Høring - rapport fra arbeidsgruppe om studentsamskipnadsordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200405011-/TAS

04.01.06

Høring – rapport fra arbeidsgruppe om studentsamskipnadsordningen

Utdannings- og forskningsdepartementet oppnevnte i brev 4. juli 2005 en ekstern arbeidsgruppe som skulle vurdere forhold knyttet til studentsamskipnadsordningen. Arbeidsgruppen leverte rapport til departementet 21. november 2005.

Rapporten sendes med dette på høring. Rapporten er vedlagt. Den er også tilgjengelig på departementets nettsider: http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/hoering/bn.html

Arbeidsgruppen har blant annet vurdert hva som skal være samskipnadenes oppgaver, eller hvordan grensene for samskipnadenes virksomhet skal defineres, og samarbeidet mellom samskipnad og utdanningsinstitusjon. Vi ber spesielt om innspill fra høringsinstansene i forhold til en konkrete avgrensning av samskipnadenes oppgaver, og om forholdet til utdanningsinstitusjon, herunder utforming av regelverket for fri stasjon. Vi ber også om innspill knyttet til departementets tilsynsansvar overfor samskipnadene, sett i forhold til den enkelte samskipnads frihet som eget rettssubjekt, selv om arbeidsgruppen i mindre grad har vurdert dette temaet.

Merknader sendes departementet innen 4. april 2006. Eventuelle spørsmål kan rettes til Tonje Areng Skaara ( tas@ufd.dep.no, tlf. 22 24 76 99).

Med hilsen

Bjørn Tore Kjellemo (e.f.)avdelingsdirektør

Tonje Areng Skaara
rådgiver

Rapport fra arbeidsgruppe om studentsamskipnadsordningen.

Vedlegg i pdf-format

Rapporten er lagret som PDF-fil. For å kunne lese den må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Akademikerne
ANSA
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Forskerforbundet
LO-stat
Nettverk for private høyskoler
Norsk Studentunion
Norsk Tjenestemannslag
Samskipnadsrådet
Studentenes landsforbund
Studentsamskipnadene
UNIO
Universitets- og høgskolerådet
Universitet og høyskoler
YS