Høring - Utkast til forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter på høring. Vi viser til vedlagt høringsnotat og utkast til forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.11.2022

Vår ref.: 22/2906

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter på høring. Vi viser til vedlagt høringsnotat og utkast til forskrift.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 22/2906, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Fristen for å sende inn innspill er fredag 11. november kl. 16:00. Den forkortede høringsfristen skyldes behovet for at tilskuddsordningen blir operativ så fort som mulig. Stortinget har gjennom behandling av Prop. 142 S (2022-2023), jf. Innst. 34 S (2022-2023), sluttet seg til regjeringens forslag om at det tas sikte på at ordningen vil åpne for søknader i løpet av november, med søknadsfrist i desember. Regjeringen legger opp til at utbetaling under ordningen vil skje i 2022, dersom søknadsfrist settes til medio desember.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Nina Christine Rør (e.f.)
avdelingsdirektør
Harald Christopher Flølo Hawkins
seniorrådgiver

Alle kommuner
Alle fylkeskommuner
Alle statsforvaltere
Departementene

Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstilsynet
Brønnøysundregistrene
Bygg og Bevar
Byggenæringens landsforening
Creo
Datatilsynet
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for byggkvalitet
Drivkraft Norge
Elektroforeningen
Elhub AS
Energi Norge
Enova SF
Fellesforbundet
Film & Kino
Finans Norge
Finansforbundet
Finanstilsynet
Forum for miljøteknologi
Forum for utvikling og miljø
Handel og Kontor i Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Sørøst-Norge
Industri Energi
Innovasjon Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Kulde og energi VKE - Foreningen for ventilasjon
Kulturrådet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Miljødirektoratet
NHO Logistikk og Transport
NHO Luftfart
NHO Mat og drikke
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
Nord universitet
Norges bondelag
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges museumsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk bioenergiforening (NoBio)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk eiendom
Norsk filminstitutt
Norsk fjernvarme
Norsk industri
Norsk olje og gass
Norsk solenergiforening
Norsk teater- og orkesterforening
Norsk varme
Norsk varmepumpeforening
Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner
Norske billedkunstnere
Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)
Norske kulturarrangører
Norske kulturhus
Norske kunsthåndverkere
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Oljedirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Revisorforeningen
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
Rådgivende ingeniørers forening
Samfunnsbedriftene
SINTEF
Skattedirektoratet
SMB Norge
Standard Norge
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Tolldirektoratet
Tolldirektoratet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økokrim