmelse om offentliggjøring av LLR-rapporten.

Høringsfristen er 8 uker. Det bes om at høringsuttalelser innsendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Attac Norge
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Changemaker
Deloitte
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
E&Y
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøyskolen BI
Industri Energi
Juridisk lovgivning for kvinner (JURK)
Kirkens Nødhjelp
KLP
KPMG
Landsorganisasjonen i Norge
Norad
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeskattekontoret
Oslo Børs ASA
Oslosenteret
Plan Norge
Publish What You Pay Norway
PWC
Redd Barna
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statoil ASA
Storebrand ASA
Støttekomiteen for Vest-Sahara
Tax Justice Network - Norge
Transparency International Norge
Yara International ASA
YS
ØKOKRIM