Høring - Utkast til endring i forskrift om støtteordning for fri scenekunst

Støtteordningen for fri scenekunst er en del av Norsk kulturfond som forvaltes av Norsk kulturråd. Kultur- og kirkedepartementet ber om eventuelle merknader til utkastet til ny ordlyd for § 6 i forskriften om støtteordningen for fri scenekunst.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.04.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/00768KU/KU1

20.03.2006

Utkast til endring i forskrift om støtteordning for fri scenekunst

Støtteordningen for fri scenekunst er en del av Norsk kulturfond som forvaltes av Norsk kulturråd. Forskriften for ordningen ble fastsatt av Kulturdepartementet 12. oktober 1998 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak for 1998, og endret 15. juni 2001 nr. 708, jf. vedlagt kopi.

Hovedfordelingen av midlene til Norsk kulturfond for 2006 ble fastsatt i statsråd 10. mars. Avsetningen til Norsk kulturfond er på 287 mill. kroner i 2006. Norsk Kulturråd skal i 2006 fordele 16 mill. kroner gjennom en støtteordning for dans. Totalt skal 45,5 mill. kroner fordeles til fri scenekunst, inkludert støtte til dans.

I tilknytning til den egne avsetningen for danseprosjekter, vil det bli opprettet et eget fagutvalg for dans under Norsk kulturråd. Utvalget for dans skal behandle søknadene om tilskudd til danseprosjekter og innstille overfor Kulturrådet. Det tas sikte på at utvalget for dans skal fungere fra og med første tildeling 2006.

Opprettelse av eget faglig utvalg for dans under Norsk kulturråd krever endring av § 6 Søknadsbehandling i Forskrift om støtteordning for fri scenekunst.

Departementets utkast til ny ordlyd for § 6 i forskriften er følgende:

Tildelingen av midler fra avsetningen dans og avsetningen teater skjer to ganger årlig. En halvdel av det samlede prosjekttilskuddet kan benyttes til prosjekter som går over flere år (maksimalt fire år).

Innkomne søknader om tilskudd til danseprosjekter behandles av Norsk kulturråds scenekunstkonsulent, som sammen med ett medlem fra Kulturrådets faglige utvalg for dans innstiller overfor et samlet danseutvalg. Øvrige søknader behandles av scenekunstkonsulenten, som sammen med ett medlem fra Kulturrådets faglige utvalg for teater innstiller til et samlet utvalg for teater. Kulturrådet fatter endelig vedtak i sakene etter innstilling fra faglig utvalg for dans og faglig utvalg for teater.

Innstillingene bygger på en vurdering av det enkelte prosjektets kunstneriske potensial og en samlet helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier legges til grunn for vedtaket. Det legges vekt på følgende:

  1. kunstnerisk nivå, slik det framkommer gjennom viste forestillinger
  2. kunstnerisk vekst og utvikling de senere år
  3. kunstnerisk målsetting og framtidig potensial
  4. egenart, originalitet og evne til nyskaping

Utvalgene kan ta hensyn til søkers aktivitetsnivå og prosjektets geografiske plassering.

Som hovedregel støttes ikke tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Søkere informeres skriftlig om Norsk kulturråds vedtak i eget brev. Ved vedtak om tilskudd vil tilsagnsbrevet gi nærmere bestemmelser om vilkårene for tilskuddet, herunder antall utbetalingsrater og krav om rapportering og regnskap for tildelt tilskudd.

Departementet må be om eventuelle merknader til utkastet til ny ordlyd for § 6 i forskriften om støtteordningen for fri scenekunst innen fredag 21. april.

Med hilsen

Stein Sægrov e.f.
avdelingsdirektør

Øyvind Danielsen
underdirektør

Bergen Internasjonale Teater
Bergen kommune
Black Box Teater
Danse- og Teatersentrum
Dansens Hus
Høgskolen i Østfold
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo
v/ Avdeling for Statens Teaterhøgskole
Nordnorsk Landsdelsscene for Dans
Norske dansekunstnere (NODA)
Den norsk balletthøgskole
Norsk Barne og Ungdomsteaterforum/Assitej Norge
Norsk Sceneinstruktørforening
Norsk Scenekunstbruk
Norsk Skuespillerforbund
Norsk teater- og orkesterforening
Norske Dramatikeres Forbund
Oslo kommune/ kultur
Riksteatret
Senter for dansekunst
Skolen for samtidsdans
Teaterhuset Avant Garden
Kulturenheten – Trondheim kommune
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
NTNU
Institutt for kunst- og medievitenskap