Høring – utkast til endringer i forskrift om forvalter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om forvalter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2013

Vår ref.: 13/1455

Innledning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om forvalter.

Bakgrunnen for forslaget om endringer i forvalterforskriften er Stortingets vedtakelse av Prop. 75 L (2012-2013) Endringer i konkurranseloven, hvor det gjøres endringer i konkurranselovens regler om forvalter. Den mest sentrale endringen i konkurranselovens regler vedrørende forvalter er:

 • Det innføres en mulighet for Konkurransetilsynet til å fatte vedtak om bindende avhjelpende tiltak i atferdssaker. Et avhjelpende tiltak kan omfatte bruk av forvalter til å bistå i gjennomføringen av tiltakene, dersom foretakene selv har foreslått dette*.
 • Det gjøres også endringer i de gjeldende reglene i fusjonskontrollen for vedtak som tillater foretakssammenslutninger på vilkår. Etter de nye reglene kan det bare oppnevnes forvalter som et vilkår i vedtak om avhjelpende tiltak, dersom partene selv har foreslått forvalter som en del av det avhjelpende tiltaket. 

Det er derfor behov for å gjøre endringer i forskrift 15. september 2008 nr 1021 om forvalter. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2014, samtidig med den reviderte konkurranseloven.

Forslag til endringer

Forskriften vil bli hjemlet i ny konkurranselov § 12 tredje ledd og § 16 fjerde ledd. I det følgende beskrives endringsforslagene.

Til § 1 Virkeområde
Den tidligere henvisningen til konkurranseloven § 16 femte ledd er endret til en henvisning til ny § 12 tredje ledd, og § 16 fjerde ledd i konkurranseloven. 

Til § 2 Definisjoner
Ordlyden "inngrepsvedtak" i någjeldende forskrift § 2 er erstattet med ordet "vedtak". Dette tilsvarer ordlyden i ny konkurranselov. Lovhenvisningene i § 2 bokstav a) er endret i tråd med endringene i konkurranseloven.

Til § 3 Oppnevning av forvalter
Bestemmelsen har fått et nytt første ledd der det fremgår at Konkurransetilsynet etter forslag fra partene kan oppnevne forvalter i vedtak etter konkurranseloven §§ 12 tredje ledd, 16 annet ledd og 16 a.

Med hjemmel i konkurranseloven § 12 nytt tredje ledd kan Konkurransetilsynet avslutte en sak etter § 10 eller § 11 ved et vedtak om bindende avhjelpende tiltak foreslått av partene. Etter ny § 16 annet ledd kan inngrep mot en foretakssammenslutning gå ut på at transaksjonen godkjennes på vilkår foreslått av melder. Det fremgår av ny § 12 tredje ledd femte punktum og § 16 fjerde ledd annet punktum at forvalter kan oppnevnes når partene har foreslått forvalteren som en del av det avhjelpende tiltaket.

Spørsmålet om forvalter skal oppnevnes og valg av forvalter, bør drøftes mellom Konkurransetilsynet og partene under saksbehandlingen. Dersom oppnevning av forvalter ikke blir tilbudt som en del av et avhjelpende tiltak, og Konkurransetilsynet anser at forvalter er nødvendig for å sikre at tiltaket effektivt avhjelper konkurranseproblemet, eller tilsynet anser at den tilbudte forvalteren er uegnet, vil tilsynets vedtak gå ut på å forby foretakssammenslutningen, når det foreligger grunnlag for inngrep etter § 16 første ledd. Det ligger i ordningene at det må være utarbeidet et mandat og foreligge en avtale med en bestemt person eller et bestemt foretak før vedtaket etter § 12 tredje ledd og § 16 annet ledd fattes.

I nytt annet ledd er gjeldende ordning med oppnevning fra Konkurransetilsynet av eget tiltak beholdt. Det er presisert at dette gjelder vedtak etter konkurranseloven § 16 første ledd, jf. tredje ledd og vedtak etter § 21, jf. § 16. 

Nytt tredje ledd er en språklig omarbeiding av gjeldende § 3 annet og tredje ledd.

Til § 7 Sikkerhet
Det gjøres en endring i § 7 første punktum ved at det inntas en henvisning til forskriftens § 3 annet ledd. Henvisningen er inntatt for å tydeliggjøre at Konkurransetilsynet kan stille krav til forvalters sikkerhetsstillelse i de tilfeller hvor tilsynet pålegger partene bruk av forvalter.

Konkurransetilsynet vil ikke ha kompetanse til å stille krav til forvalters sikkerhetsstillelse i tilfeller der forvalter oppnevnes etter forslag fra partene, jf. forskriften § 3 første ledd.

Til § 8 Mandatet
Någjeldende forskrift § 8 første ledd tas bort i sin helhet. Det vises til merknadene til § 3.

Innholdskravene i någjeldende forskrift § 8 annet ledd bokstav a) til l) beholdes uendret. Innholdskravene gjelder både når forvalter oppnevnes etter forslag fra partene og når forvalter oppnevnes av Konkurransetilsynet.

Det bemerkes at det ved utformingen av innholdskravene er sett hen til reguleringen i EU/EØS-retten og Danmark. Konkurransetilsynet vil utarbeide et standardmandat som gjøres tilgjengelig for partene, tilsvarende det Kommisjonen har utarbeidet. Et slikt standardmandat vil kunne tilpasses forholdene i den enkelte sak, og vil ikke være bindende for partene. Standardmandatet vil være et naturlig utgangspunkt for partenes utforming av mandat, og vil være arbeidsbesparende både for parter som tilbyr forvalter som del av et avhjelpende tiltak, samt for Konkurransetilsynet når tilsynet skal vurdere innholdet av mandatet partene har utformet.            

Til § 13 Vederlag og utgiftsdekning
Det gjøres en mindre endring i annet ledd ved at det inntas en henvisning til forskriften § 3 annet ledd for å tydeliggjøre at det kun er i tilfeller hvor Konkurransetilsynet pålegger partene bruk av forvalter at tilsynet kan fastsette bestemmelser om vederlag og utgiftsdekning.

Hvor forvalter oppnevnes etter forslag fra partene vil det være opp til disse å fastsette bestemmelser om vederlag og utgiftsdekning i mandatet.

Høringen

Høringsfristen er 7. oktober 2013

 

Høringsuttalelser sendes til Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet, Konkurransepolitisk avdeling, postboks 8004 Dep, 0030 Oslo.

Liste over adressatene for dette brevet følger vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for andre underliggende etater og organer enn de som er særskilt nevnt i listen over høringsinstanser. Organisasjoner og andre som ikke står på høringslisten, kan også uttale seg.

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser er også tilgjengelig på regjeringens hjemmeside www.regjeringen.no (velg ”Dokumenter” og ”Høringer”).

 

Med hilsen

Nils Ola Widme (e.f.)
avdelingsdirektør

Gaute T. Bergstrøm
seniorrådgiver

 

Vedlegg:

Høringsinstanser
Utkast til forskrift om forvalter (pdf)

 

Note

Sml. Kommisjonens retningslinjer for beste praksis ved behandlingen av saker etter TEUV artikkel 101 og 102, hvor det fremgår at det om nødvendig kan utpekes en forvalter til å bistå Kommisjonen med gjennomføring av avhjelpende tiltak etter rådsforordning (EF) nr. 1/2003 artikkel 9. 

Høringsnotat: Forslag til endringer i forskrift om forvalter

Høringsnotat i pdf-format

I forskrift forskrift 15. september 2008 nr 1021 om forvalter foreslås følgende endringer:

§ 1 skal lyde:
Denne forskrift gir nærmere regler om forvalter etter konkurranseloven § 12 tredje ledd og § 16 fjerde ledd.

§ 2 skal lyde:
I forskriften menes med

 1. vedtak: vedtak etter konkurranseloven §§ 12 tredje ledd, 16 første og annet ledd, 16 a og 21
 2. part: den som et vedtak retter seg mot

§ 3 skal lyde:
I vedtak etter konkurranseloven §§ 12 tredje ledd, 16 annet ledd og 16 a kan Konkurransetilsynet, etter forslag fra partene, oppnevne en eller flere forvaltere til å bistå ved gjennomføringen av vedtaket. Partenes forslag til forvalter og mandat for oppdraget må godkjennes av tilsynet før vedtaket fattes.
Konkurransetilsynet kan, dersom det finnes nødvendig, av eget tiltak oppnevne en eller flere forvaltere

 1. til å bistå ved gjennomføringen av vedtak etter konkurranseloven § 16 første ledd jf. § 16 tredje ledd,
 2. til å bistå ved gjennomføringen av vedtak etter konkurranseloven § 21, jf. § 16,
 3. til å bistå ved gjennomføringen av vedtak etter konkurranseloven § 16 a jf. § 16,

Ved oppnevning etter annet ledd skal partene innen en frist Konkurransetilsynet fastsetter, få anledning til å uttale seg om utforming av mandat og valg av forvalter. Partene skal uten ugrunnet opphold etter oppnevningen underrettes om valg av forvalter og forvalteroppdragets innhold ved kopi av endelig mandat.

§ 5 skal lyde:
Forvalter skal under forvalteroppdraget, og i en periode på ett år etter forvalteroppdragets avslutning, avstå fra å yte tjenester til eller ta ansettelse eller verv i det eller de foretak som vedtaket retter seg mot eller tilknyttede foretak. Den samme begrensningen gjelder for forvalters adgang til å yte tjenester til den eller de som overtar rettigheter som følge av Konkurransetilsynets vedtak. Konkurransetilsynet kan likevel godta at forvalter påtar seg slike oppdrag dersom dette er ubetenkelig.

§ 6 skal lyde:
Forvalter og eventuelle medhjelpere har taushetsplikt etter reglene i konkurranseloven § 27 og forvaltningsloven § 13 flg.

§ 7 skal lyde:
Ved oppnevning av forvalter etter § 3 annet ledd kan Konkurransetilsynet stille krav til forvalters forsikringsdekning og pålegge forvalter å stille tidsbegrenset sikkerhet. Konkurransetilsynet kan bestemme sikkerhetens størrelse og stille krav til innholdet av denne.

§ 8 første ledd skal lyde:
Forvalteroppdraget fastsettes i et mandat.

§ 9 første og annet ledd skal lyde:
Forvalter skal utføre de oppgaver som følger av forvalteroppdraget på den måte som best sikrer gjennomføring av vedtaket og samtidig påse at partenes interesser ivaretas på en forsvarlig måte.
Forvalter kan innenfor rammene av mandatet gi partene de pålegg som er nødvendig for at vedtaket skal gjennomføres.

§ 12 første ledd skal lyde:
Oppnevning av forvalter påvirker ikke partenes ansvar for å oppfylle de plikter som følger av vedtaket.

§ 13 annet ledd skal lyde:
Ved oppnevning av forvalter etter § 3 annet ledd fastsetter Konkurransetilsynet vederlag og dekning av utgifter som forvalteren kan kreve av partene. Konkurransetilsynet fastsetter også bestemmelser om hvordan oppgjør mellom partene og forvalter skal skje.

 

 

 

 • Advokatfirma Arntzen de Besche
 • Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
 • Advokatfirma DLA Piper Norway DA
 • Advokatfirmaet Grette DA
 • Advokatfirmaet Haavind AS
 • Advokatfirmaet HJORT DA
 • Advokatfirmaet Kluge DA
 • Advokatfirmaet Schjødt AS
 • Advokatfirmaet Selmer DA
 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
 • Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA
 • Advokatfirmaet Thommessen AS
 • Advokatfirmaet WiersholmAS
 • Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • Brækhus Dege Advokatfirma DA
 • Bull & Co Advokatfirma AS
 • Deloitte Advokatfirma AS
 • Føyen Advokatfirma DA
 • KPMG
 • Kvale Advokatfirma DA
 • Oslo Economics
 • PWC

 

 • Den norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Domstoladministrasjonen
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokatembetet
 • ØKOKRIM

 

 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Departementene
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertvistutvalget
 • Konkurransetilsynet
 • Post- og teletilsynet
 • Sivilombudsmannen

 

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Apotekerforeningen
 • Bedriftsforbundet
 • Dagligvareleverandørenes forening
 • Den norske Fagpresses Forening
 • Den norske Forleggerforening
 • Den norske Revisorforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fono -den norske platebransjen
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • KS
 • Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til ånsdverk
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norges Bondelag
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
 • Norges Gullsmed Forbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Industriforening for Generiske legemidler
 • Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor
 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening
 • NORWACO
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • (RIF) Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Skatterevisorenes Forening
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Tono
 • Transportbrukerenes Fellesorganisasjon
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

 • Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
 • Det juridiske Fakultet UiB
 • Det juridiske Fakultet UiO
 • Det juridiske Fakultet UiT
 • Norges Handelshøyskole
 • Handelshøyskolen BI

Til toppen