Høring - utkast til forskrift for tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak

Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak ble vedtatt og trådte i kraft 2. juli 2003. Forskriften erstatter alle Norsk filmutviklings tidligere retningslinjer for tilskudd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/2491 ME/ME2 CHS:elt

07.04.2003

Høring - utkast til forskrift for tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak

Vedlagt følger utkast til forskrift for tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak.

Forskriften erstatter alle Norsk filmutviklings tidligere retningslinjer for tilskudd. Dette omfatter retningslinjer for tilskudd til manuskriptutvikling for langfilm, tilskudd til deltakelse på kurs i utlandet, tilskudd til audiovisuell utdanning i Frankrike (Trollmidler) og filmrekrutteringsstipend. Ordningene som utkastet til forskrift gjelder vil bestå uavhengig av den fremtidige organiseringen av Norsk filmutviklings oppgaver.

Norsk filmutviklings retningslinjer har allerede i dag status som forskrifter og det er således ikke snakk om nye forskrifter. Det er foreslått enkelte endringer i forskriften i forhold til de tidligere retningslinjene, hovedsakelig for at forskriften skal følge samme inndeling og samme begrepsbruk som forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner. I tillegg er utkastet utvidet i forhold til dagens retningslinjer til også å gjelde tilskudd til manuskriptutvikling til kortfilm.

Det er lagt inn en begrensning i forskriften som sier at støtten ikke kan overstige EURO 100 000 (dvs ca. NOK 770 000) over en treårs periode. Støtteordningen vil dermed falle inn under det som betegnes som ”bagatellmessig støtte” og det er ikke nødvendig å melde ordningen inn for ESA.

Utkastet til forskrift er hjemlet i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Høringsfrist mv.

Ettersom forskriften i all hovedsak innebærer en videreføring av eksisterende retningslinjer er høringsfristen satt til tre uker. Vi ber om at høringsinstansene sender eventuelle merknader til Kultur- og kirkedepartementet innen (tre uker) 2003. Høringsuttalelser bes sendt både elektronisk og som vanlig brev. For den elektroniske oversendelsen benyttes følgende adresse: postmottak@kkd.dep.no.

Høringsbrev og utkast til forskrift er lagt ut på Internett: http://www.odin.dep.no/kkd/norsk/publ/hoeringsnotater/index-b-n-a.html

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

Forskriftsutkastet er i pdf-format. For å lese det må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html


Utkast til forskrift for tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak

Dramatikerforbundet

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmutvikling

Norske film- og tv-produsenters forening

Norske filmregissører