Høring - Utkast til ny forskrift om veterinærvakt

Forskrift om veterinærvakt. Fastsatt 9. mars 2005. St.prp. nr. 47 (2004-2005) Om klinisk veterinærvakt og endringer av kapittel 1115 - Mattilsynet på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.02.2005

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/00167

25.01.05

Utkast til ny forskrift om veterinærvakt - høring

Landbruks- og matdepartementet (LMD) sender med dette på høring utkast til ny forskrift om veterinærvakt. Forskriften vil oppheve forskrift 14. januar 2003 nr. 30 om veterinærvakt.

Bakgrunn for forslaget
Etter lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) skal staten organisere en klinisk vakt for veterinærer. De enkelte veterinærers rettigheter og plikter knyttet til vaktdeltakelse foreslås fortsatt regulert i forskrift.

Etter dyrehelsepersonellovens § 26 skal organisering og betaling for klinisk veterinærvakt normalt fastsettes i avtale mellom staten og Den norske veterinærforening (DNV). Gjeldende forskrift har vært basert på en slik avtale. Etter årsskiftet har ikke staten lenger noen avtale med DNV om klinisk veterinærvakt. Forhandlinger med sikte på å etablere en ny vaktavtale med DNV endte med brudd mellom partene 25. januar 2005.

Departementet foreslår derfor å etablere en ny forskrift basert på departementets skisse til løsning av uenigheten mellom partene. Forskriftsutkastet representerer en videreføring av det som ble foreslått i høringsutsendelse av 21. desember 2004 med høringsfrist 10. januar 2005, men avviker på noen punkter.

Forholdet til dyrehelsepersonelloven
Hovedbestemmelsen i dyrehelsepersonellovens § 26 er at det skal etableres klinisk vakt i alle deler av landet. Normalt skal slik vakt etableres på grunnlag av avtale med DNV. LMD legger til grunn at når det ikke oppnås enighet mellom partene, kan Stortinget ensidig fastsette organisering og godtgjøring for vaktordningen.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2005 ble Stortinget orientert om at det lå an til at det fra årsskiftet ikke ville være noen sentral vaktavtale med DNV. LMD legger til grunn at Stortinget i B. Innst. S. nr. 8 (2004-2005) har gitt sin tilslutning til et konkret opplegg for organisering og godtgjøring for vaktordningen. Samtidig uttalte komitérepresentanter fra partier som representerer et flertall på Stortinget at det "er viktig at veterinærtjenesten nå kan bli fulgt opp på en tilfredsstillende måte også i den tiden det arbeides med å finne varige løsninger".

LMD er nå opptatt av å etablere rammer som i størst mulig grad gjør det mulig å etablere klinisk veterinærvakt i alle deler av landet, til tross for at det ikke er noen sentral vaktavtale med DNV. Det har fra veterinærenes side vært lagt stor vekt på å få en godtgjøring for vaktdeltakelse (beredskapsgodtgjøring) som er sammenlignbar med det som gjelder for leger som deltar i legevakt utenom ordinær arbeidstid. Forskriftsutkastet tar derfor sikte på etablere en godgjøring for vaktdeltakelse som nominelt i gjennomsnitt er omkring 15 % høyere enn det leger får i den kommunale legevaktordningen. Samtidig gir forskriftsutkastet mulighet til å tilpasse vaktbemanningen etter behov til ulike tider.

LMD ønsker å etablere en ordning som fullt ut er basert på frivillighet fra den enkelte vaktdeltaker. Den enkelte veterinær blir først deltaker i vaktordningen etter søknad. For en del vaktdeltakere vil det geografiske området som skal betjenes, øke om natten og i helgene. Godtgjørelsen for vaktdeltakelse er økt, slik at ingen vaktperiode blir dårligere betalt enn i henhold til gjeldene forskrift. Gjennomsnittlig øker vaktgodtgjørelsen med 55 % i forhold til 2004.

Etter LMDs vurdering vil den nye forskriften i hovedsak endre vaktopplegget til gunst for veterinærene. Departementet vil understreke at ingen blir omfattet av forskriftens bestemmelser uten selv aktivt å søke om det.

LMD tar sikte på å orientere Stortinget om organisering og betaling for klinisk veterinærvakt på egnet måte så snart dette er praktisk mulig.

Foreslåtte endringer i forhold til gjeldende forskrift
Forskriftsforslaget fastsetter nye regler for organisering av og betaling for klinisk veterinærvakt.

Departementet legger opp til å videreføre den inndelingen av landet i 161 vaktområder for veterinærer som har vært gjeldende fram til i år. Det tas sikte på at alle vaktområder skal være bemannet på de tider da arbeidsmengden antas å være størst. Mellom kl. 00 og 08 samt lørdager og søndager mellom kl. 16 - 24 og på helg/høytidsdager tas det sikte på at 98 veterinærer skal være på vakt. I tillegg videreføres en økt vaktbemanning i en del vaktområder i perioder med særlig mange akutthenvendelser, eksempelvis i lammesesongen.

Betalingen for vaktdeltakelse øker i gjennomsnitt med 54 % i forhold til det som følger av gjeldene forskrift. Dette tilsvarer nominelt i gjennomsnitt omkring 15 % over godtgjøringen til leger som deltar i legevakt utenom ordinær arbeidstid. Ingen satser for vaktdeltakelse er lavere enn de som gjaldt i 2004.

De nye satsene for betaling gjøres gjeldende for all vaktdeltakelse fra og med 25. januar 2005.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dersom samtlige vaktområder blir bemannet i henhold til forslaget, vil statens utgifter til vaktordningen øke med omkring 20 % på årsbasis. Ut fra den foreliggende situasjon regner LMD med at kostnadene til ordningen vil holde seg innenfor Stortingets budsjettvedtak for 2005.

Tilpasning av vaktbemanning etter behov i ulike tidsperioder vil føre til en viss økt arbeidsinnsats knyttet til administrasjon av ordningen, men gi økt fleksibilitet for tilpasning til den enkelte vaktdeltakers ønsker og behov.

Høringsfrist
Landbruks- og matministeren har i samsvar med Utredningsinstruksen pkt. 1.3, jf. pkt. 5.2 fastsatt at det skal benyttes forkortet høringsfrist i denne saken. Høringsuttalelser må være LMD i hende innen 9. februar 2005 kl. 9,00. Det vil bli innkalt til et særskilt høringsmøte.

Vedlegg

Med hilsen

Gudbrand Bakken
ekspedisjonssjef

Gunnar Hagen