Høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte. Endringene skal gjelde fra studieåret 2023‒2024 og er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, jf. Prop. 1S (2022‒2023) for Kunnskapsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.01.2023

Vår ref.: 22/4861

Høring Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til høringsnotat om endring i forskrift om utdanningsstøtte på offentlig høring. Endringene skal gjelde fra studieåret 2023–2024.

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet. I budsjettfremlegget er det foreslått å øke alle lån- og stipendsatser med 2,8 pst. for studieåret 2023–2024, noe som tilsvarer forventet årlig prisvekst for 2023. Satser, inntektsgrenser og årstall vil bli justert på et senere tidspunkt, og er derfor ikke en del av høringen.

Forslagene til endringer i utdanningsstøtteordningene som foreslås regulert i denne forskriften og som er omtalt i høringsnotatet, er som følger:

 • å styrke utstyrsstipendet for yrkesfag
 • å redusere stipendandelen ved dekning av skolepenger til utdanning utenfor Norden

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene til regelendringer i endringsforskriften er innarbeidet og redegjort for i budsjettfremlegget. Disse endringene avhenger av budsjettbehandlingen i Stortinget.

Forslag til forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte skal tre i kraft innen 15. april 2023 med virkning fra 16. august 2023.

Høringsfristen er 27. januar 2023. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2936400. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Med hilsen

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                                Erin Nordal
                                                                                                seniorrådgiver

                                                                           

 

 

 

 

 • Abelia
 • Agder fylkeskommune
 • Agder kunstfagskole
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Vestland
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Asker Kunstfagskole
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Astrologiskolen Herkules AS
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bibliotekarforbundet
 • Bårdar Akademiet AS
 • CAE Oslo Aviation Academy AS
 • Centric IT Academy
 • Datatilsynet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Designinstituttet
 • Det norske Diakonforbund
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Din Kompetanse AS
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Econa
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagforbundet
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen AOF Norge
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen i Møre og Romsdal
 • Fagskolen i Nord
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark
 • Fagskolen i Vestland
 • Fagskolen i Viken
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Kristiania
 • Fagskolen RogalandF
 • Fellesorganisasjonen
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkehøgskolerådet
 • Folkeuniversitetets Fagskole AS
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Gokstad Akademiet AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Idéfagskolen
 • Imageakademiet
 • Innlandet fylkeskommune
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring ved Vibeche Holte
 • International Stunt Academy as
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Jusutdanning AS
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KRM Tekniske Fagskole AS
 • KS
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Medlearn AS
 • Menighetsbibelskolen
 • Menko Undervisning AS
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Naturviterne
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord studentsamskipnad
 • Nord universitet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Nordland Fagskole
 • Nordland fylkeskommune
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Norges Fagakademi AS
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Friluftsfagskole AS
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fagskole for lokomotivførere
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Havbruksfagskole AS
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • NORTRAIN Norwegian Drilling Academy AS
 • NSKI Høyskole
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • OSM Aviation Academy AS
 • Parat
 • Pilot Flight Academy AS
 • Presteforeningen
 • Riksrevisjonen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Samisk videregående skole
 • Samordna opptak
 • Skattedirektoratet
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Ålesund og Trondheim Studentsamskipnaden i Gjøvik
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Velferdstinget i Agder
 • Ålesund og Trondheim Velferdstinget i Gjøvik
 • Velferdstinget i Oslo og Akershus
 • Velferdstinget i Stavanger
 • Velferdstinget Vest
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Viken fylkeskommune
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Ålesund kunstfagskole