Høring — Utkast til endringer i regelverket for refusjonsordningen for sjøfolk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.02.2007

  • Høringsfrist: 12.02.07

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200700015-1

08.01.2007

Høring – utkast til endringer i regelverket for refusjonsordningen for sjøfolk

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i regelverket for refusjonsordningen for sjøfolk. Endringsforslagene vedrører forskrift 21. desember 2005 nr. 1720 om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk med tilhørende veiledninger.

Forslag til endringer følger av Stortingets budsjettvedtak av 12. desember 2006 for budsjetterminen 2007, jf. Stortingets behandling av B.innst.S.nr.8 (2006-2007). Høringsnotat følger vedlagt.

Departementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av høringsbrevet til underliggende instanser.

Nærings- og handelsdepartementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 12. februar 2007. Departementet ber om at høringssvar også sendes per e-post til postmottak@nhd.dep.no

Med hilsen

Leif Asbjørn Nygaard (e.f.)
ekspedisjonssjef

Thomas Saxegaard
seniorrådgiver

Sjøfartsdirektoratet
Norges Rederiforbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Rederienes Landsforening
Det norske maskinistforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Sjømannsforbund
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
Maritimt Forum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge

Rederienes Landsforening – ingen merknader
Sjømannsorganisasjonenes felessekretariat – ingen merknader
Fraktefartøyenes Rederiforening - ingen merknader
Norges Rederiforbund - merknader (pdf-format)
Sjøfartsdirektoratet - merknader (pdf-format)
Landsorganisasjonen i Norge - ingen merknader

 

Til toppen