Høring - rapport fra partssammensatt maritimt utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring rapporten fra det partssammensatte maritime utvalget av 19. mars 2021. Utvalgets mandat har vært å vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.06.2021

Vår ref.: 21/2875