Høring – utkast til endringer i forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner - kvalifikasjonstesten

Endringsforslagene som høres gjelder kvalifiseringstesten og har primært som formål å sidestille britiske borgere med EØS-borgere. Departementet redegjør nærmere for forslaget i det vedlagte høringsnotatet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2022

Vår ref.: 22/941

Høring - utkast til endringer i forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner - kvalifikasjonstesten

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 16. desember 2015 nr. 1684 om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskriften fastsettes av Kultur- og likestillingsdepartementet med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak. 

Endringsforslagene som høres gjelder kvalifiseringstesten og har primært som formål å sidestille britiske borgere med EØS-borgere. Departementet redegjør nærmere for forslaget i det vedlagte høringsnotatet.

Aktører som ikke har fått tilsendt høringsdokumentene direkte, står fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram. Vi ber derfor høringsinstansene vurdere om høringen bør videresendes for uttalelse til andre berørte organer, organisasjoner eller institusjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.»

Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes departementet innen 15. desember 2022.

 

Med hilsen

Constance Ursin (e.f.)
avdelingsdirektør

Lars Øyen
fagdirektør

Agder fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Den norske filmskolen

Dramatikerforbundet

Film & Kino

Filmfond Nord AS

Filminvest Midt-Norge

Filmkraft Rogaland

FilmReg

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Mediefondet Zefyr

Midtnorsk Filmsenter

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nordnorsk Filmsenter AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk Skuespillerforbund

Norske Filmdistributørers Forening

Norske Filmregissører

Norwegian Film Commission

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Oslo Filmfond

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sørnorsk filmsenter AS

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

TV 2 AS

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestnorsk filmkommisjon

Vestnorsk filmsenter

Viken Filmsenter AS

Viken fylkeskommune

Virke produsentforeningen

Østnorsk Filmsenter AS