Høring – revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt (F-35-02)

Kunnskapsdepartementet har foretatt en gjennomgang av nåværende reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt. Forslaget til nytt reglement vil erstatte rundskriv F-35-02, og vil gjelde for statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter om faglig aktivitet. Reglementet setter kriterier for når bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet kan organiseres internt ved institusjonen, eller eksternt i en samarbeidende virksomhet. Reglementet regulerer også institusjonens eierskap og forvaltning av aksjer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2007

Kunnskapsdepartementet har foretatt en gjennomgang av nåværende reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt. Forslaget til nytt reglement vil erstatte rundskriv F-35-02, og vil gjelde for statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter om faglig aktivitet. Reglementet setter kriterier for når bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet kan organiseres internt ved institusjonen, eller eksternt i en samarbeidende virksomhet. Reglementet regulerer også institusjonens eierskap og forvaltning av aksjer.
(27.09.2007)

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Vedlegg:
Utkast: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer (PDF-fil)

Utkast: Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter, og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer (PDF-fil)  

Retningslinjer for Kunnskapsdepartementets forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (vedleggene er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

----------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer med ikrafttredelse 1. januar 2008. Det er også utarbeidet en veileder til dette reglementet. Departementet har videre fastsatt reviderte retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper med samme ikrafttredelsesdato. Det nye reglementet med veileder samt omtalte reviderte retningslinjer finnes i rundskriv F-20-07. Lenke til rundskrivet finnes i menyen på høyre side.