Høring - styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør med sikte på å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter. Forslaget går ut på at i betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende tilby forbrukere å betale for disse varene eller tjenestene med kontanter. På bakgrunn av de særlige hensynene som gjør seg gjeldende ved betaling og tilgjengelighet for persontransporttjenester, foreslås det en forskriftshjemmel som åpner for at det kan gis egne regler for disse tjenestene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.12.2022

Vår ref.: 22/3066

Høring – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i finansavtalelovens regler om forbrukeres rett til å betale med kontanter.

Frist for å sende inn høringssvar er 19. desember 2022.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Lone Veel Midtbø
lovrådgiver

 

Departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Eldreombudet
Finanstilsynet
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Namsfogden i Oslo
Norges Bank
Norsk Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Senteret for et aldersvennlig Norge
Sivilombudet
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens sivilrettsforvaltning
Statsforvalterne
Økokrim

Advokatforeningen
American Express
Autismeforeningen i Norge
Bank Norwegian AS
Circle K AS
Coop Norge Handel AS
EnterCard Norge
Enterprise Europe Network
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gatejuristen
Gjeldsoffer-Alliansen
Handikappede barns foreldreforening
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
IKT Norge
Innovasjon Norge
JA til kontanter
Juridisk rådgivning for kvinner
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
KLP – Kommunal Landspensjonskasse
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Komplett Bank ASA
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Landsforeningen We Shall Overcome
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lendo AS
Mastercard
Mental helse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nordax Bank AB
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS
Norsk Pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk regnesentral
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
Norske Finansanalytikeres forening
Norske Kredittopplysningsbyråers forening
NorStella
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Oslo Børs ASA
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
Protector Forsikring ASA
Redd Barna
Resurs Bank
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Santander Consumer Bank AS
Senior Norge
Seniorporten
SMB Norge
Sparebankforeningen i Norge
Spillavhengighet Norge
Standard Norge
Stiftelsen Barnas rettigheter
Telenor
Telia Norge
ULOBA
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet