Høring – revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt (F-35-02)

Kunnskapsdepartementet har foretatt en gjennomgang av nåværende reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt. Forslaget til nytt reglement vil erstatte rundskriv F-35-02, og vil gjelde for statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter om faglig aktivitet. Reglementet setter kriterier for når bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet kan organiseres internt ved institusjonen, eller eksternt i en samarbeidende virksomhet. Reglementet regulerer også institusjonens eierskap og forvaltning av aksjer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2007

Vår ref.: 200704507

Høring – revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt (F-35-02)

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til  revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt (F-35-02) på høring. Vedlagt følger forslag til revidert reglement og veileder. Departementet tar sikte på at revidert reglement kan tre i kraft fra 1. januar 2008.

Bakgrunn
I tråd med signaler i St.prp. nr. 1 (2006-2007) har Kunnskapsdepartementet foretatt en gjennomgang av nåværende reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt (jf. departementets rundskriv F-35-02). Det ble også orientert om dette arbeidet i etatsstyringsmøtene med universitetene og høyskolene i vår.

Dagens reglement trådte i kraft 1. januar 2003, og utgangspunktet for revisjonen av reglementet har blant annet vært praktiske problemstillinger departementet har merket seg og behov for samordning og oppdatering. På oppdrag fra departementet har NIFU STEP foretatt en gjennomgang av faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UH-sektoren. Rapporten ligger til grunn for departementets arbeid med revisjon av reglementet. Rapporten er tilgjengelig på http://www.nifustep.no.

Nærmere om forslaget
Forslaget til nytt reglement vil erstatte rundskriv F-35-02, og vil gjelde for statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter om faglig aktivitet. Reglementet setter kriterier for når bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet kan organiseres internt ved institusjonen, eller eksternt i en samarbeidende virksomhet. Reglementet regulerer også institusjonens eierskap og forvaltning av aksjer.

Det er noen endrede begreper sammenlignet med F-35.02. Reglementets inndeling er justert, og følger i hovedsak samme struktur som Hovedinstruks fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved institusjonene i universitets- og høyskolesektoren (hovedinstruksen).
 
Bestemmelsene om styrets ansvar innebærer ikke endringer i styreansvaret, jf. universitets- og høyskoleloven og hovedinstruksen. Styret er institusjonens øverste organ og har det overordnede ansvaret for at lover og regler følges av hele organisasjonen. Opprettelse av selskap og kjøp av aksjer skal alltid vedtas av styret selv, og styret er ansvarlig for at forvaltningen skjer i tråd med regelverket. Alle beslutninger ved institusjonen treffes av styret eller etter delegasjon fra styret, og på styrets ansvar.

Reglementet skal tydeliggjøre styrets ansvar og kravet til faglige vurderinger. Reglementet sier eksplisitt at styret ikke kan delegere beslutning om kjøp av aksjer. Dette er en innstramning av de fullmakter styret har etter universitets- og høyskoleloven og en endring sammenlignet med F-35-02.

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOV) omfatter det som i F-35-02 ble kalt eksternt finansiert virksomhet (EFV). BOV kan etter nærmere spesifiserte kriterier organiseres ved selvstendige virksomheter. Slik organisering kan reguleres enten gjennom samarbeidsavtale alene, eller gjennom både samarbeidsavtale og aksjeeie. Virksomhet finansiert med grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet, skal under enhver omstendighet organiseres internt ved institusjonen.

Definisjonene av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet tar utgangspunkt i finansieringskilde, og skiller etter hvorvidt det foreligger krav til motytelse ved kontraktsinngåelse. Veilederen utdyper dette. I arbeidet med nytt reglement har det vært en intensjon å rydde i begrepsbruken og sikre samsvar med begrepene i regnskapsmalene for sektoren.

Departementet har ikke tidligere eksplisitt definert begrepet randsoneaktivitet. Randsoneaktivitet defineres i reglementet som bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet som institusjonene har organisert eksternt i samarbeid med selvstendige virksomheter, uavhengig av om institusjonene selv har aksjer i virksomheten eller ikke. Randsoneaktivitet omfatter også eierskap i selskaper med andre formål som er av særlig faglig interesse. Dette inkluderer såkalte Technology Transfer Offices (TTOene) og kommersialiseringsselskap. Definisjonen av randsoneaktivitet har altså et økonomisk, ikke geografisk perspektiv. Veilederen til reglementet utdyper dette.

BOV og randsoneaktivtet skal ikke gå på bekostning av institusjonenes evne til å utføre primæroppgavene forankret i institusjonenes samfunnsrolle. Reglementet innebærer ikke endringer på dette punktet. For at institusjonene skal engasjere seg i BOV er det et grunnleggende krav at virksomheten skal være av faglig interesse.

Reglementet forutsetter at institusjonens samarbeid med andre virksomheter ivaretar institusjonens faglige uavhengighet, jf. de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Bestemmelsene i reglementet
Reglementets kapittel 1 omhandler forvaltning av institusjonens forpliktende samarbeid med andre virksomheter. Det angis kriterier for å inngå samarbeid med andre virksomheter samt et minimum av hva samarbeidsavtale skal omhandle.

Kapittel 2 omhandler organisering av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet. Innledningsvis gis det krav og føringer for valg av intern eller ekstern organisering. Virksomhet finansiert over grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, skal alltid organiseres internt. For det tilfelle at institusjonen beslutter å organisere BOV internt, stilles det krav til blant annet budsjett og regnskap i punkt 2.2. Punkt 2.3 gjelder BOV organisert som randsoneaktivtet, uavhengig av om institusjonen har aksjer i samarbeidende virksomhet eller ikke. Styret kan delegere myndighet til å bestemme ekstern organisering av BOV som ikke innebærer aksjeerverv, mens ekstern organisering av BOV som innebærer aksjeerverv alltid skal være en sak for styret.

Annen randsonevirksomhet enn BOV omtales i kapittel 3. Dette vil for eksempel være TTOer, kommersialiseringsselskaper eller andre selskaper med særlig faglig begrunnelse. Reglementet åpner ikke for at institusjonene kan eie aksjer eller hele selskaper som kun er en finansiell plassering.

Kapittel 4 omhandler institusjonenes forvaltning av aksjer. Det fastholdes at styret skal vedta erverv av aksjer og det stilles krav til utøvelse av eierskapet. Reglementet angir aksjeselskap som organisasjonsform når institusjonene skal organisere virksomhet i egne rettssubjekt. Stiftelse innebærer en disposisjon som ikke er i tråd med departementets krav til forvaltning av statens midler. Reglementets anvisning på selskapsform innebærer følgelig en viss rettslig endring i institusjonenes vurderingsfrihet, men vil neppe gjøre praktisk forskjell.

Bestemmelsene om salg av aksjer og kapitalinnskudd videreføres i reglementet, men det presiseres at det ikke er adgang til å benytte tingsinnskudd. Institusjonen som skal ivareta statens eierskap i selskap der også andre statsinstitusjoner er aksjeeiere, skal sende departementet melding om dette senest innen 14 dager fra ervervet. Tidligere var fristen fire uker.

Reglementets bestemmelser om rapportering er i all hovedsak en videreføring av F-35-02. Reglementet sier at departementet umiddelbart skal orienteres om aktiviteter av viktighet i selskapet, og som er av interesse for departementet. Reglementets formuleringer forutsetter større oppmerksomhet rundt virksomheten, og vurderingene av hva som skal rapporteres til departementet. Det tas ikke sikte på en mer omfattende rapportering, men grundigere og mer etterprøvbare vurderinger av hva som skal rapporteres. Vi gjør oppmerksom på at institusjonenes forvaltning av aksjer skal skje i tråd med retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser i aksjer fastsatt av daværende Utdannings- og forskningsdepartementet 12. oktober 2005 (vedlagt). Departementet tar sikte på å oppdatere retningslinjene slik at disse blir i tråd med reglementet. I den forbindelse kan det bli gjort visse endringer i plasseringen av bestemmelsene om rapportering.

Høringsbrevet er også tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/kd.  Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på samme nettside. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser er departementet i hende senest innen 23. november 2007. Uttalelsene sendes Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo, eller elektronisk til postmottak@kd.dep.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Erling H. Dietrichson, tlf.: 22 24 75 53, e-post: ehd@kd.dep.no.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Cathrin Sætre
avdelingsdirektør

Statlige universiteter og høyskoler
Riksrevisjonen
Departementene
Universitets- og høgskolerådet
Forsvarets høgskoler
Politihøgskolen
Forskningsparkene i Norge
Innovasjon Norge
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Statistisk sentralbyrå
Folkehelseinstituttet
Universitetssykehusene
Regionale helseforetak
Sametinget
Stipendiatorganisasjonene (SiN)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Akademikerne
LO
NITO
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Datatilsynet
Institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter