Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Ot.prp. nr. 103 (2008-2009) Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2009

Vår ref.: 200806550

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Med dette lovforslaget blir de kommunale tjenestene som skal inngå i NAV-kontorene regulert i en egen lov. Dette gjelder i hovedsak stønad til livsopphold (sosialhjelp), kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad. Etter gjeldende lovgivning reguleres disse tjenestene sammen med kommunale omsorgstjenester i sosialtjenesteloven.

Det foreslås at fylkesmannen skal føre tilsyn med forvaltningen av tjenestene etter loven, og at kommunen skal føre internkontroll. For øvrig medfører ikke lovforslaget noen materielle endringer i forhold til gjeldende sosialtjenestelov.

Høringsnotatet ligger på Arbeids- og inkluderingsdepartementets hjemmeside, www.regjeringen.no/aid.

Høringsfristen er 11. mars 2009. 

Høringsuttalelser sendes til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO, eller elektronisk til postmottak@aid.dep.no

 

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
Ekspedisjonssjef

                                                                               Heidi R. Lohrmann
                                                                               Avdelingsdirektør

                                                                                         

                                                                                         

Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidssamvirkenes Landsforening
Arbeidssøkerforbundet
Attføringsbedriftene

Batteriet/ Samarbeidsforum for kontaktmøte med representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte og myndighetene
Bedriftsforbundet

Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske lægeforeningen
Departementene og Statsministerens kontor
Det norske Diakonforbund
Direktoratet for arbeidstilsynet

Fagforbundet
Fattighuset
Fattignorge
Fellesorganisasjonen (FO)
Forskningsstiftelsen Fafo
Forum for arbeid med bistand
Forum for offentlige servicekontor
Forskerforbundet
Frelsesarmeen
Fri rettshjelp, Oslo
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesnemndene for sosiale saker

Gatejuristen
Gjeldsofferalliansen

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helseansattes yrkesforbund
Helsedirektoratet
Husbanken

Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss

Kirkens bymisjon
Kommunal Landspensjonskasse
Kommuneansattes fellesorganisasjon
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Krem

Landets fylkeskommuner
Landets fylkesleger
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen Norge (LO)
Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mangfold i arbeidslivet

Nasjonalforeningen for folkehelsen
NIBR
Norges Blindeforbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk Attføringsforum
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk Kvinne- og Familieforbund
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norske Kvinners Sanitetsforening
NOVA
Næringslivets hovedorganisasjon

Organisasjon mot offentlig diskriminering

Rettspolitisk forening
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Seniorsaken Norge
Senter for seniorpolitikk
Skattedirektoratet
SLB Bemanning
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens pensjonskasse
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Telemarksforsking-Bø

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utlendingsdirektoratet

Velferdsalliansen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)