Høring – Tilleggsfordeler ved kredittopptak

Finanstilsynet fikk 22. juni 2021 i oppdrag av Finansdepartementet å utarbeide et høringsnotat om behovet for en nærmere regulering av tilleggsfordeler ved kredittopptak. Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette Finanstilsynets høringsnotat på høring. Høringsnotatet sendes på høring av Justis- og beredskapsdepartementet siden det i høringsnotatet foreslås endringer i finansavtaleloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2022

Vår ref.: 22/3650

Høring – Tilleggsfordeler ved kredittopptak


Finanstilsynet fikk 22. juni 2021 i oppdrag av Finansdepartementet å utarbeide et høringsnotat om behovet for en nærmere regulering av tilleggsfordeler ved kredittopptak. Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette Finanstilsynets høringsnotat på høring. Høringsnotatet sendes på høring av Justis- og beredskapsdepartementet siden det i høringsnotatet foreslås endringer i finansavtaleloven.

Finanstilsynet foreslår at det i § 2-1 i den nye finansavtaleloven (lov 18. desember 2020 nr. 146) inntas en ny bestemmelse om at inngåelse av en kredittavtale, utnyttelse av en allerede inngått rammeavtale om kreditt eller annen kredittyting ikke må settes som vilkår for å kunne inngå en annen avtale eller for å få en annen vare eller tjeneste til bedre vilkår enn det forbrukeren ellers ville fått. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer det foreløpig slik at § 5-8 i den nye finansavtaleloven synes å være en mer egnet plassering for en eventuell slik bestemmelse. Departementet gjør også oppmerksom på at det tas sikte på at den nye finansavtaleloven vil tre i kraft 1. januar 2023, ikke i løpet av 2022 slik det er angitt i Finanstilsynets høringsnotat.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. november 2022.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen

Tone Ofstad (e.f.)
avdelingsdirektor

Hans Kaiser
lovrådgiver

 

Departementene

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Eldreombudet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Norges institusjon for menneskerettigheter

Regelrådet

Senteret for aldersvennlig Norge

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens lånekasse for utdanning

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalterne

Økokrim

 

Aconto.no AS

Advokatforeningen

Ambita

American Express

Autismeforeningen i Norge

Bank Norwegian AS

BankID Norge AS

BlueStep Bank AB

Boligprodusentenes forening

Circle K AS

Coop Norge Handel AS

cx Loyalty

Eiendom Norge

EnterCard Norge

Enterprise Europe Network

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Finansnæringens autorisasjonsordninger

Forbruker Europa

Forbrukeradvokaten

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gatejuristen

Gjeldsoffer-Alliansen

Handikappede barns foreldreforening

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Alert Norway

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Ice Communication Norge AS

IKT Norge

Inka Management AS

Innovasjon Norge

Iper Direkte AS

Juridisk rådgivning for kvinner - JURK

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Klarna Bank AB

KLP – Kommunal Landspensjonskasse

Kommunalbanken AS

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Komplett Bank ASA

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsforeningen We Shall Overcome

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lendo AS

LittExtra AS

Mastercard

Mental helse

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Nordax Bank AB

Nordic Trustee AS

Norges forskningsråd

Norges handikapforbund

Norges Kreditorforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Direkte Markedsføringsforening

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Pasientforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk regnesentral

Norsk Takst

Norsk Venturekapitalforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres forening

Norske Kredittopplysningsbyråers forening

NorStella

Norwegian Air Shuttle ASA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Oslo Børs ASA

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Perx Folkefinansiering AS

Posten Norge AS

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

Protector Forsikring ASA

Redd Barna

Resurs Bank AB NUF

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Santander Consumer Bank AS

Scandinavian Airlines System AB

SEB Kort Bank AB, Oslofilialen

Senior Norge

SMB Norge

Solid Offshore Technology AS

Sparebankforeningen i Norge

Spillavhengighet Norge

Standard Norge

Standard Norge

Stiftelsen Barnas rettigheter

Strex AS

Telenor Norge AS

Telia Norge AS

Tieto Evry

Trustly Group AB

ULOBA

Verdipapirfondenes forening (VFF)

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen ASA

Virke Inkasso

YA Bank

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Handelshøyskolen BI

Norges handelshøyskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet