Høring — Utkast til forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer — endringer som følge av nytt kapitaldekningsregelverk

Høringsfrist: 15. september 2006

Resultat: Forskrift 22. desember 2006 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2006

Vår ref.: xx

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1330 FM KNH

10.07.2006

Høring – Utkast til forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer – endringer som følge av nytt kapitaldekningsregelverk

1. Høring

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer til banker, finansieringsforetak, verdipapirforetak mv. Direktiv 2000/12/EF og direktiv 93/6/EØF er endret som følge av en omlegging av kapitaldekningsregelverket i EU. Forskriftsutkastet gjennomfører gjenstående endringer i disse direktivene.

Når det gjelder implementering av de endrede direktivbestemmelsene, vises det til Ot.prp. nr. 66 (2005-2006), der departementet foreslo lovregler som legger til rette for implementering av nytt kapitaldekningsregelverk. Lovendringene ble vedtatt i Stortinget 16. juni 2006. Endringer som følge av direktivendringene er, i tillegg til de gjennomførte lovendringene, tidligere foreslått implementert i utkast til forskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond, og i utkast til ny forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis, samt utkast til endringer i dette forskriftsutkastet om konsolidering.

Utkast til forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer til banker, finansieringsforetak, verdipapirforetak mv. og høringsnotat, samt en oversikt over endringer i forskriften i forhold til gjeldende forskrift av 23. april 1997 nr. 376 om tilsyn og kontroll med kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer følger vedlagt dette brevet. Dokumentene er utarbeidet av Kredittilsynet, og ble oversendt departementet i brev av 30. mai 2006. Departementet har i noen grad vurdert Kredittilsynets høringsutkast, og redegjør for enkelte foreløpige vurderinger nedenfor. Videre har departementet foretatt enkelte mindre justeringer i det som nå sendes på høring i forhold til det utkastet departementet mottok fra Kredittilsynet.

En liste over adressatene er også vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater etc. som ikke står på adresselisten. Departementet ber om eventuelle merknader innen 15. september 2006. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no

2. Nærmere om forskriftsutkastet

Omleggingen av kapitaldekningskravene fra EU innebærer endringer i regelverket for store engasjementer, blant annet som følge av økt anerkjennelse av risikoreduserende teknikker. Gjeldende prinsipp om at kredittinstitusjoner og verdipapirforetak er underlagt samme regelverk for store engasjementer videreføres. Høringsnotatet, som ble sendt på høring 15. desember 2005 med utkast til lovendringer, inneholdt blant annet følgende omtale av høyeste engasjement med enkeltkunde:

”Samlet sett, innebærer direktivendringene for store engasjementer ikke behov for lovendring. De endringene som eventuelt blir nødvendige kan gjøres i forskrift.Gjeldende forskrift om store engasjementer gir strengere regler enn minstekravene i direktivet. Kredittilsynet ser det fortsatt slik at regelverket for store engasjementer bør være restriktivt. Etter en gjennomgang av de nasjonale valgene kan det bli et behov for endring av forskriften.”

Det fremgikk videre av dette høringsnotatet, og senere også av Ot.prp. nr. 66 (2005 - 2006) at EU-kommisjonen har satt i gang et arbeid med å endre regelverket for store engasjementer. Departementet legger blant annet på bakgrunn av dette ikke opp til en omfattende gjennomgang av regelverket for store engasjementer nå. De endringer som foreslås i forhold til gjeldende forskrift om store engasjementer er således først og fremst en implementering av endrede direktivbestemmelser.

De viktigste nye, nasjonale valgene som er lagt inn i de endrede direktivbestemmelsene, er i følge Kredittilsynets høringsnotat (vedlagt) følgende: 1) en adgang til å hensynta finansielt pant i risikovektingen av engasjementet og 2) en utvidet definisjon av engasjementsbegrepet til også å omfatte utstedelse av sikkerhet. Direktivet inneholdt også tidligere en adgang til å hensynta sikkerhet i form av verdipapirer i forbindelse med beregning av store engasjementer, en valgmulighet som nå utvides. Denne valgmuligheten er ikke tidligere implementert i Norge, og Kredittilsynet foreslår at en heller ikke innfører muligheten til å hensynta finansielt pant i norsk regelverk. Utstedelse av sikkerhet er derimot en type risiko som etter Kredittilsynets vurdering bør tas med i betraktningen både i sammenheng med store engasjementer og under konsentrasjonsrisiko. Kredittilsynet foreslår derfor å utvide engasjementsbegrepet til også å omfatte utstedelse av sikkerhet.

I forskriftsutkastet fra Kredittilsynet er det i § 4 tredje ledd innarbeidet en bestemmelse om at avtale, som i forbindelse med leasingavtale, gir institusjonen en rett, men ikke plikt, til å overføre leasingobjektet til en annen til et beløp som er avtalt på forhånd og på en bestemt dato, skal medregnes med 50 prosent av det nominelle beløp. Slike avtaler er ikke omfattet av de relevante EØS-forpliktelser, og reguleringen av dette vil således være avhengig av en selvstendig, nasjonal vurdering. Departementet er, på bakgrunn av usikkerhet om slik regulering kan virke mot sin hensikt og i realiteten øke finansieringsselskapenes risiko, tvilende til om det er ønskelig å innføre en slik bestemmelse. Dette kan være tilfellet dersom finansieringsselskaper unnlater å inngå avtaler som gir rett til å overføre leasingobjektet til forhåndsavtalt beløp for å unngå kapitalkravet forbundet med store engasjementer. Departementet ber spesielt om høringsinstansenes merknader til denne bestemmelsen.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Nikola Heitmann
rådgiver

Vedlegg: Brev fra Kredittilsynet 30. mai 2006 med vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

Brev fra Kredittilsynet av 30. mai 2006:

Forslag til ny forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer til banker, finansieringsforetak, verdipapirforetak mv.

Kredittilsynet vise til forslag om ny forskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond, kapitalkravsforkriften, og til forslag om ny forslag om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis oversendt til Finansdepartementet 28. april 2006 – vårt saksnummer 05/5192. Som varslet der, følger herved forslag til ny forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer til banker, finansieringsforetak, verdipapirforetak mv. Dette forskriftsforslaget gjennomfører i norsk rett de gjenstående endringene i direktivene 2000/12/EF og 93/6/EF som følge av Basel II-reformen.

Vedlagt følger forslaget til forskrift, notat som sammenligner endringene med eksisterende forskrift og forslag til høringsnotat med merknader. For nærmere orientering om endringene og bakgrunnen for disse viser vi til høringsnotatet med merknader.

Med hilsen

Bjørn Skogstad Aamo
kredittilsynsdirektør

Sven-Henning Kjelsrud
avdelingsdirektør


Vedlegg 1

Merknader til forslaget til forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer til banker, finansieringsforetak, verdipapirforetak mv.

Bakgrunn for endringsforslaget
Dette forslaget til ny forskrift om store engasjementer gjennomfører de gjenstående endringene i 2000/12/EF og 93/6/EØF i norsk rett. De øvrige endringene i disse to direktivene som følge av Basel II-reformen er innarbeidet i forskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis.

De viktigste endringene i 2000/12/EF direktivets regelverk for store engasjementer er to nye, nasjonale valg som gir adgang til å hensynta finansielt pant i risikovektingen av engasjementet og som utvider engasjementsbegrepet til også å omfatte utstedelse av sikkerhet.

Utstedelse av sikkerhet
I forhold til store engasjementer kan det være en risiko for at en utsteder av sikkerhet kan ha utstedt sikkerhet for svært mange av en kredittinstitusjons engasjementer. Kredittilsynet mener dette er en type risiko som bør omfattes av reglene om store engasjementer. I kapitalkravsforskriftens del XI, om krav til risikokontroll, er det krav til at institusjonene må etablere styrings- og overvåkingsprosesser for å håndtere konsentrasjonsrisiko, også ved utstedelse av sikkerheter. I forskriften om store engasjementer er det derfor tilstrekkelig å gjennomføre den utvidede definisjonen av engasjement. Det følger av dette at det kan oppstå en rapporteringsplikt. Kredittilsynet vil utarbeide en ny veiledning for rapportering av store engasjement hvor dette vil bli nærmere beskrevet. Blant annet vil det der foreslås at institusjonen skal fastsette en intern øvre grense for denne typen engasjement.

Finansiell pant
I det tidligere 2000/12/EF direktivet var det en adgang til å hensynta sikkerhet i form av pant i verdipapirer i forbindelse med beregning av store engasjementer. Denne valgmuligheten er ikke gjennomført i gjeldende forskrift om store engasjementer. I det nye direktivet er adgangen til å gi lavere risikovekt utvidet til å gjelde finansielt pant slik det defineres i sikkerhetsforskriften.

I gjennomsnitt utgjør ikke lån med pant i finansielle instrumenter mer enn 3,5 % av brutto utlån pr 3. kvartal i år mot 2,7 % på samme tid i fjor. For de mest eksponerte bankene kan likevel eksponeringen være betydelig. Gjennomsnittlig utgjør porteføljen med utlån med pant i verdipapirer for de 5 mest eksponerte bankene 20,3 %. For de mest eksponerte bankene vil det derfor kunne gi vesentlige utslag å kunne risikojustere sine engasjementer med verdien av finansielt pant i forbindelse med beregning av store engasjementer.

Erfaringsmessig har overskridelser av 25 % grensen for store engasjementer vært en god indikator på finansinstitusjoner i vanskeligheter. Dersom en tillater institusjonene å hensynta finansielt pant i risikovektingen av engasjementene er det fare for at tilsynsmyndighetene kan overse faresignaler i de tilfellene der det er finansielt pant som sørger for at et engasjement kommer under terskelnivået på 25 %. Er det flere engasjementer som overstiger eller befinner seg rundt denne grensen, så gir det ofte grunn til å foreta nærmere undersøkelser av institusjonens økonomiske stilling.

Kredittilsynet tilrår å ikke innfører muligheten til å hensynta finansielt pant i den norske forskriften for store engasjement. Kredittilsynet mener at en sjablonmessig og enkel forskrift er et nyttig supplement til de avanserte metodene for tilsyn med mange finansinstitusjoners soliditet som nå iverksettes. I vurderingen har også Kredittilsynet lagt vekt på at det pågår en diskusjon i EU-kommisjonen om igangsettelse av en større revisjon av store engasjementsregelverket. En eventuell revisjon skal skje innen utgangen av 2007.

Når det gjelder endringer som følger av nytt direktiv 93/6/EØF så medfører disse en viss skjerpelse av regelverket for beregning av store engasjementer i handelsporteføljen. Adgangen til å hensynta sikkerhet er tilnærmet fjernet, mens adgangen til å redusere risikovekten på grunn av lav motpartsrisiko er utvidet. For banker som har adgang til å ta i mot innskudd fra allmennheten vil det bli merkbart at adgangen til å hensynta sikkerhet blir borte, kontantdepot vil eksempelvis ikke lenger redusere risikovekten for engasjementer i handelsporteføljen.

Merknader til de enkelte paragrafer i forskriften
Artiklene det henvises til i det følgende er i direktiv 2000/12/EF når ikke annet er nevnt.
Kapitalkravsforskriften –
forskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond.

Regelverket for ansvarlig kapital – kapitalkravsforskriftens del II.

Standardmetoden- kapitalkravsforskriftens del III.

§ 1- Virkeområde
Virkeområdet er ikke endret. Gjennomfører (sammen med finansieringsvirksomhetsloven § 2a-9 og konsolideringsforskriften) [artiklene 107, 68 (1)(solonivå), 71 (1-2) konsolidert nivå, 73 (2) datterselskaper omfattes]. Videre [artikkel 28 i 93/6/EØF] som fastslår at verdipapirforetakene omfattes.

§ 3- Definisjon av enkeltkunde og tilknyttede kunder
Teksten er endret for å være mer i tråd med opprinnelig direktivtekst og slik den er innført i øvrige EØS land. Gjennomfører deler av [artikkel 108 og 111(1)] og [artikkel 4 (45)]. Dette medfører ingen reell endring men er i tråd med slik Kredittilsynet har håndhevet dagens forskrift om store engasjement.

§ 4- Definisjon av samlet engasjement
Gjennomfører [artikkel 106].
Første ledd.
Begrepet motpart erstatter kunde ettersom sistnevnte ikke omfatter eksempelvis eie av finansielle instrumenter som omløpsmidler eller egenkapitalposisjoner.

I eksisterende forskrift benyttes opplistingen av eiendeler i kapitaldekningsforskriftens §§ 5 og 6 for å definere engasjement. Denne forskriften blir nå erstattet av deler av kapitalkravsforskriften. I definisjonen av engasjement i forslaget til ny forskrift for store engasjementer er det brukt samme begreper som i kapitalkravsforskriften, jfr høringsnotatet til kapitalkravsforskriftens side 6. Med begrepet engasjement menes kredittrisiko, dette dekker også aktiva som inngår i en verdipapirisering. Med posisjon menes risiko knyttet til en verdipapiriseringsposisjon eller posisjoner i finansielle instrumenter, mens eksponering benyttes for motpartsrisiko og operasjonell risiko. Markedsrisiko omfatter både oppgjørs- og posisjonsrisiko.

De eiendelsposter og poster utenom balansen som er oppregnet i kapitalkravsforskriftens del III, standardmetoden, kapittel 2 og 3, skal legges til grunn ved beregning av samlet engasjement. IRB-institusjoner må sikre seg at alle eiendeler er inkludert i rapporteringen i samsvar med kapitttel 5 i kapitalkravsforskriftens del IV.

Det at utstedelse av sikkerhet skal anses som engasjement er en ny bestemmelse i direktivet; [artikkel 110 punkt 3]. Dette er et nasjonalt valg som anbefales gjennomført. Direktivbestemmelsen trekker fram risikoen som ligger i det at en utsteder av sikkerhet kan ha utstedt sikkerhet for svært mange av en kredittinstitusjons engasjementer. Dette er en type risiko som det ikke tidligere har vært fokusert på. I tillegg påpekes konsentrasjonsrisikoen som oppstår dersom en kredittinstitusjon både har engasjement med et foretak/person og har mottatt sikkerheter fra den samme for andre engasjementer. Det er et krav om at institusjonene skal etablere styringssystemer for denne typen risiko, det gjennomføres i kapitalkravsforskriftens del XI, § 1-2. første ledd. Videre skal institusjonene iverksette tiltak eller rapportere til Kredittilsynet dersom risikoen blir betydelig. Det er med andre ord ikke i direktivet konkretisert måltall eller rapporteringshyppighet, det overlates til institusjonenes eget skjønn.

Kredittilsynet tar sikte på å utarbeide en ny veiledning for rapportering av store engasjementer. I denne vil det inngå en nærmere forklaring av definisjonen av engasjement og hva som skal inkluderes i rapporteringen. Høringsinstansene oppfordres til å komme med innspill i forhold til hvilke elementer det er størst uklarhet om.

Annet ledd.
Det er nytt å presisere at det er brutto bokført 1Begrepet balanseført kan ikke benyttes fordi også utenom-balanse poster skal være med beløp som skal benyttes, og at individuelle nedskrivninger som er foretatt på engasjementet skal trekkes fra. Nedskrivning som er foretatt på grupper av utlån reduserer ikke engasjementsbeløpet. Dette er en klargjøring av Kredittilsynets nåværende praktisering av regelverket. I tilfeller der fradrag av individuell nedskrivning av et engasjement medfører at engasjementet kommer under terskelverdien på 25 % av ansvarlig kapital, så innebærer ikke dette at det er forsvarlig å øke engasjementet opptil terskelverdien. Når det gjelder nedskrivninger så defineres de i forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner.

Presiseringen av at interne målemetoder etter kapitalkravsforskriftens del IV (IRB-metode) ikke kan benyttes gjelder også engasjementer i handelsporteføljen og fremkommer derfor også i § 8.

Tredje ledd
Kredittilsynet sendte 12. mars 2004 et forslag om endring av forskrift om store engasjement til Finansdepartementet (saksnr. 2002/1387). Endringsforslaget var motivert av mange henvendelser fra finansnæringen. Etter Kredittilsynets mening er det ikke regulert i EU-retten hvordan restverdigarantiavtaler med bilforhandlere i forbindelse med leasingkontrakter skal behandles på mottakers, dvs. finansierings­selskapets hånd. Det er opp til det enkelte EØS-land å eventuelt innføre en regulering. Det er derfor anledning til og behov for å innføre en særnorsk regulering. Det er naturlig å ta med endringen som gjelder leasing i denne endringsrunden. Forskriftsteksten følger Kredittilsynets forslag av 12. mars 2004.

Fjerde ledd
Bestemmelsen om at det bare er ved forsinkelser og vesentlige tidsforskjeller i forbindelse med kjøp og salg av verdipapirer og valutatransaksjoner er omskrevet for å bli klarere. Dette innebærer ingen reelle endringer og er i tråd med Kredittilsynets praktisering av forskriften.

I regelverket for ansvarlig kapital § 1-4, andre ledd punkt b) gir følgende fradrag i tilleggskapitalen:

50 prosent av bokført verdi av ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak for den del av den ansvarlige kapital i den mottakende finansinstitusjon eller verdipapirforetak som overstiger to prosent. Det skal ikke gjøres fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak som ved anvendelsen av kapitaldekningsreglene på konsolidert basis skal konsolideres med rapporterende institusjon. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke for livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti.

Dette er en videreføring av fradragene i beregningsforskriftens § 7, andre ledd – selv om fradraget tidligere var 100 %. Det følger av [artikkel 107] at eksponeringer som er trukket fra i ansvarlig kapital ikke skal telle med i store engasjement. Dette omfatter også eierposisjoner mellom 2 og 19 % (konsolideringsgrensen er 20 %). Det er derfor nødvendig å presisere her at fradrag som er gjort i tilleggskapitalen for slike eierandeler heller ikke skal telle med som engasjement slik at artikkel 107 gjennomføres konsistent.

---------------------------------------

Det fremkommer ikke klart i 2000/12/EF direktivet hvordan kredittderivater skal behandles i forbindelse med store engasjementer. Utkast til forskrift om behandling av garantier og kredittderivater ved beregning av kapitaldekning og store engasjementer ble sendt på høring 24. november 2005, og saken er for tiden til behandling i departementet. I forskriftsutkastet foreslås bestemmelser om håndtering av derivater etter store engasjementsforskriften.

For selger av beskyttelse i kredittderivater foreslås følgende:

 1. Ved en totalavkastningsbytteavtale skal fordringen regnes både i forhold til referanseenheten og kjøper av beskyttelse
 2. Ved et kredittlinket gjeldsinstrument skal fordringen regnes både i forhold til referanseenheten og kjøper av beskyttelse
 3. For et kurvprodukt skal fordringen regnes mot hver enkelt referanseenhet i kurven

Inntil det er klarere hva som er intensjonen i direktivet vil dette fungere som en retningslinje for selger av beskyttelse. Kjøper av beskyttelse vil måtte forholde seg til bestemmelsene om sikkerhetsstillelse, motpartsrisiko og markedsrisiko i kapitalkravsforskriftens del V, VI og VIII. Det henvises for øvrig til Kredittilsynets høringsnotat til forskrift om behandling av garantier og kredittderivater.

§ 5- Grenseverdiene
Gjennomfører [artikkel 111.1-3]. 111.2 annet punktum gjennomføres ikke. I annet ledd er ordet datterselskap tilføyd …. institusjonens morselskap,datterselskapeller et annet datterselskap av morselskapet,…. Bestemmelsen er nå i tråd med direktivet, noe som hele tiden har vært intensjonen. Endringen vil være materiell for institusjoner som har datterselskaper og foretakene av ulike grunner ikke er omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag.

§ 6- Hvilke engasjementer som har redusert risikovekt
§ 6 gjennomfører [Artikkel 113.3], som er en opplisting av engasjementer som det enkelte land kan velge å gi redusert risikovekt. Det innføres ikke flere av denne typen unntak fra hovedregelen om 100 % risikovekt nå enn da store engasjementsforskriften ble revidert i 1997.

§ 6-1a): Gjennomfører [Artikkel 113.3 a), b), c), d)]. Med internasjonale organisasjoner menes EU, Det internasjonale valutafondet (IMF) og Den Internasjonale Betalingsbank. I artikkel 113 er det i det reviderte direktivet gjennomført et prinsipp der risikovektingen i mange bestemmelser kobles til den tilsvarende risikovektingen i standardmetoden. Dette i stedet for å avgrense dekningsområdet for en risikovekt til OECD området slik det er gjort i nåværende forskrift.

§ 6-1,b): Gjennomfører [Artikkel 113.3 f)]. Se foregående punkt.

§ 6-1,c): Gjennomfører [Artikkel 113.3 e)]. 0 % vekten gjelder uavhengig av hvilken risikovekt som følger av standardmetoden.

§ 6-1,d); Gjennomfører [Artikkel 113.3 g) og h)] når det gjelder kontantdepot. Dette inkluderer også kredittlinkede gjeldsinstrumenter med det beløpet som er innbetalt og innlån fra en motpart i en avtale om gjenkjøpsforpliktelse dersom gjeldsinstrumentet/ gjenkjøpsforpliktelsen oppfyller kravene i bestemmelsene om sikkerhetsstillelse i kapitalkravsforskriftens del V. Sistnevnte følger av [artikkel 113, 4.de siste avsnitt].

§ 6-1,e); Gjennomfører [Artikkel 113.2]. Ingen endring. Skillet mellom vekting av engasjementer med døtre og engasjementer med andre selskap i samme konsern som er i eksisterende forskrift beholdes. Det følger av direktivteksten at forutsetningen for 0-vekten er at begge institusjoner er under tilsyn på konsolidert grunnlag. Skillet mellom direkteeide døtre og andre finansinstitusjoner i samme konsern ble utførlig utredet da nåværende forskrift ble laget og hovedargumentet er at formuesoverføring i en situasjon med svekket soliditet er lettere mellom mor og datter enn mellom ulike selskap i samme konsern. En kredittinstitusjon vil dessuten kunne utsettes for press til å yte kreditt til øvrige foretak i samme konsern dersom kapitalkravet settes til 0 %.

§ 6-2; Gjennomfører [Artikkel 113.3 l]. Ingen reell endring. Nasjonalt valg.

§ 6-3; Ingen endring. Gjennomfører [Artikkel 113.2]. Dette er en generell adgang til å unnta konserninterne engasjement forutsatt at institusjonene som er involvert er under tilsyn på konsolidert grunnlag. Det er 0 % risikovekt når engasjementet er med direkteeide datterselskaper, men altså 20 % risikovekt for øvrige finansinstitusjoner og verdipapirforetak i samme konsern - andre datterselskaper av samme morselskap og engasjement med morselskapet.
Bestemmelsen er nødvendig å ha med for å dekke engasjement med finansinstitusjoner i samme konsern som er etablert i stater som etter standardmetoden vil gi den konserninterne fordringen høyere risikovekt enn 20 %, jamfør § 6-4 b).

§ 6-4 a); Gjennomfører [Artikkel 113.3 c), d), og f), 115.1]. ECOFIN endret kommisjonens direktivforslag når det gjelder artikkel 113.3 ved at de påførte begrepet ”public sector entities” i punktene hvor risikovekten bestemmes av standardmetoden. Ved å utforme en generell bestemmelse om engasjementer med offentlig sektor som styres av risikovektene i standardmetoden, har forskriften fanget opp alle særbestemmelser om dette i direktivet. Dagens forskrifts bestemmelse om 10 % risikovekt på engasjementer med statsforetak blir overflødig i forskriften om store engasjement fordi man uansett skal forholde seg til hvordan det håndteres i standardmetoden. Eksisterende forskrifts § 6 punkt 2a) er derfor fjernet.

§ 6-4 b); Gjennomfører delvis [Artikkel 113.3 i]. 113.3 i) er et nasjonalt valg som gir anledning til å 0-vekte krav på institusjoner med løpetid på et år eller mindre. I stedet for å 0-vekte, så foreslås en samkjøring med vektingsregelen i standardmetoden som nå innføres - jamfør kapitalkravsforskriftens del III § 2-6 der fordringer på institusjoner risikovektes som en funksjon av den aktuelle stats risikoklasse. I § 2-6 er det også en mulighet til å ta hensyn til at et engasjement har kort løpetid, selv om den er begrenset. Som tidligere unntas garantier fra den lavere risikovekten.
For engasjement med kredittinstitusjoner vil innføring av samme vektingsregler i store engasjement som i den nye standardmetoden innebære høyere risikovekter for kredittinstitusjoner etablert i land med risikoklasse 2-7, men uendret for land i risikoklasse 0-1 fordi risikovekten her er 20 %.

En endring i forhold til det gamle direktivet er at begrepet ”credit institution” er erstattet med ”institution”. I 93/6 artikkel 3.1 c) er ”institution” definert som verdipapirforetak og kredittinstitusjoner. I tillegg er det presisert i 93/6 artikkel 28 at ”institutions” omfattes av artiklene 106 til 118 – store engasjements bestemmelsene – i 2000/12. Det har altså skjedd en samkjøring mellom bestemmelsene i kapitaldekningsregelverket og store engasjements regelverket for verdipapirforetak. Verdipapirforetak omfattes dermed av artikkel 113.3 (og da også 113.3 i), i motsetning til i eksisterende forskrift der det ble valgt å skille mellom engasjement med verdipapirforetak som ble vektet 100 % og kredittinstitusjoner (utenom egne døtre) som ble vektet 20 %. Konsekvensen er en lavere risikovekting av engasjement med verdipapirforetak i land med risikoklasse 1 og 2.

Gunstigere risikovekt for engasjement med institusjoner åpnes det for både i artikkel 113.3 i) og [artikkel 116] som innebærer en 20 % risikovekt på krav på finansinstitusjoner uten vilkår og uavhengig av løpetid. Kredittilsynet har valgt å hjemle unntaksmuligheten for institusjoner i 113.3 i), artikkel 116 gjennomføres derfor ikke.

Direktivets [artikkel 115.2 ] gir enda en mulighet for å unntak for institusjoner, da basert på ulike løpetider for engasjementet. Artikkelen gjennomføres ikke, muligheten for å gi lavere risikovekt med grunnlag i kort løpetid ivaretas som nevnt i standardmetodens § 2-6, punkt 3. Den tilsvarende bestemmelsen basert på engasjementets løpetid i 93/6/EØF; [artikkel 30.4], gjennomføres derfor heller ikke.

§ 6-4 c); Gjennomfører [Artikkel 113.3 r]. Ingen vesentlige endringer, bare at referansen nå må være til standardmetoden, ikke eksisterende kapitaldekningsforskrift.

§ 6, andre ledd; Gjennomfører [artikkel 117]. Artikkelen gjelder også for handelsporteføljen. Endringen i direktivteksten er at det ikke lenger står at garantien må være ”directly and unconditionally guaranteed by that third party, to the satisfaction of the competent authorities”. Dette er erstattet med krav om at eventuelle løpetidsforskjeller, valutaavvik og delvis dekning må håndteres i samsvar med bestemmelsene i annex VIII – som dekkes av bestemmelsene om sikkerhetsstillelse i kapitalkravsforskriftens del V.

Kapitalkravsforskriftens del V dekker alle institusjoner og det å anse et engasjement til å være med garantisten er fortsatt et nasjonalt valg. En beslutning om at et engasjement anses for å være med garantisten skjer etter søknad og innvilges bare for særskilte forhold.

Tilsvarende som for garantister vil Kredittilsynet for kredittderivater kunne bestemme at engasjementet regnes å være med selgeren av beskyttelse i en kredittderivat­kontrakt. Bestemmelsen kom inn med iverksettelsen av forskrift om behandling av garantier og kredittderivater ved beregning av kapitaldekning og store engasjementer (2006).

I [artikkel 112.1] går det fram at garanti også skal dekke kredittderivater unntatt kredittlinkede gjeldsinstrumenter (credit linked notes) . En komplett definisjon på garanti finnes i kapitalkravsforskriftens del V.

§ 6, tredje ledd;
[Artikkel 112.2-3] Det er nytt at det stilles eksplisitte krav til hvordan sikkerhetene er etablert for at de skal kvalifisere til redusert risikovekt.

Kommentarer til artikler i store engasjementsdelen av 2000/12/EF som ikke er nevnt ovenfor

[Artikkel 109] stiller krav til institusjonenes administrative og regnskapsmessige identifisering og regnskapsføring av store engasjementer. Det skal være etablert en intern kontroll som følges i oppfølgingen av slike engasjement. Denne bestemmelsen kommer ikke direkte til uttrykk i store engasjements forskriften, men dekkes av kapitalkravsforskriftens del XI, bestemmelser om krav til risikokontroll.

Artikkel 110 er rapporteringsbestemmelsen som gjelder store engasjement. Det er kommet inn et nytt nasjonalt valg i [artikkel 110.2]som gir anledning for institusjonene til å unnlate å rapportere noen typer engasjementer som etter vekting kommer under terskelverdien. Med andre ord et unntak fra det innarbeidede prinsippet om at det er bruttorapportering før vekting som gjelder. Det er også gitt åpning for å akseptere lavere rapporteringshyppighet for noen andre typer engasjement. Kredittilsynet ser ikke at rapporteringsbyrden i realiteten lettes vesentlig for institusjonene, ettersom man uansett må foreta en vurdering i forbindelse med rapporteringen. Informasjonsverdien av rapporteringen vil derimot reduseres. Kredittilsynet mister også muligheten til å kvalitetssikre vektingen som gjøres. Å ha varierende rapporteringshyppighet avhengig av typen engasjement vil være kompliserende. Valget gjennomføres derfor ikke.

[Artikkel 111.2, andre punktum] – Kredittilsynet har i stedet valgt å benytte bestemmelsen i artikkel 113.2 som gir mulighet for å gi 0 % risikovekt under forutsetning av tilsyn på konsolidert grunnlag. Kredittilsynet har ingen tilfeller av spesielle overvåkingstiltak som kunne berettige en 0 % vekt. Denne formen for unntak for konserninterne finansinstitusjoner basert på artikkel 111.2 ser ikke ut til å ha vid anvendelse innenfor EU.

[Artikkel 118] i direktivet er ikke et nasjonalt valg. Den pålegger kredittinstitusjoner som har fått dispensasjon fra konsolideringsbestemmelsene på solo og delkonsolidert nivå å fordele eventuell konsentrasjonsrisiko i gruppen på en tilfredsstillende måte. Ettersom Norge ikke innfører noen dispensasjonsmuligheter fra konsolideringsbestemmelsene, er artikkel 118 ikke relevant for oss. Men den er altså obligatorisk i de tilfeller der det finnes dispensasjonsmuligheter. [Artiklene 69.1-2] er ikke relevante så lenge artikkel 118 ikke innføres.

Direktiv 93/6/EØF
I direktiv 93/6, fremgår det av artikkel 28 at institusjoner som omfattes av direktivet skal følge bestemmelsene om store engasjement 2000/12/EF, artikler 106-118. Utfyllende bestemmelser omhandles i artikkel 28-32 og 45a i 93/EØF. Disse dekkes av kapittel 2 i forskrift om store engasjement og blir kommentert nedenfor.

§ 7; Gjennomfører [artikkel 28.2 ]

§ 8 første ledd; Gjennomfører [artikkel 29 i 93/6/EØF].
[Artikkel 29]
Beskriver i hovedsak hvordan engasjementene i handelsporteføljen skal beregnes. For det formålet er det ingen nye bestemmelser. Det er imidlertid tatt inn et nytt avsnitt, [artikkel 29, punkt 1c) siste avsnitt], som presiserer at det ikke er adgang til å benytte IRB-metode i beregningen av engasjementsbeløp. Bestemmelsen er ikke et nasjonalt valg. Forholdet er reflektert i forskriftens § 8 tredje ledd. Når det påpekes helt tydelig i kapittel 2 i forskriften har Kredittilsynet for at det skal være konsistens mellom kapittel 1 og 2 presisert dette også i kapittel 1, § 4, selv om det for anleggsaktiva og utenom-balanse poster følger av teksten for øvrig.

I [artikkel 29 punkt c] er følgende slettet: without application of the weightings for counterparty risk. Det er dermed nå anledning til å ta hensyn til motpartsrisikoen for alle engasjementene i handelsporteføljen, noe som tidligere ikke var tillatt for eksponering knyttet til uoppgjorte transaksjoner, gjenkjøpsavtaler og lån av verdipapirer. I forskriftsutkastet er tilsvarende punkt i § 8 slettet; ( engasjementene skal ikke korrigeres for ….vedkommende motpart) og det er lagt til et punkt som eksplisitt sier at det er anledning til å risikovekte motparten i tråd med forskriftens § 6. § 6 som det står nå gir adgang til redusert risikovekting med utgangspunkt i både etablering av sikkerheter (inkl garantier) og på grunn av særskilt god debitor/motpart.
§ 8 annet ledd gjennomfører [artikkel 30.1 første punktum]. § 8 fjerde ledd gjennomfører [artikkel 30.2 andre punktum] som er en ny bestemmelse og ikke et nasjonalt valg.
[Artikkel 30 punkt 2]
Artikkel 30 er i hovedsak en presisering av at engasjementer i handelsporteføljen og engasjementer som er anleggsaktiva skal summeres. Når det gjelder punkt 2 er det satt inn en ny bestemmelse som ikke er et nasjonalt valg. Det fremgår av [artikkel 30 punkt 2.andre punktum] i 93/6/EØF at det ikke gis anledning til å hensynta sikkerhet i beregningen av store engasjement for aktiva i handelsporteføljen. Unntakene er gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler og ut- og innlån av verdipapirer eller varer. Tidligere gjaldt alle bestemmelsene om redusert risikovekt pga sikkerhet eller motpart også for engasjementene i handelsporteføljen med et unntak som gjaldt medkontrahentrisiko, tidligere forskrifts § 8 2. ledd. Det var derfor presisert i forskriftens kapittel 2 at § 5 og 6 i kapittel 1 også gjaldt for handelsporteføljen (tidligere § 8 1. ledd). Når dette nå slettes, er det viktig å klargjøre i § 8 at det er blitt adgang til å risikovekte motparten.

Det er dermed blitt en skjerpelse av regelverket for engasjementer i handelsporteføljen. Skjerpelsen må imidlertid sees i sammenheng med endringene når det gjelder motpartsrisiko i artikkel 29. Adgangen til å hensynta sikkerhet er tilnærmet fjernet, mens adgangen til å redusere risikovekten på grunn av lav motpartsrisiko er utvidet. For banker som har adgang til å ta i mot innskudd fra allmennheten vil det bli merkbart at adgangen til å hensynta sikkerhet blir borte, kontantdepot vil eksempelvis ikke lenger redusere risikovekten for engasjementer i handelsporteføljen.

§§ 9 og 10; gjennomfører [artiklene 31 og 32]. Ingen endringer eller nye bestemmelser.

§ 11; gjennomfører [artikkel 31 d)].

§ 12; gjennomfører [artikkel 110.1] sammen med forskrift om rapportering av kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer av 10.12. 1997 og veiledningen til den forskriften som er utgitt av Kredittilsynet. Videre [artikkel 30.2 første punktum].

--------------------------

Artikler i 93/6/EØF som ikke gjennomføres

[Artikkel 30 punkt 4] Dersom et land har valgt å innføre en 20 % risikovekt for engasjementer med institusjoner uansett tilhørighet (artikkel 116), så gir denne artikkelen adgang til å gi 20 % risikovekt også for engasjementer med institusjoner hjemmehørende i land utenfor EU (EØS). Etter som Kredittilsynet har foreslått (jfr § 2-6 i standardmetoden) å risikovekte institusjoner som en funksjon av ratingen på hjemlandet, er dette valget ikke relevant for oss og gjennomføres ikke. Det samme gjelder anledningen til å gi lavere risikovekt avhengig av engasjementets løpetid, det er heller ikke foreslått gjennomført.

[Artikkel 45a]
Bestemmelsen åpner for at myndighetene inntil 31. desember 2010, eller inntil det fastsettes modifiserte regler for beregning av store engasjementer, kan tillate at verdipapirforetak (som ikke er bank) som oppfyller kravene i artikkelens a til d, overskrider grensene som settes for store engasjement i artikkel 111 i direktiv 2000/10/EC. Overskridelsen kan, så vidt Kredittilsynet kan se, også unntas fra kravet om beregning av supplerende kapital i handelsporteføljen, jf direktiv 2000/12/EC artikkel 75 (b). Kravene som stilles i bokstav a-d er spesielle og Kredittilsynet vurderer det slik at det i realiteten ikke er noen verdipapirforetak som pr. i dag vil falle inn under dette nasjonale valget. Det nasjonale valget foreslås derfor ikke gjennomført. I forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2004/39/EF (MiFID) i norsk rett vil det kunne bli behov for å vurdere denne bestemmelsen på nytt, som følge av krav om konsesjon for flere typer investeringstjenester enn det man har i dag.


Vedlegg 2

Forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer til banker, finansieringsforetak, verdipapirforetak mv.

Fastsatt av Finansdepartementet ……….. med hjemmel i lov av 10. juni nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-10 annet ledd og lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-11 annet ledd. Jf. EØS-avtalens vedlegg IX pkt. 23a og 30a (Rdir 2000/12/EU og Rdir. 93/6/EØF). Endret ved forskrift 17. august 1998 nr. 809 (bla hjemmel) og …………………..

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Virkeområde
Forskriften gjelder banker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak, morselskap som nevnt i verdipapirhandelloven § 8-12 første ledd nr. 3 og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning.

§ 2.Definisjoner
I denne forskrift betyr:

Ansvarlig kapital: Ansvarlig kapital beregnet etter forskrift 2006.xx.xx. nr. xx om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond del II - regelverket for ansvarlig kapital.

Store engasjementer: Samlet engasjement med en enkelt kunde som utgjør 10 prosent eller mer av institusjonens ansvarlige kapital.

Supplerende ansvarlig kapital: Ansvarlig kapital beregnet etter regelverket for ansvarlig kapital, fratrukket kravene til ansvarlig kapital som følger av bestemmelsene i forskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond - kapitalkravforskriften - del II, IV, VI og VIII.

§ 3.Enkeltkunde
Grensene for høyeste samlet engasjement med en enkelt kunde gjelder også for engasjementer med to eller flere kunder når bestemmende innflytelse eller økonomiske forbindelser mellom disse er slik at økonomiske vansker hos den ene sannsynligvis vil medføre betalingsvanskeligheter for den/de andre.

Kredittilsynet avgjør i tvilstilfelle om to eller flere personer eller foretak skal regnes som én kunde.

§ 4.Samlet engasjement
Som samlet engasjement regnes summen av alle engasjementer, eksponeringer og posisjoner i og utenfor balansen som institusjonen har med en enkelt motpart. Oppgjørsrisiko og utstedelse av sikkerhet skal også medregnes.

Det skal benyttes bokført beløp etter fradrag for individuelle nedskrivninger, men uten å ta hensyn til eventuelle nedskrivninger på gruppen av utlån som engasjementet tilhører. Interne målemetoder for beregning av engasjement i samsvar med kapitalkravforskriftens del IV kan ikke benyttes.

Avtale, som i forbindelse med leasingavtale, gir institusjonen en rett men ikke plikt til å overføre leasingobjektet til en annen til et beløp som er avtalt på forhånd og til en bestemt dato skal medregnes med 50 prosent av det nominelle beløp.

Samlet engasjement omfatter ikke:

 1. Eksponeringer som oppstår i forbindelse med oppgjør av valutatransaksjoner og kjøp og salg av verdipapirer defineres normalt ikke som en del av en institusjons engasjementer, med unntak av situasjoner der det oppstår en forsinkelse eller vesentlig tidsforskjell i oppgjøret. Valutatransaksjoner der oppgjør skjer senere enn 48 timer etter avtalt oppgjørstidspunkt skal uansett inkluderes i en institusjons engasjementer. Det samme gjelder kjøp eller salg av verdipapir der oppgjøret ikke skjer innen 5 virkedager etter avtalt oppgjørstidspunkt.
 2. Eierandel i annen institusjon som utgjør mellom 2 prosent og 20 prosent av institusjonens ansvarlige kapital og som er blitt trukket fra i den ansvarlige kapitalen i samsvar med regelverket for ansvarlig kapital § 1-4 andre ledd punkt b).

§ 5.Høyeste grense for samlet engasjement og for store engasjementer
En institusjon kan ikke ha høyere samlet engasjement med en enkelt kunde enn det som til enhver tid er forsvarlig. Samlet engasjement må ikke overstige et beløp tilsvarende 25 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Når kunden er institusjonens morselskap, datterselskap eller et annet datterselskap av morselskapet, og foretakene ikke er omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag, er grensen for høyeste engasjement 20 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

En institusjon kan ikke ha store engasjementer som til sammen overstiger 800 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Kredittilsynet kan i særlige tilfelle stille strengere krav enn fastsatt i første, annet og tredje ledd.

Institusjonen skal til enhver tid overholde de fastsatte øvre grenser. Dersom engasjementene overstiger de øvre grensene, skal melding om dette straks sendes institusjonens kontrollkomité og Kredittilsynet. Kredittilsynet kan, dersom omstendighetene gjør det forsvarlig, fastsette en frist for institusjonen til å tilpasse seg de øvre grensene.

§ 6. Risikovekting av engasjementer
Med standardmetoden menes i denne forskrift regelverket for risikovekting av engasjementer i kapitalkravsforskriftens del III. Med IRB-metode menes interne målemetoder for beregning av kredittrisiko etter bestemmelsene i kapitalkravsforskriftens del IV.

Ved anvendelsen av grensene i § 5 skal engasjementene gis følgende risikovekter:

1. Engasjementer med risikovekt 0 prosent:

 1. Engasjementer med og engasjementer garantert av eller andre typer fordringer på stater, sentralbanker, internasjonale organisasjoner eller multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer på disse debitorene gir 0 prosent risikovekt etter standardmetoden
 2. Engasjementer sikret ved pant i verdipapirer utstedt avstater, sentralbanker, internasjonale organisasjoner eller multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer på disse debitorene gir 0 prosent risikovekt etter standardmetoden
 3. Engasjementer med eller fordringer på stater eller sentralbanker som lyder på debitors valuta og som er finansiert ved innlån i samme valuta.
 4. Engasjementer med sikkerhet i institusjonens egne innlån.
 5. Engasjementer med datterselskap og engasjementer garantert av datterselskap, dersom mor- og datterselskap er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag.

2. Engasjementer med risikovekt 10 prosent:

Engasjementer i obligasjonslån med pantesikkerhet i utlånsportefølje etter bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 underkapittel IV.

3. Engasjementer med risikovekt 20 prosent:

Engasjementer med eller garantert av finansinstitusjon i samme konsern, med unntak av engasjementer som nevnt i nr. 1 e), dersom selskapene er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag

4. Øvrige bestemmelser:

 1. Engasjementer med og engasjementer garantert av regionale og/eller lokale myndigheter eller offentlige foretak i EØS-området risikovektes slik de vektes etter standardmetodens §§ 2-2 og 2-3
 2. Engasjementer med institusjoner som ikke inngår i disse institusjoners ansvarlige kapital risikovektes slik de vektes etter standardmetodens § 2-6. Garantier utstedt av institusjoner vektes likevel 100 %.
 3. Poster utenom balansen og rente- og valutainstrumenter medregnes i samlet engasjement med det beløp som fremkommer ved å legge til grunn den konverteringsmetode som er fastsatt i kapittel 3 i standardmetoden, men uten å foreta vekting for motpartssrisiko. For derivater gjelder motparts- og markedsrisikobestemmelsene i kapitalkravsforskriftens del VI og VIII.

5. Engasjementer med risikovekt 100 prosent:

Øvrige engasjementer medregnes i beregningsgrunnlaget for samlet engasjement med sin nominelle verdi.

For engasjementer som er garantert av en tredje part eller hvor kredittrisikoen er beskyttet gjennom et kredittderivat, kan Kredittilsynet bestemme at slike fordringer helt eller delvis bare skal regnes som engasjement overfor garantisten eller selger av beskyttelse. Løpetidsforskjeller og valutaavvik skal behandles i samsvar med kriteriene for at sikkerhet skal kunne tas hensyn til i kapitalkravsforskriftens del V. Det samme gjelder dersom engasjementet er bare delvis dekket.

For institusjoner som beregner kapitalkrav etter standardmetoden og grunnleggende IRB-metode må stilte sikkerheter oppfylle kravene i kapitalkravsforskriftens del V for å kunne bli tatt hensyn til i denne paragraf. For institusjoner som benytter andre IRB-metoder, må stilte sikkerheter være i samsvar med kapitalkravsforskriftens del IV for å kunne bli tatt hensyn til.

Kapittel 2. Særregler for beregning av engasjementer i handelsporteføljen

§ 7.Virkeområde
Bestemmelsene i dette kapittel gjelder institusjoner som skal beregne kapitalkrav til dekning av posisjons- og oppgjørsrisiko etter bestemmelsene om markedsrisiko i kapitalkravsforskriftens del VIII og motpartsrisiko etter bestemmelsene om motpartsrisiko i kapitalkravsforskriftens del VI.

§ 8.Beregning av engasjementer i handelsporteføljen
Engasjementer med enkeltkunder knyttet til handelsporteføljen skal beregnes ved summering av følgende komponenter:

 • differansen mellom institusjonens lange og korte posisjoner i finansielle instrumenter utstedt av vedkommende kunde, dersom denne er positiv,
 • nettoposisjoner i emisjoner, redusert med faktorene som beskrevet i § 7-1 i bestemmelsene om markedsrisiko.
 • engasjementer knyttet til uoppgjorte transaksjoner i samsvar med kapittel 8 i bestemmelsene om markedsrisiko, og engasjementer som medfører motpartsrisiko i samsvar med bestemmelsene om motpartsrisiko.

Summen av alle engasjementene i handelsporteføljen skal legges sammen med de øvrige engasjementene med samme kunde.

Interne målemetoder for beregning av engasjement i samsvar med kapitalkravsforskriftens del IV kan ikke benyttes.

Det kan ikke beregnes lavere risikovekt som følge av at det er stilt sikkerhet for engasjementer i handelsporteføljen. Følgende engasjementer er unntatt:

 • Gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler
 • Ut- eller innlån av verdipapirer eller varer

Motpartsrisikoen for engasjementer i handelsporteføljen kan risikovektes i samsvar med bestemmelsene i denne forskriftens § 6.

§ 9.Overskridelse
Differansen mellom summen av alle engasjementer med samme kunde, jf. § 8 andre ledd, og grensen i § 5 første ledd regnes som overskridelse etter denne forskrift.

Institusjonen kan overskride grensene i § 5 dersom overskridelsen utelukkende skyldes engasjementer som er knyttet til handelsporteføljen. Ved overskridelse må institusjonen oppfylle krav til supplerende ansvarlig kapital beregnet etter reglene i denne forskriftens § 10. Summen av handelsportefølje-engasjementer med en enkelt kunde kan likevel ikke overstige 500 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

§ 10.Beregning av supplerende ansvarlig kapital ved overskridelse
Overskridelse som nevnt i § 9 skal tilordnes engasjementer i handelsporteføljen etter reglene i denne paragraf. Engasjementene rangeres etter vektene for spesifikk posisjonsrisiko og/eller oppgjørs- og motpartsrisiko, slik at engasjementet med den høyeste vekten regnes med først. Hvert engasjement som inngår i overskridelsen multipliseres med den tilhørende risikovekt og en multiplikator lik 2. Summen av de vektede engasjementene utgjør beregningsgrunnlaget. Den supplerende ansvarlige kapitalen skal minst være lik 8 prosent av dette beregningsgrunnlaget.

Dersom overskridelsen har vart i mer enn ti dager, skal beregningsgrunnlaget etter første ledd omregnes ved å erstatte multiplikatoren med en multiplikator som følger av denne tabellen:

Overskridelse i prosent av ansvarlig kapital

Multiplikator

inntil 40 prosent

2

mellom 40 og 60 prosent

3

mellom 60 og 80 prosent

4

mellom 80 og 100 prosent

5

mellom 100 og 250 prosent

6

over 250 prosent

9

Engasjementene rangeres slik at engasjementet med høyest risikovekt multipliseres med den største multiplikatoren.

§ 11.Grense for overskridelse summert over enkeltkunder
Summen av overskridelser på enkeltkunder i handelsporteføljen som har vart i mer enn ti dager, skal ikke overstige 600 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Kapittel 3. Rapporteringskrav

§ 12.Rapportering
En institusjons store engasjementer og alle engasjementer som nevnt i § 6 nr. 1 bokstav e), skal rapporteres til Kredittilsynet minst en gang pr. år. I tillegg skal overskridelser som skyldes engasjementer som er knyttet til handelsporteføljen, rapporteres til Kredittilsynet. For hvert tilfelle der grensene er overskredet, skal overskridelsens omfang og navnet på den enkelte kunde rapporteres. Kredittilsynet kan fastsette nærmere regler om rapporteringen.

Kapittel 4. Ikrafttreden og overgangsregler

§ 13.Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007.


Vedlegg 3

Oversikt over endringene i forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer til banker, finansieringsforetak, verdipapirforetak mv.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Virkeområde
Tekst i eksisterende forskrift:
Forskriften gjelder for sparebank, forretningsbank, finansieringsforetak og verdipapirforetak som har tillatelse til å drive virksomhet her i riket etter sparebankloven § 3 første ledd, forretningsbankloven § 8 første ledd, finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 eller verdipapirhandelloven § 7-1, jf. verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 1, 2, 3 og 4.

Forslag til ny tekst:
Forskriften gjelder banker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak, morselskap som nevnt i verdipapirhandelloven § 8-12 første ledd nr. 3 og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning.

§ 2.Definisjoner
Tekst i eksisterende forskrift:
I denne forskrift betyr:

Institusjon: Bank, finansieringsforetak og verdipapirforetak som nevnt i forskriftens § 1.

Ansvarlig kapital: Ansvarlig kapital beregnet etter reglene i forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner og verdipapirforetak.

Store engasjementer: Samlet engasjement med en enkelt kunde som utgjør 10 prosent eller mer av institusjonens ansvarlige kapital.

CAD-forskriften: Forskrift 17. juli 1996 nr. 780 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak.

Supplerende ansvarlig kapital: Ansvarlig kapital beregnet etter forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner og verdipapirforetak fratrukket ansvarlig kapital som tilsvarer kapitalkravet etter forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak og CAD-forskriften.

Forslag til ny tekst:
I denne forskrift betyr:

Ansvarlig kapital: Ansvarlig kapital beregnet etter forskrift 2006.xx.xx. nr. xx om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond del II - regelverket for ansvarlig kapital.

Store engasjementer: Samlet engasjement med en enkelt kunde som utgjør 10 prosent eller mer av institusjonens ansvarlige kapital.

Supplerende ansvarlig kapital: Ansvarlig kapital beregnet etter regelverket for ansvarlig kapital, fratrukket kravene til ansvarlig kapital som følger av bestemmelsene i forskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond - kapitalkravforskriften - del II, IV, VI og VIII.

§ 3.Enkeltkunde
Tekst i eksisterende forskrift:
Grensene for høyeste samlet engasjement med en enkelt kunde gjelder også for engasjementer med to eller flere kunder når bestemmende innflytelse eller økonomiske forbindelser mellom disse kan ha vesentlig betydning ved kredittvurderingen.

Kredittilsynet avgjør i tvilstilfelle om to eller flere personer eller foretak skal regnes som én kunde.

Forslag til ny tekst:
Grensene for høyeste samlet engasjement med en enkelt kunde gjelder også for engasjementer med to eller flere kunder når bestemmende innflytelse eller økonomiske forbindelser mellom disse er slik at økonomiske vansker hos den ene sannsynligvis vil medføre betalingsvanskeligheter for den/de andre.

Kredittilsynet avgjør i tvilstilfelle om to eller flere personer eller foretak skal regnes som én kunde.

§ 4.Samlet engasjement
Tekst i eksisterende forskrift:
Som samlet engasjement regnes alle engasjementer i og utenfor balansen som institusjonen har inngått med en enkelt kunde. De eiendelsposter og utenom-balanseposter som er oppregnet i §§ 5 og 6 i forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak, skal legges til grunn ved beregning av samlet engasjement.

Samlet engasjement omfatter ikke:

 1. engasjementer som ved valutatransaksjoner er en del av det regelmessige oppgjør innenfor fristen på 48 timer etter betaling, og
 2. engasjementer som ved transaksjoner knyttet til kjøp og salg av verdipapirer er en del av det regelmessige oppgjør innenfor fristen på fem virkedager etter betalingsdato, eller etter dato for utlevering av verdipapirene dersom utleveringen finner sted først.

Forslag til ny tekst:
Som samlet engasjement regnes summen av alle engasjementer, eksponeringer og posisjoner i og utenfor balansen som institusjonen har med en enkelt motpart. Oppgjørsrisiko og utstedelse av sikkerhet skal også medregnes.

Det skal benyttes bokført beløp etter fradrag for individuelle nedskrivninger, men uten å ta hensyn til eventuelle nedskrivninger på gruppen av utlån som engasjementet tilhører. Interne målemetoder for beregning av engasjement i samsvar med kapitalkravsforskriftens del IV kan ikke benyttes.

Avtale, som i forbindelse med leasingavtale, gir institusjonen en rett men ikke plikt til å overføre leasingobjektet til en annen til et beløp som er avtalt på forhånd og til en bestemt dato skal medregnes med 50 prosent av det nominelle beløp.

Samlet engasjement omfatter ikke:

 1. Eksponeringer som oppstår i forbindelse med oppgjør av valutatransaksjoner og kjøp og salg av verdipapirer defineres normalt ikke som en del av en institusjons engasjementer, med unntak av situasjoner der det oppstår en forsinkelse eller vesentlig tidsforskjell i oppgjøret. Valutatransaksjoner der oppgjør skjer senere enn 48 timer etter avtalt oppgjørstidspunkt skal uansett inkluderes i en institusjons engasjementer. Det samme gjelder kjøp eller salg av verdipapir der oppgjøret ikke skjer innen 5 virkedager etter avtalt oppgjørstidspunkt.
 2. Eierandel i annen institusjon som utgjør mellom 2 prosent og 20 prosent av institusjonens ansvarlige kapital og som er blitt trukket fra i den ansvarlige kapitalen i samsvar med regelverket for ansvarlig kapital § 1-4 andre ledd punkt b).

§ 5.Høyeste grense for samlet engasjement og for store engasjementer
Tekst i eksisterende forskrift:
En institusjon kan ikke ha høyere samlet engasjement med en enkelt kunde enn det som til enhver tid er forsvarlig. Samlet engasjement må ikke overstige et beløp tilsvarende 25 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Når kunden er institusjonens morselskap eller et annet datterselskap av morselskapet, og foretakene ikke er omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag, er grensen for høyeste engasjement 20 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

En institusjon kan ikke ha store engasjementer som tilsammen overstiger 800 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Kredittilsynet kan i særlige tilfelle stille strengere krav enn fastsatt i første, annet og tredje ledd.

Institusjonen skal til enhver tid overholde de fastsatte øvre grenser. Dersom engasjementene overstiger de øvre grensene, skal melding om dette straks sendes institusjonens kontrollkomité og Kredittilsynet. Kredittilsynet kan, dersom omstendighetene gjør det forsvarlig, fastsette en frist for institusjonen til å tilpasse seg de øvre grensene.

Forslag til ny tekst:
En institusjon kan ikke ha høyere samlet engasjement med en enkelt kunde enn det som til enhver tid er forsvarlig. Samlet engasjement må ikke overstige et beløp tilsvarende 25 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Når kunden er institusjonens morselskap, datterselskap eller et annet datterselskap av morselskapet, og foretakene ikke er omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag, er grensen for høyeste engasjement 20 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

En institusjon kan ikke ha store engasjementer som til sammen overstiger 800 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Kredittilsynet kan i særlige tilfelle stille strengere krav enn fastsatt i første, annet og tredje ledd.

Institusjonen skal til enhver tid overholde de fastsatte øvre grenser. Dersom engasjementene overstiger de øvre grensene, skal melding om dette straks sendes institusjonens kontrollkomité og Kredittilsynet. Kredittilsynet kan, dersom omstendighetene gjør det forsvarlig, fastsette en frist for institusjonen til å tilpasse seg de øvre grensene.

§ 6. Risikovekting av engasjementer
Tekst i eksisterende forskrift:
Ved anvendelsen av grensene i § 5 skal engasjementene gis følgende risikovekter:

1. Engasjementer med risikovekt 0 prosent:

 1. engasjementer med og engasjementer garantert av sentrale myndigheter og sentralbanker innen OECD-området, samt De europeiske fellesskap
 2. engasjementer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av stater og sentralbanker innen OECD-området, samt De europeiske fellesskap
 3. engasjementer med sentrale myndigheter eller sentralbanker utenom OECD-området, som lyder på debitors valuta, og som er finansiert ved innlån i samme valuta
 4. engasjementer med sikkerhet i institusjonens egne innlån
 5. engasjementer med datterselskap og engasjementer garantert av datterselskap, dersom mor- og datterselskap er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag.

2. Engasjementer med risikovekt 10 prosent:

 1. engasjementer inngått med og engasjementer garantert av norske statsforetak før 1. januar 2003
 2. engasjementer i obligasjonslån med pantesikkerhet i utlånsportefølje etter bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 underkapittel IV.

3. Engasjementer med risikovekt 20 prosent:

 1. engasjementer med og engasjementer garantert av regionale og lokale myndigheter i EØS-området
 2. engasjementer med andre kredittinstitusjoner som ikke inngår i disse institusjoners ansvarlige kapital
 3. engasjementer med eller garantert av finansinstitusjon i samme konsern, med unntak av engasjementer som nevnt i nr. 1 bokstav e), dersom selskapene er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag.

4. Engasjementer med risikovekt 100 prosent:

Øvrige engasjementer, unntatt rente- og valutarelaterte instrumenter, medregnes i beregningsgrunnlaget for samlet engasjement med sin nominelle verdi.

Rente- og valutarelaterte instrumenter medregnes i samlet engasjement med det beløp som fremkommer ved å legge til grunn den konverteringsmetode som er fastsatt i § 6 i forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak, men uten å foreta vekting for medkontrahentsrisiko

Dersom fordringer på en kunde er garantert av en tredje part, kan Kredittilsynet bestemme at slike fordringer helt eller delvis bare skal regnes som engasjement overfor garantisten.

Forslag til ny tekst:
Med standardmetoden menes i denne forskrift regelverket for risikovekting av engasjementer i kapitalkravsforskriftens del III. Med IRB-metode menes interne målemetoder for beregning av kredittrisiko etter bestemmelsene i kapitalkravsforskriftens del IV.

Ved anvendelsen av grensene i § 5 skal engasjementene gis følgende risikovekter:

1. Engasjementer med risikovekt 0 prosent:

 1. Engasjementer med og engasjementer garantert av eller andre typer fordringer på stater, sentralbanker, internasjonale organisasjoner eller multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer på disse debitorene gir 0 prosent risikovekt etter standardmetoden
 2. Engasjementer sikret ved pant i verdipapirer utstedt av stater, sentralbanker, internasjonale organisasjoner eller multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer på disse debitorene gir 0 prosent risikovekt etter standard­metoden.
 3. Engasjementer med eller fordringer på stater eller sentralbanker som lyder på debitors valuta og som er finansiert ved innlån i samme valuta.
 4. Engasjementer med sikkerhet i institusjonens egne innlån.
 5. Engasjementer med datterselskap og engasjementer garantert av datterselskap, dersom mor- og datterselskap er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag.

2. Engasjementer med risikovekt 10 prosent:

Engasjementer i obligasjonslån med pantesikkerhet i utlånsportefølje etter bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 underkapittel IV.

3. Engasjementer med risikovekt 20 prosent:

Engasjementer med eller garantert av finansinstitusjon i samme konsern, med unntak av engasjementer som nevnt i nr. 1 e), dersom selskapene er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag

4. Øvrige bestemmelser:

 1. Engasjementer med og engasjementer garantert av regionale og/eller lokale myndigheter eller offentlige foretak i EØS-området risikovektes slik de vektes etter standardmetodens §§ 2-2 og 2-3
 2. Engasjementer med institusjoner som ikke inngår i disse institusjoners ansvarlige kapital risikovektes slik de vektes etter standardmetodens § 2-6. Garantier utstedt av institusjoner vektes likevel 100 %.
 3. Poster utenom balansen og rente- og valutainstrumenter medregnes i samlet engasjement med det beløp som fremkommer ved å legge til grunn den konverteringsmetode som er fastsatt i kapittel 3 i standardmetoden, men uten å foreta vekting for motpartssrisiko. For derivater gjelder motparts- og markedsrisikobestemmelsene i kapitalkravsforskriftens del VI og VIII.

5. Engasjementer med risikovekt 100 prosent:

Øvrige engasjementer medregnes i beregningsgrunnlaget for samlet engasjement med sin nominelle verdi.

For engasjementer som er garantert av en tredje part eller hvor kredittrisikoen er beskyttet gjennom et kredittderivat, kan Kredittilsynet bestemme at slike fordringer helt eller delvis bare skal regnes som engasjement overfor garantisten eller selger av beskyttelse. Løpetidsforskjeller og valutaavvik skal behandles i samsvar med kriteriene for at sikkerhet skal kunne tas hensyn til i kapitalkravsforskriftens del V. Det samme gjelder dersom engasjementet er bare delvis dekket.

For institusjoner som beregner kapitalkrav etter standardmetoden og grunnleggende IRB-metode må stilte sikkerheter oppfylle kravene i kapitalkravsforskriftens del V for å kunne bli tatt hensyn til i denne paragraf. For institusjoner som benytter andre IRB-metoder, må stilte sikkerheter være i samsvar med kapitalkravsforskriftens del IV for å kunne bli tatt hensyn til.

Kapittel 2. Særregler for beregning av engasjementer i handelsporteføljen

§ 7.Virkeområde
Tekst i eksisterende forskrift:
Bestemmelsene i dette kapittel gjelder institusjoner som skal beregne kapitalkrav til dekning av posisjonsrisiko og oppgjørs- og motpartsrisiko etter reglene i CAD-forskriften.

Forslag til ny tekst:
Bestemmelsene i dette kapittel gjelder institusjoner som skal beregne kapitalkrav til dekning av posisjons- og oppgjørsrisiko etter bestemmelsene om markedsrisiko i kapitalkravsforskriftens del VIII og motpartsrisiko etter bestemmelsene om motpartsrisiko i kapitalkravsforskriftens del VI.

§ 8.Beregning av engasjementer i handelsporteføljen
Tekst i eksisterende forskrift:
Bestemmelsene i denne forskriftens §§ 5 og 6 gjelder med de endringer som følger av annet og tredje ledd og §§ 9, 10 og 11.

Engasjementer med enkeltkunder knyttet til handelsporteføljen skal beregnes ved summering av følgende komponenter:

 • differansen mellom institusjonens lange og korte posisjoner i finansielle instrumenter utstedt av vedkommende kunde, dersom denne er positiv,
 • nettoposisjoner i emisjoner, redusert med faktorene som nevnt i § 6-1 i CAD-forskriften,
 • engasjementer knyttet til uoppgjorte transaksjoner, gjenkjøpsavtaler og lån av verdipapirer, jf. CAD-forskriften kapittel 7. Engasjementene skal ikke korrigeres for den risikovekt som gjelder for vedkommende motpart.

Summen av alle handelsportefølje-engasjementene skal legges sammen med de øvrige engasjementene med samme kunde.

Forslag til ny tekst:
Engasjementer med enkeltkunder knyttet til handelsporteføljen skal beregnes ved summering av følgende komponenter:

 • differansen mellom institusjonens lange og korte posisjoner i finansielle instrumenter utstedt av vedkommende kunde, dersom denne er positiv,
 • nettoposisjoner i emisjoner, redusert med faktorene som beskrevet i § 7-1 i bestemmelsene om markedsrisiko
 • engasjementer knyttet til uoppgjorte transaksjoner i samsvar med kapittel 8 i bestemmelsene om markedsrisiko, og engasjementer som medfører motpartsrisiko i samsvar med bestemmelsene om motpartsrisiko.

Summen av alle engasjementene i handelsporteføljen skal legges sammen med de øvrige engasjementene med samme kunde.

Interne målemetoder for beregning av engasjement i samsvar med kapitalkravsforskriftens del IV kan ikke benyttes.

Det kan ikke beregnes lavere risikovekt som følge av at det er stilt sikkerhet for engasjementer i handelsporteføljen. Følgende engasjementer er unntatt:

 • Gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler
 • Ut- eller innlån av verdipapirer eller varer

Motpartsrisikoen for engasjementer i handelsporteføljen kan risikovektes i samsvar med bestemmelsene i denne forskriftens § 6.

§ 9.Overskridelse
Tekst i eksisterende forskrift:
Differansen mellom summen av alle engasjementer med samme kunde, jf. § 8 siste ledd, og grensen i § 5 første ledd regnes som overskridelse etter denne forskrift.

Institusjonen kan overskride grensene i § 5 dersom overskridelsen utelukkende skyldes engasjementer som er knyttet til handelsporteføljen. Ved overskridelse må institusjonen oppfylle krav til supplerende ansvarlig kapital beregnet etter reglene i denne forskriftens § 10. Summen av handelsportefølje-engasjementer med en enkelt kunde kan likevel ikke overstige 500 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Forslag til ny tekst:
Differansen mellom summen av alle engasjementer med samme kunde, jf. § 8 andre ledd, og grensen i § 5 første ledd regnes som overskridelse etter denne forskrift.

Institusjonen kan overskride grensene i § 5 dersom overskridelsen utelukkende skyldes engasjementer som er knyttet til handelsporteføljen. Ved overskridelse må institusjonen oppfylle krav til supplerende ansvarlig kapital beregnet etter reglene i denne forskriftens § 10. Summen av handelsportefølje-engasjementer med en enkelt kunde kan likevel ikke overstige 500 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

§ 10.Beregning av supplerende ansvarlig kapital ved overskridelse
Tekst i eksisterende forskrift:
Overskridelse som nevnt i § 9 skal tilordnes engasjementer i handelsporteføljen etter reglene i denne paragraf. Engasjementene rangeres etter vektene for spesifikk posisjonsrisiko og/eller oppgjørs- og motpartsrisiko, slik at engasjementet med den høyeste vekten regnes med først. Hvert engasjement som inngår i overskridelsen multipliseres med den tilhørende risikovekt og en multiplikator lik 2. Summen av de vektede engasjementene utgjør beregningsgrunnlaget. Den supplerende ansvarlige kapitalen skal minst være lik 8 prosent av dette beregningsgrunnlaget.

Dersom overskridelsen har vart i mer enn ti dager, skal beregningsgrunnlaget etter første ledd omregnes ved å erstatte multiplikatoren med en multiplikator som følger av tabellen i vedlegget til denne forskriften. Engasjementene rangeres slik at engasjementet med høyest risikovekt multipliseres med den største multiplikatoren.

Forslag til ny tekst:
Overskridelse som nevnt i § 9 skal tilordnes engasjementer i handelsporteføljen etter reglene i denne paragraf. Engasjementene rangeres etter vektene for spesifikk posisjonsrisiko og/eller oppgjørs- og motpartsrisiko, slik at engasjementet med den høyeste vekten regnes med først. Hvert engasjement som inngår i overskridelsen multipliseres med den tilhørende risikovekt og en multiplikator lik 2. Summen av de vektede engasjementene utgjør beregningsgrunnlaget. Den supplerende ansvarlige kapitalen skal minst være lik 8 prosent av dette beregningsgrunnlaget.

Dersom overskridelsen har vart i mer enn ti dager, skal beregningsgrunnlaget etter første ledd omregnes ved å erstatte multiplikatoren med en multiplikator som følger av denne tabellen:

Overskridelse i prosent av ansvarlig kapital

Multiplikator

inntil 40 prosent

2

mellom 40 og 60 prosent

3

mellom 60 og 80 prosent

4

mellom 80 og 100 prosent

5

mellom 100 og 250 prosent

6

over 250 prosent

9

Engasjementene rangeres slik at engasjementet med høyest risikovekt multipliseres med den største multiplikatoren.

§ 11.Grense for overskridelse summert over enkeltkunder
Tekst i eksisterende forskrift: (endres ikke)
Summen av overskridelser på enkeltkunder i handelsporteføljen som har vart i mer enn ti dager, skal ikke overstige 600 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Kapittel 3. Rapporteringskrav

§ 12.Rapportering
Tekst i eksisterende forskrift: (endres ikke)
En institusjons store engasjementer og alle engasjementer som nevnt i § 6 nr. 1 bokstav e), skal rapporteres til Kredittilsynet minst en gang pr. år. I tillegg skal overskridelser som skyldes engasjementer som er knyttet til handelsporteføljen, rapporteres til Kredittilsynet. For hvert tilfelle der grensene er overskredet, skal overskridelsens omfang og navnet på den enkelte kunde rapporteres. Kredittilsynet kan fastsette nærmere regler om rapporteringen.

Kapittel 4. Ikrafttreden og overgangsregler

§ 13.Ikrafttreden
Tekst i eksisterende forskrift:
Denne forskrift trer i kraft 1. mai 1997.

Forslag til ny tekst:
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007.

§ 14.Overgangsregler
Tekst i eksisterende forskrift:
For engasjementer inngått før 30. juni 1997, skal grensen som nevnt i § 5 første ledd være 40 prosent av ansvarlig kapital frem til 31. desember 1998, 35 prosent frem til 31. desember 1999 og 30 prosent frem til 31. desember 2000.

Har institusjonen før 1. mai 1997 med bindende avtale ytet kreditt med forfall 31. desember 2001 eller senere, kan kreditten likevel videreføres inntil opprinnelig avtalt forfall.

Forslag til ny tekst: - paragrafen slettes.

Vedlegg

Tekst i eksisterende forskrift:

Overskridelse i prosent av ansvarlig kapital

Multiplikator

inntil 40 prosent

2

mellom 40 og 60 prosent

3

mellom 60 og 80 prosent

4

mellom 80 og 100 prosent

5

mellom 100 og 250 prosent

6

over 250 prosent

9

Forslag til ny tekst: -vedlegget flyttes til § 10.

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Genworth Financial
Handelshøyskolen BI
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen