Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til ein tverrfagleg rettleiar om teieplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltninga. Utkastet byggjer på ei utgreiing utført av professor ph.d. Morten Holmboe etter oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet. Ei referansegruppe med medlemar frå fleire departement og underliggjande etatar kom med innspel undervegs. Dokumentet har seinare vorte tilarbeidd i samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Morten Holmboe.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.04.2021

Vår ref.: 20/6087

Høyring – utkast til rettleiar om teieplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltninga


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til ein tverrfagleg rettleiar om teieplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltninga.

Utkastet byggjer på ei utgreiing utført av professor ph.d. Morten Holmboe etter oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet. Ei referansegruppe med medlemar frå fleire departement og underliggjande etatar kom med innspel undervegs. Dokumentet har seinare vorte tilarbeidd i samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Morten Holmboe.

Målet med denne rettleiaren er å gje uttrykk for gjeldande rett på dette viktige området, og at dette går fram på ein slik måte at dei ulike etatane og enkeltpersonane skal kunne finne ut kva som gjeld for nettopp dei, både av generelle og meir sektorspesifikke reglar. Det er mellom anna lagt vekt på å få fram når det gjeld opplysningsplikt uavhengig av eventuell teieplikt. Sjå elles punkt 1 i utkastet om bakgrunnen for rettleiaren.

Me ber om innspel til om desse nemnde momenta kjem tydeleg nok til uttrykk, og korleis det eventuelt kan seiast meir presist. Vidare ber me særleg om at høyringsinstansane spelar inn om dei mest relevante problemstillingane har kome med, og om det er noko sentralt som manglar. Her gjer me særleg merksam på at rettleiaren  skal vera retta mot den handsaminga som skjer i praksis i dei ulike etatane, og difor ikkje kan vera for lang. Det vil difor ikkje vera rom for omfattande tillegg, men tekst kan endrast eller bytast ut.

Utkastet skal vera oppdatert når det gjeld sentrale lovendringar per 1. februar 2021. Framlegg som er eller har vore på høyring, men som til no ikkje er følgde opp med noko lovframlegg, er ikkje eller berre i liten grad omtala. Dette gjeld mellom anna NOU 2019: 5 om framlegg til ny forvaltningslov og høyringsframlegget frå Justis- og beredskapsdepartementet 2. september 2020 om større høve til deling av opplysningar som er omfatta av teieplikt. Eventuelle vedtekne eller fremja lovframlegg her vil bli omtala i den fyrste endelege versjonen av rettleiaren, som vil bli ferdigstilla etter denne høyringa, eller i seinare versjonar av han.

Me ber om høyringssvar seinast måndag 12. april 2021.

 

Med helsing

Ole Knut Løstegaard e.f.
lovrådgjevar

Maria Edvardsen
seniorrådgjevar

Departementa

Statsministerens kontor

 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arkivverket

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombodet

Brønnøysundregistra

Datatilsynet

Tryggleiks- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS)

Digitaliseringsdirektoratet (Difi)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Disiplinærnemnda for advokater

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Finnmarkskommisjonen

Forbrukarklageutvalet

Forbrukarrådet

Forbrukartilsynet

Foreldreutvalet for barnehagar

Foreldreutvalet for grunnopplæringa

Forsvaret

Forsvarsbygg

Garantiinstituttet for eksportkreditt

Havforskingsinstituttet

Helsedirektoratet

Helseklage

Husbanken

Innstillingsrådet for dommarar

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Justervesenet

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Kompetanse Norge

Konkurransetilsynet

KORO – Kunst i offentlege rom

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kulturrådet

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Landinfo

Likestillings- og diskrimineringsombodet

Lotteri- og stiftingstilsynet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Medietilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt (Nkom)

Nasjonalt tryggingsorgan

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt folkehelseinstitutt

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid

Norec

Noregs forskingsråd

Noregs geologiske undersøkingar

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Norsk akkreditering

Norsk Filminstitutt

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk Polarinstitutt

Norsk Romsenter

Norsk Utanrikspolitisk Institutt (NUPI)

Oljedirektoratet

Pasient- og brukeromboda

Patentstyret

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Rikslønnsnemnda

Rådet for teieplikt og forsking

Samordna opptak

Sekretariatet for konfliktråda

Senter for IKT i utdanninga

Senter for internasjonalisering av utdanning

Sentraleininga for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

SIFO – Statens institutt for forbruksforsking

Sivil klareringsstyresmakt

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Språkrådet

STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens jernbanetilsyn

Statens kartverk

Statens legemiddelverk

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statens sivilrettsforvaltning

Statens strålevern

Statens vegvesen – Vegdirektoratet 

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Statsforvaltarane

Sysselmannen på Svalbard

Tilsynsrådet for advokatverksemd

Tilsynsutvalet for dommarar

Tolldirektoratet

Trygderetten

UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høgare utdanning og forsking
     Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Valdirektoratet

 

Nord universitetet

Norges miljø- og biovitskaplige universitet (NBMU)

Norges Teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

OsloMet – Storbyuniversitetet

Statlege høgskular

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø

 

Arbeidsretten

Høgsterett

Jordskifterettane

Lagmannsrettane

Tingrettane

Utmarksdomstolen for Finnmark

 

Noregs institusjon for menneskerettar

Ombodsmannen for Forsvaret

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombodsmannen

 

Fylkeskommunane

Kommunane

Longyearbyen lokalstyre

 

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

 

Avinor

Bane Nor SF

Enova SF

Finnmarkseiendommen (Finnmárkkuopmodat)

Innovasjon Norge

Noregs bank

NRK AS

Siva SF

Statnett SF

Statskog SF

Vy gruppen AS

 

Amedia

Fagpressen

Institutt for journalistikk

Kommunal rapport

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes Landsforening

Norsk journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Schibsted

TV2

 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Delta

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske kyrkja

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Fellesforbundet

Forskerforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

Juristforbundet

KS – kommunesektorens interesse- og arbeidgsgiverorganisasjon

LO – Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Private barnehagers landsforbund

SMB Norge

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund