Høring Forslag til endringer i forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 09.04.2024

Vår ref.: 23/5649

Høring – forslag til endringer i forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. mars 2019 nr. 398 om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning.

Forskriften er en del av styringssystemet for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). Hensikten med styringssystemet er å sørge for at utdanningene er framtidsrettet og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Gjennom styringssystemet får både tjenestene og brukerne økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. I styringssystemet er det oppnevnt programgrupper for hver utdanning som skal utvikle og revidere nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene.

Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning ble fastsatt 15. mars 2019 og var gjeldende fra opptak til utdanningen studieår 2020-2021.

Om forskriften
Forskriften skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. Den skal videre kunne fungere fleksibelt ved at kravene i forskriften skal kunne endres dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig skal den ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Om endringene i forskriften
Programgruppen for barnevernspedagogutdanning har vurdert at det er behov for å styrke kompetanse i forsvarlig rettsanvendelse og i forvaltnings- og barnevernsrettslig kompetanse i bachelorutdanningen. Det er også vurdert at det er behov for å sikre en bedre sammenheng og progresjon mellom barnevernspedagogutdanningen og  masterutdanningen i barnevern.
Læringsutbyttet for kompetanseområdet forsvarlig rettsanvendelse og rettssikkerhet i masterutdanningen i barnevern er omfangsrikt og komplekst. Bakgrunnen var at ulike instanser, spesielt fra praksis og forvaltning, påpekte behovet for økt juridisk kompetanse. I barnevernspedagogutdanningen, er det kun et fåtall læringsutbytter på rettsanvendelse og det er dette som vil styrkes med de foreslåtte endringene.

Et av målene med de foreslåtte endringene er å legge til rette for et mer helhetlig studieforløp og progresjon for de studentene som ønsker å ta en masterutdanning etter barnevernspedagogutdanningen. Endringene vil også kunne bidra til at utdanningsinstitusjonene kan legge et helhetlig pedagogisk løp for læringsutbytte i bachelorutdanningen og over til masterutdanningen.

Kapittel 3 (§ 7-9) i forskriften om Oppvekst og familieliv er foreslått endret til et kapittel 3 om Forsvarlig rettsanvendelse og rettssikkerhet. Læringsutbyttebeskrivelsene i nåværende § 7 foreslås flyttet til § 4, og noen av læringsutbyttebeskrivelsene i § 8 er flyttet til § 5. Noen læringsutbyttebeskrivelser i forskriften er foreslått slettet blant annet fordi noen av læringsutbyttebeskrivelsene var overlappende. Noen læringsutbyttebeskrivelser er endret

Departementet foreslår at endringene skal gjelde for studenter som tas opp fra og med studieåret 2026-2027 med en overgangsordning der studenter som følger utdanning basert på dagens retningslinje, har rett til å avlegge eksamen etter denne fram til og med 31. desember 2029.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no: www.regjeringen.no/id3015210

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 9. april 2024.
Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.


Med hilsen

Martin Fredheim (e.f.)
fung. avdelingsdirektør                                     
                                                                         Ane-Berit Storvik Hurlen
                                                                         utredningsleder                                                                                                           
                                                                                    

Akademikerne
Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)
Akershus fylkeskommune
Akershus universitetssykehus HF
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Alver kommune
Andøy kommune
Antirasistisk senter
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aremark kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune
Atferdssenteret
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aust-Agder Barne- og ungdomsråd (AABUR)
Aust-Agder fylkeskommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune
BAR - Barn av rusmisbrukere
Bardu kommune
Barne- og familiedepartementet
ungdoms- og familiedirektoratet Barne-
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon
Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)
Beiarn kommune
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Bindal kommune
Birkenes kommune
Bjerkreim kommune
Bjørnafjorden kommune
Blå Kors Norge
Blålys (landsforeningen for seksuelt misbrukte)
Bodø kommune
Bokn kommune
Bremanger kommune
Brønnøy kommune
Bufetat Midt-Norge
Bufetat Nord
Bufetat Sør
Bufetat Vest
Bufetat Øst
Buskerud fylkeskommune
By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
Deatnu-Tana kommune
Delta
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Diakonhjemmet Sykehus
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Domstoladministrasjonen
Dovre kommune
Drammen kommune
Drangedal kommune
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Eidfjord kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eigersund kommune
Elverum kommune
Enebakk kommune
Engerdal kommune
Etne kommune
Etnedal kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes kommune
Fagforbundet
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Farsund kommune
Fauske-Fuossko kommune
Fedje kommune
Fellesorganisasjonen
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkssykehuset HF
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Fjord kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Folkehelseinstituttet
Folldal kommune
Forandringsfabrikken
Forsvarsdepartementet
Forum for barnekonvensjon
Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner
Fredrikstad kommune
Frogn kommune
Froland kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Innlandet
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Møre og Romsdal
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Nordland
Drammen Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken
Moss Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken
Oslo Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Vestfold og Telemark
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Vestland
Fyresdal kommune
Færder kommune
Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono kommune
Gamvik kommune
Gausdal kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gildeskål kommune
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune
Grane kommune
Gratangen kommune
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Gulen kommune
Guovdageaidnu-Kautokeino kommune
Hadsel kommune
Halden kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest kommune
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Haram kommune
Hareid kommune
Harstad - Hárstták kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal kommune
Haugesund kommune
Hedmark fylkeskommune
Heim kommune
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Stavanger HF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy (M. og R.) kommune
Herøy (Nordl.) kommune
Hitra kommune
Hjartdal kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Hordaland barne- og ungdomsråd
Hordaland fylkeskommune
Horten kommune
Hovedorganisasjonen Virke
Hurdal kommune
Hustadvika kommune
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Hægebostad kommune
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyanger kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Ibestad kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Indre Østfold kommune
Innvandrernes landsorganisasjon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Jevnaker kommune
Justis- og beredskapsdepartementet
Kárášjohka-Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kinn kommune
Kirkens bymisjon
Klepp kommune
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetansenettverk for kvalitet i Barnevern
Kompetansesenter - Rus
Kongsberg kommune
Kongsvinger kommune
Kragerø kommune
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Krødsherad kommune
KS
Kulturdepartementet
Kvam kommune
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kviteseid kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Landbruks- og matdepartementet
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Larvik kommune
Lebesby kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Lesja kommune
Levanger kommune
LFB - Landsforeningen for barnevernsbarn
Lier kommune
Lierne kommune
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lillehammer kommune
Lillesand kommune
Lillestrøm kommune
Lindesnes kommune
Loabák - Lavangen kommune
Lom kommune
Longyearbyen lokalstyre
Loppa kommune
Lovisenberg diakonale høgskole
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Lørenskog kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Marker kommune
Masfjorden kommune
Melhus kommune
Meløy kommune
Mental helse ungdom
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Midt-Telemark kommune
Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes kommune
Moss kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune
Nissedal kommune
Nittedal kommune
Nome kommune
Nord universitet
Nord-Aurdal kommune
Nord-Fron kommune
Nordkapp kommune
Nordland Barne- og ungdomsråd (NOBUR)
Nordland fylkeskommune
Nordlandssykehuset HF
Nord-Odal kommune
Nordre Follo kommune
Nordre Land kommune
Nordreisa kommune
Nore og Uvdal kommune
Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk barnelegeforening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Innvandrerforum
velferd og aldring Norsk institutt for forskning om oppvekst
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norsk tannpleierforening
Norsk tjenestemannslag
Norsk utviklingssenter for barn og unge
Norske Samers Riksforbund
Notodden kommune
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærøysund kommune
Energidepartementet
Oppdal kommune
Oppland fylkeskommune
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
Orkland kommune
Os kommune
Osen kommune
Oslo kommune
Oslo kommune - Barne- og familieetaten
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet storbyuniversitetet
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Parat Helse
Pasient- og brukarombodet i Hordaland
Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
Pasient- og brukarombodet i Rogaland
Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
Pasient- og brukerombudet i Agder
Pasient- og brukerombudet i Buskerud
Pasient- og brukerombudet i Finnmark
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Pasient- og brukerombudet i Nordland
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
Pasient- og brukerombudet i Telemark
Pasient- og brukerombudet i Troms
Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Pasient- og brukerombudet i Østfold
Porsanger-Porsáŋgu-Porsanki kommune
Porsgrunn kommune
PRESS - Redd Barna Ungdom
Rakkestad kommune
Rana kommune
Randaberg kommune
Rauma kommune
Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress - Midt
Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord
Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress - Sør
Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress- Vest
Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress -Øst
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – midt
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – vest
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (øst og sør)
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Risør kommune
Rogaland fylkeskommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Røde Kors
Rødøy kommune
Røros kommune
Røst kommune
Råde kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Salangen kommune
Saltdal kommune
Sametinget
Samisk høgskole
Samnanger kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Sel kommune
Selbu kommune
Seljord kommune
Senja kommune
Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sigdal kommune
Siljan kommune
Sirdal kommune
Sivilombudsmannen
Skaun kommune
Skien kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Smøla kommune
Snåase-Snåsa kommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogndal kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
St. Olavs Hospital HF
Stad kommune
Stange kommune
Statens Barnehus - Bergen
Statens Barnehus - Bodø
Statens Barnehus - Hamar
Statens Barnehus - Kristiansand
Statens Barnehus - Moss
Statens Barnehus - Oslo
Statens Barnehus - Sandefjord
Statens Barnehus - Stavanger
Statens Barnehus - Tromsø
Statens Barnehus - Trondheim
Statens Barnehus - Ålesund
Statens helsetilsyn
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Statsforvaltaren i Rogaland
Statsforvaltaren i Vestland
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Stavanger kommune
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stiftelsen Kirkens familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stine Sofies Stiftelse
Stjørdal kommune
Stord kommune
Stor-Elvdal kommune
Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sunndal kommune
Sunnfjord kommune
Sunnaas sykehus HF
Surnadal kommune
Sveio kommune
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sykkylven kommune
Sysselmannen på Svalbard
Sømna kommune
Søndre Land kommune
Sør-Aurdal kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sørlandet sykehus HF
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Telemark fylkeskommune
Telemark ungdomsråd
Time kommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Troms barne- og ungdomsråd
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Trøndelag Barne- og ungdomsråd
Trøndelag fylkeskommune
Tvedestrand kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker kommune
Ullensvang kommune
Ulstein kommune
Ulvik kommune
Ungdommens fylkesting - Buskerud fylkeskommune
Ungdommens Fylkesting - Hedmark fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Møre og Romsdal fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Oppland fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune
Ungdommens fylkesting (UFT) - Vest-Agder fylkeskommune
Ungdomspolitisk utvalg - Sogn og Fjordane
Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i Finnmark fylke
Unge duer
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Unjárga-Nesseby kommune
Utenriksdepartementet
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårshei kommune
Velferdsalliansen
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vennesla kommune
Verdal kommune
Verdighetssenteret
Vest-Agder fylkeskommune
Vestby kommune
Vestfold barne- og ungdomsråd
Vestfold fylkeskommune
Vestnes kommune
Vestre Slidre kommune
Vestre Toten kommune
Vestre Viken HF
Vestvågøy kommune
Vevelstad kommune
VID vitenskapelige høgskole
Vik kommune
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Voksne for barn
Volda kommune
Voss kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågå kommune
Våler kommune (Hedm.)
Våler kommune (Østf.)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Øksnes kommune
Ørland kommune
Ørsta kommune
Østfold Barne- og Ungdomsråd
Østfold fylkeskommune
Østre Toten kommune
Øvre Eiker kommune
Øyer kommune
Øygarden kommune
Øystre Slidre kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Åmli kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Ås kommune
Åseral kommune
Åsnes kommune