Høring Studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits mm. – endringer i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler for at internasjonale studenter fra land utenom EØS og Sveits (såkalte tredjeland) fra høstsemesteret 2023 skal betale minst kostnadsdekkende studieavgifter ved statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler med statstilskudd, jf. Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2022

Vår ref.: 22/3898

Høring om innføring av studentavgifter for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits m.m. Endringer i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler for å innføre kostnadsdekkende studieavgift for tredjelandsstudenter ved statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler med statstilskudd.

Vi ber om at eventuelle høringssvar blir sendt gjennom den digitale løsningen på www.regjeringen.no/id2933263.

Høringsfristen er 7. desember 2022.

Med hilsen

Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør                                       Sigve Berge Hofland
                                                                      seniorrådgiver                                         

 

Mottakere

Departementene

Riksrevisjonen
Sametinget

Fylkeskommunene
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt)
Statens lånekasse for utdanning

Integrering- og mangfoldsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Statlige universiteter og høyskoler
Private høyskoler med statstilskudd
Universitets- og høyskolerådet

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
KS – Kommunesektorens organisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon

Akademikerne, sammenslutning av norske akademikerforening
Landsorganisasjonen i Norge
NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdanna
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ANSA – Association of Norwegian Students Abroad
International Students’ Union of Norway
Norsk studentorganisasjon
Stipendiatorganisasjonene i Norge

Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet