Høring - Midlertidig tilskuddsordning i forbindelse med opprydding av avfall etter flomhendelsene i august 2023

Landbruks- og matdepartementet sender på høring et forslag om en midlertidig tilskuddsordning for private til opprydding av avfall som følge av flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023.

Status: På høring

Høringsfrist: 08.03.2024

Vår ref.: 24/95

Høring - Midlertidig tilskuddsordning i forbindelse med opprydding av avfall etter flomhendelsene i august 2023

Landbruks- og matdepartementet sender på høring et forslag om en midlertidig tilskuddsordning for private til opprydding av avfall som følge av flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023.

Tilskuddsordningen er rettet mot private, og skal administreres av statsforvalteren med Landbruksdirektoratet som klageinstans. Tilskudd skal brukes til dekning av dokumenterte utgifter til opprydding av såkalt eierløst avfall. Det er også lagt opp til en minsteutbetaling på 10 000 kroner, og en egendel på 15 %. Dette vil bidra til at midlene blir brukt i de tilfellene hvor utgiftene til opprydding er av et visst omfang.

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til tilskuddsforskrift. Høringsfristen er 8. mars 2024.

Vi ber om at høringsuttalelser blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på lenka: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id3023050/. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publiserte.

Med hilsen

Hanne Klægstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristian Buan
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

KS - Kommunesektorens organisasjon

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Landbruksdirektoratet

Postboks 56

7701

STEINKJER

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Torgarden

7485

TRONDHEIM

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135

OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Akersgata 41

0158

OSLO

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Postboks 2520

6404

MOLDE

Statsforvalteren i Agder

Postboks 504

4804

ARENDAL

Statsforvalteren i Innlandet

Postboks 987

2604

LILLEHAMMER

Statsforvalteren i Nordland

Postboks 1405

8002

BODØ

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Postboks 325

1502

MOSS

Statsforvalteren i Rogaland

Postboks 59

4001

STAVANGER

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Postboks 700

9815

VADSØ

Statsforvalteren i Trøndelag

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Postboks 2076

3103

TØNSBERG

Statsforvalteren i Vestland

Statens hus, Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER