Høring - utvidelse av hvitvaskingslovens anvendelsesområde til aktører innen kunsthandel (del av gjennomføring av EUs femte hvitvaskingsdirektiv - direktiv (EU) 2018/843)

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om å utvide hvitvaskingslovens anvendelsesområde til å omfatte visse aktører innen kunsthandel, en hjemmel for å føre tilsyn med disse aktørene samt enkelte andre konsekvensendringer

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.01.2024

Vår ref.: 23/5671

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om å utvide hvitvaskingslovens anvendelsesområde til å omfatte visse aktører innen kunsthandel, en hjemmel for å føre tilsyn med disse aktørene samt enkelte andre konsekvensendringer. Å underlegge disse aktørene hvitvaskingsregelverket vil bidra til å redusere risikoen for misbruk av kunstbransjen til hvitvasking og terrorfinansiering og er del av Norges gjennomføring av EUs femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 2018/843). Lovendringene er ansett som nødvendige for å kunne løfte det konstitusjonelle forbeholdet som ble tatt i forbindelse med innlemming av direktivet i EØS-avtalen. 

I høringsnotatet er det anslått hvor mange aktører som vil bli berørt av forslagene. Departementet tar for øvrig imot nærmere informasjon fra høringsinstansene som kan belyse hvor mange lovendringene vil være relevant for.

Høringsfristen er 12. januar 2024. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Merk at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Tonje Skjeie
kst. avdelingsdirektør

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Blomqvist Kunsthandel AS
DHL Exel Fine Art v/DHL Global Forwarding (Norway) AS
Finanstilsynet
Fineart AS
Forsvarsdepartementet
Grev Wedels Plass Auksjoner AS
Handelshøgskolen ved Nord universitet
Handelshøyskolen BI
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskulen på Vestlandet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KODE Kunstmuseer og komponisthjem
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Mohn Kunsthandel AS
MTAB Norge AS
MUNCH
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norges handelshøyskole
Norges Museumsforbund
Norsk Økrimforening
Norske Billedkunstnere
Norske Kunsthåndverkere
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Skanfil Auksjoner AS (Christiania auksjoner)
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Sølvesen Myhre Berntsen Antikviteter AS
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tolletaten
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM