Høring - omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/5599 GHD

5.06.2002

Finansdepartementet legger med dette fram forslag om omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall til en utslippsavgift mv., jf. vedlagte høringsnotat.

Høringsinstansene bes sørge for at eventuelle underliggende instanser blir gitt anledning til å uttale seg om saken.

Høringsfristen er tirsdag 1. august 2002.

Uttalelsene sendes til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, Postboks 8008 Dep., 0030 Oslo. Høringsuttalelser på mer enn en side bes vedlagt på diskett eller sendt i elektronisk form til e-postadresse grethe.dahl@finans.dep.no.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Grethe H. Dahl
seniorrådgiver

Vedlegg

Høringsliste

Høringsnotat

Utkast til forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Utkast til Stortingets vedtak om avgift på sluttbehandling av avfall