Høring - forskrift om retningslinjer for psykososialt arbeid med barn og unge

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge på høring. Forskriften er en del styringssystemet for helse- og sosialfagutdanning (RETHOS).

Status: På høring

Høringsfrist: 23.08.2024

Vår ref.: 24/2869

Høringsbrev - forskrift om retningslinjer for videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge på høring. Forskriften er en del styringssystemet for helse- og sosialfagutdanning (RETHOS).

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ble etablert i 2007 på oppdrag fra Helsedirektoratet, og skal fra høsten 2025 over i ordinær drift. Utdanningen var opprinnelig en del av opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2006), og formålet var å tilby en praksisnær videreutdanning for ansatte med helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning med relevante arbeidsoppgaver inn mot fagområdet barn og unge mellom 0-23 år. Målet var å styrke kunnskap om samarbeid og koordinering av tjenester til barn og unge, og å utvikle studentenes ferdigheter i å identifisere og intervenere i forhold til psykososiale belastningsfaktorer. Utdanningen skulle ha et helsefremmende og forbyggende perspektiv.
Forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge skal sikre at utdanningen fremstår som enhetlig og gjenkjennelig uavhengig av utdanningsinstitusjon. Samtidig skal den gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. Forskriften skal videre kunne fungere fleksibelt og justeres dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Rammene for retningslinjearbeidet
Retningslinjen inneholder læringsutbyttebeskrivelser som gir kandidatene nødvendig kompetanse til å utøve yrkesrollen og oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og nasjonale faglige retningslinjer. Utdanningen skal tilbys som 60 studiepoengs videreutdanning.

Retningslinjen er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 7 og beskriver kandidatens minimums sluttkompetanse etter endt utdanning.Forskriften skal være på et overordnet nivå og skal bestå av følgende innhold:

  • Virkeområde og formål for forskriften
  • Formålet med utdanningen
  • Læringsutbyttebeskrivelser
  • Beskrivelse av studiets oppbygning
  • Beskrivelse av iverksettelse av forskriften

Særlige utfordringer innen fagområdet – avgrensning
I arbeidet med å utarbeide forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge har programgruppen lagt vekt på å ivareta utdanningens styrker slik den er i dag, samtidig som nye krav og behov i praksisfeltet imøtekommes. I dette arbeidet har programgruppen tidlig identifisert behovet for avklaringer rundt ivaretagelsen av gapet som finnes i tjenestetilbudet mellom kommunale lavterskeltjenester og spesialisthelsetjenestens mandat. Barn og unge med milde til moderate psykiske lidelser er spesielt sårbare for å havne mellom disse tjenestene, da disse kan trenge behandling som et supplement til psykososial oppfølging. Programgruppen har vurdert behovet for behandlingskompetanse, men oppfatter av at en utdanning på 60 studiepoeng ikke både kan inkludere forebyggende arbeid, helsefremmende arbeid, psykososialt arbeid og behandling av milde til moderate lidelser samtidig. Programgruppen legger på denne bakgrunn frem dette utkastet til nasjonal retningslinje, og har avgrenset utdanningen til å omhandle kompetanse innen psykososialt arbeid og forebyggende og helsefremmende arbeid.

Høringsspørsmål
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om utdanningen ivaretar praksisfeltets kompetansebehov. Det bes også om en vurdering av avgrensningen som er gjort, og om det er mulig å gjennomføre utdanningen slik den nå er foreslått innenfor rammen av 60 studiepoeng.

Høringen er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringssvar kan sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen på www.regjeringen.no/id3040740 

Høringssvar er offentlige og blir publisert. Høringsfristen er 23. august 2024

Med hilsen

Martin Fredheim (e.f.)
fung. avdelingsdirektør                          Elise Håkull Klungtveit
                                                                   rådgiver

LFB - Landsforeningen for barnevernsbarn
Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)
Norges institusjon for menneskerettigheter
Stine Sofies Stiftelse
Oslo kommune - Barne- og famiieetaten
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – vest
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – midt
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (øst og sør)
Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress -Øst
Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress - Sør
Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord
Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress - Midt
Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress- Vest
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bufetat Midt-Norge
Bufetat Nord
Bufetat Sør
Bufetat Vest
Bufetat Øst
Barneombudet
Statsforvalteren Agder
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Vestland
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Trøndelag
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse NordHelse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Folkehelseinstituttet
Norges forskningsråd
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk senter for barneforskning
Politidirektoratet
Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Statens helsetilsyn
Sysselmannen på Svalbard
Utlendingsdirektoratet
Kompetanse Norge
Sametinget
Sivilombudsmannen
Viken fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Longyearbyen lokalstyre
Atferdssenteret
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske legeforening
BAR - Barn av rusmisbrukere
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Forum for barnekonvensjon
Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner
Hovedorganisasjonen Virke
Innvandrernes landsorganisasjon
Kirkens bymisjon
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge
Landsorganisasjonen for Romanifolket
Mental helse ungdom
MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Norsk Innvandrerforum
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Norges Kvinne- og familieforbund
Røde Kors
Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk psykologforening
Norsk utviklingssenter for barn og unge
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk tjenestemannslag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Atlantis Medisinske Høgskolen
Lovisenberg diakonale høgskole
VID vitenskapelige høgskole
PRESS - Redd Barna Ungdom
Samarbeidsforum mot fattigdom
Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger
Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i oslo
Stiftelsen Kirkens familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Rettferd for taperne
UNICEF Norge
Unio
Uni research Helse
Universitets- og høgskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Velferdsalliansen
Voksne for barn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
Unge funksjonshemmede
Skeiv ungdom
Norsk studentorganisasjon
Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)
Østfold Barne- og Ungdomsråd
Ungdommens Fylkesting - Hedmark fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Oppland fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Buskerud fylkeskommune
Vestfold barne- og ungdomsråd
Telemark ungdomsråd
Aust-agder Barne- og ungdomsråd (AABUR)
Ungdommens fylkesting (UFT) - Vest-Agder fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune
Vestland ungdomsutvalg
Ungdommens fylkesting - Møre og Romsdal fylkeskommune
Trøndelag Barne- og ungdomsråd
Nordland Barne- og ungdomsråd (NOBUR)
Troms barne- og ungdomsråd
Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i Finnmark fylke
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Ungdom og Fritid
Norske Samers Riksforbund
Association of Norwegian Students Abroad
Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Blå Kors Norge
Blå Kors Borgestadklinikken
Kompetansesenter - Rus
Kompetansesenter rus - Midt-Norge
KoRus Vest Bergen
KoRus Vest Stavanger
KoRus Sør
KoRus Oslo
KoRus Øst
KoRus Nord
Delta
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Innovasjon Norge
Helse Stavanger HF
Helse Fonna HF
Helse Bergen HF
Helse Førde HF
Helse Møre og Romsdal HF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helgelandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Kompetansenettverk for kvalitet i Barnevern
Fylkesråd for funksjonshemmede Oslo
Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser  - Viken
Fylkesråd for funksjonshemmede - Vestfold
Fylkesråd for funksjonshemmede - Telemark
Fylkesråd for funksjonshemmede - Agder
Fylkesråd for funksjonshemmede - Rogaland
Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser -Vestland
Fylkesråd for funksjonshemmede - Møre og Romsdal
Fylkesråd for funksjonshemmede - Trøndelag
Fylkesråd for funksjonshemmede - Nordland
Fylkesråd for funksjonshemmede - Troms
Fylkesråd for funksjonshemmede - Finnmark
Fylkesråd for funksjonshemmede - Innlandet
Pasient- og brukerombudet i Agder
Pasient- og brukerombudet i Buskerud
Pasient- og brukerombudet i Finnmark
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Pasient- og brukarombodet i Hordaland
Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
Pasient- og brukerombudet i Nordland
Pasient- og brukarombodet i Rogaland
Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
Pasient- og brukerombudet i Telemark
Pasient- og brukerombudet i Troms
Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Pasient- og brukerombudet i Østfold
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Nasjonalt forbund for folk i LAR
Mental Helse
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Norges Handikapforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Fysioterapiforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
Parat Helse
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Ambia (tidligere)Ressurssenteret for omstilling i kommunene
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
SINTEF Helse
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Taternes Landsforening
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Arbeidsforskningsinstituttet
By- og regionforskningsinstituttet NIBR
ADHD Norge
ANANKE - Norsk OCD forening
Angstringen
Bipolarforeningen Norge
Dysleksi Norge
HBRSU - Landsforeningen for transkjønnete
Rådgivning om spiseforstyrrelse
Sex og politikk
Amathea (rådgiving for uplanlagte gravide)
Blålys (landsforeningen for seksuelt misbrukte)
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord?
Landsforeningen We shall overcome, støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner
Rådet for psykisk helse
Anonyme Alkoholikere
AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)
A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling)
Forbundet mot Rusgift
KREM (Kreativt og mangfoldig arbeidsliv)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
MARBORG (brukerorganisasjon på rusfeltet)
NA (Anonyme Narkomane)
ProLAR (Nasjonalt forbund for folk i LAR)
Retretten (interesseorganisasjon for rusmisbrukere)
RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
Ungdom mot narkotika
Wayback (stiftelse for straffedømte)
Foreningen for Fangers Pårørende
Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Pårørendealliansen
Helseutvalget
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Norsk pasientskadeerstatning
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Olje- og energidepartementet
Norsk pasientforening
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
Recovery Norge
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Verdighetsenteret
Domstoladministrasjonen
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Innlandet
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Møre og Romsdal
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Nordland
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken, Oslo
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken, Drammen
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken, Moss
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Vestfold og Telemark
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Vestland
Samisk helsenettverk
Norsk senter for menneskerettigheter
NAKMI (Folkehelseinstituttet)
Elevorganisasjonen