Høring - om forslag til endringer i åndsverkloven m.m.

Forslag om gjennomføring av EUs direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet i den norske åndsverkloven. Forslaget legger vekt på å sikre en rimelig balanse mellom interessene til brukere av åndsverk og rettighetshavere til åndsverk, og hovedreglene i åndsverkloven videreføres. Ot.prp. ble fremmet av regjeringen i februar 2005 og behandlet i Stortinget våren 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2003

Vår ref.: 2003/1372 ME/ME1

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/1372 ME/ME1 CBU:elt

02.04.2003

Utkast til endringer i åndsverkloven m.m. som følge av Europaparlaments-og rådsdirektiv 2001/29/EF - Høring

Vedlagt følger et høringsnotat med forslag til endringer i åndsverkloven m.m. som følge av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet. Høringsnotatet inneholder også forslag til enkelte andre endringer i åndsverkloven som ikke er en følge av direktivet.

Høringsnotatet er lagt ut elektronisk på Internett under denne adressen:

http://odin.dep.no/kkd/norsk/aktuelt/hoeringssaker/index-b-n-a.html

På denne adressen ligger også en uoffisiell norsk oversettelse av direktivet samt norske versjoner av WIPO-traktaten om opphavsrett og WIPO-traktat om fremføringer og fonogrammer. Hvis det likevel skulle være behov for papirversjon av direktivet eller traktatene, kan man ta kontakt med Medieavdelingens forværelse på telefon 22 24 80 07.

Vi oppfordrer høringsinstansene til å forelegge høringsnotatet for instanser som ikke er oppført på høringslisten nedenfor, men som bør gis anledning til å uttale seg.

Vi ber om eventuelle kommentarer innen onsdag 25. juni 2003. Departementet ber om at høringsuttalelser i tillegg til vanlig brev blir sendt elektronisk til følgende adresse: asap@kkd.dep.no

Med hilsen

Bengt O. Hermansen e.f.
avdelingsdirektør

Constance Ursin
rådgiver

Vedlegg: Høringsliste og høringsutkast

Høringsutkastet og vedleggene er i pdf-format. For å lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html


Høringsutkastet

Vedlegg til høringsutkastet:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet

WIPO-traktat om opphavsrett med omforente erklæringer fra diplomatkonferansen som har vedtatt traktaten og bestemmelsene i Bernkonvensjonen (1971) som det er vist til i traktaten

WIPO-traktat om framføringer og fonogrammer, 20.12.1996

Abelia

ABMU (arkiv/bibliotek/museum)

Akademikerne

Akademikernes Fellesorganisasjon

Annonsørforeningen

Antipiratgruppen i Norge

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO - Billedkunst opphavsrett i Norge

Den Norske Advokatforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den Norske Forleggerforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Departementene og statsministerens kontor

Det norske komponistfond

El- og IT-forbundet

Elektro- og ElektronikkBransjen

Elektronisk Forpost Norge

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere

FONO, Foreningen norske plateselskaper

Forbundet Frie Fotografer

Forum for IT-næringene v/avd.dir. Anne Katrine Kaels

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører

GRAMART

GRAMO

Handel- og Servicenæringens hovedorganisasjon

IFPI Norge

IKT-Norge

Immaterialrettsutvalget

Institutt for medievitenskap

Kommunenes Sentralforbund

Kopinor

Landsforeningen norske malere

Landsorganisasjonen

LINO - skribentenes klareringstjeneste

Mediebedriftenes Landsforening

Musikernes fellesorganisasjon

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalgalleriet

NAViO

NetCom GSM AS

Nettforum

NOPA

Nordisk Copyright Bureau (NCB)

Norges Blindeforbund

Norges Fotografforbund

Norges Juristforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norsk Artistforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk film- og tv-produsenters forening

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk Folkemusikk- og Danselag

Norsk Forbund for Fjernundervisning

Norsk forbund for Lokal-TV

Norsk Forening for Industriens Patentingeniører

Norsk forening for jus og edb

Norsk Forening for opphavsrett

Norsk Forskerforbund

Norsk Journalistlag

Norsk kabel-TV forbund

Norsk komponistforening

Norsk Kritikerlag

Norsk kulturråd

Norsk Lokalradioforbund

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk musikkforleggerforening

Norsk Operasangerforbund

Norsk Oversetterforening

Norsk Presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk Revyforfatterforening

Norsk rikskringkasting

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk spill- og multimedia importørforening

Norsk språkråd

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk ukepresse

Norsk videogramforening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske AV-sentralers landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Bildebyråers Forening

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Filmregissører

Norske fjernsynsselskapers landsforbund

Norske Grafikere

Norske Industridesignere

Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer

Norske Kunsthåndverkere

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

NORWACO

Ny Musikks Komponistgruppe

Næringslivets hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge AS

Regjeringsadvokaten

Riksarkivet

Riksbibliotektjenesten

Rikskonsertene

Riksteatret

Riksutstillinger

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Samisk Kunstnerråd

Statens bibliotektilsyn

Styret for industriell rettsvern

Tegnerforbundet

Teknologiforeningens Landsforening

Telenor ASA

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

UBON, c/o advokatfirmaet Lassen & Ricard

Unge Kunstneres Samfund

UPC Norge AS

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund