Høring - Forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester

Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet sender med dette forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.05.2022

Vår ref.: 22/1175

Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet sender med dette forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester på høring.

Målet med forskriftsendringene er å legge til rette for et mer velfungerende og forbrukervennlig strømmarked. Forslagene i høringsnotatet skjerper kravene til hvilken informasjon kunden skal få både i forbindelse med markedsføring og på fakturaen.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no ved å trykke på feltet markert med "Send inn høringssvar". Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og familiedepartementet per e-post til: postmottak@bfd.dep.no. Vi ber høringsinstansene videresende høringsbrevet til underliggende etater og relevante aktører. Det er anledning til å gi høringssvar selv om man ikke står på listen over høringsinstanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert løpende sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Marc Stuppi (marc.stuppi@bfd.dep.no) eller Eskil Havgar (eskil.havgar@bfd.dep.no).

Fristen for å gi høringsuttalelse er 30. mai 2022.

Mvh

Aslaug Skrede Gauslaa (e.f.)

avdelingsdirektør

Marc Stuppi

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Alle landets statsforvaltere 

Alle landets tingretter

Alle landets lagmannsretter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnesakkyndig kommisjon (BSK)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat, region Midt- Norge

Bufetat, region Nord

Bufetat, region Sør

Bufetat, region Vest

Bufetat, region Øst

Barneombudet

Datatilsynet

Den Rettsmedisinske kommisjon

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Drammen sykehus

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helseregionene (5)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen på Vestlandet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høyesterett

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Krisesentersekretariatet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Lovisenberg diakonale sykehus

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nord universitet

Norges forskningsråd (NFR)

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OsloMet - storbyuniversitetet

Oslo universitetssykehus HF

Pasient- og brukerombudene

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Samisk høgskole

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Bodø

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Oslo

Statens barnehus Sandefjord

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Ålesund

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

VID vitenskapelige høgskole

Sametinget

Sivilombudsmannen

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

BAR - Barn av rusmisbrukere

Batteriet Oslo

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Familiekanalen

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Forum for Barnekonvensjonen

Forum for menn og omsorg

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Krisesentersekretariatet

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen for romanifolket

Mental helse ungdom

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk Psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonene for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Press – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Ressursgruppen Juss og Helse – v/ RVTS Midt

Rådet for psykisk helse

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

SOS-barnebyer

Stendi

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Fontene

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Taternes landsforening

Uni Research

UNICEF Norge

UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Elton Mobility AS

Ionity

Jamp

Recharger

Fortum

Tesla

Xpeng

Norsk elbilforening

Energi Norge

Distriksenergi

Samfunnsbedriftene

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Statnett

NAF

AEKI GROUP AS

AGDER ENERGI VANNKRAFT AS

AGVA KRAFT AS

AKTIESELSKABET TYSSEFALDENE

ALFA OMEGA EM2CS AS

ALPIQ NORWAY AS

ANDØY ENERGI AS

AURLAND ENERGIVERK AS

AURSJOKRAFT AS

AUSTEVOLL KRAFTLAG AS

AXPO NORDIC AS

BAHB PROPERTIES AS

BANE NOR SF

BE KRAFTSALG AS

BIR AVFALLSENERGI AS

BLUEGREEN ENERGY NORWAY AS

BULL'S EYE Stein Bull-Hansen

BÆRUM ENERGIOMSETNING AS

CEBU IMPORT AS

CIRCLE K NORGE AS

DALANE ENERGISALG AS

DALANE KRAFT AS

DIRECT ENERGY AS

DRAGEFOSSEN AS

DRANGEDAL KRAFT AS

DRIV ENERGI AS

EIDEFOSS STRØM AS

EIDSIVA BIOENERGI AS

ELEKT AS

ELEVO NORGE AS

ELKOMPIS ENERGI AS

ELKRAFT AKSJESELSKAP

ELVA KRAFT AS

ELX ENERGY NORGE AS

ENERGI SALG NORGE AS

ENERGIHUSET MARKED AS

ENERGIPLAN AS

ENTELIOS AS

FINNFJORD AS

FINNÅS KRAFTLAG AS

FITJAR KRAFTLAG SA

FJORDKRAFT AS

FLEXIBILITY AS

FORTUM MARKETS AS

FORTUM OSLO VARME AS

FORTUM STRØM AS

FORUS ENERGIGJENVINNING 2 AS

FOSENKRAFT ENERGI AS

GLITRE ENERGI STRØM AS

GNP ENERGY NORGE AS

GUDBRANDSDAL ENERGI AS

HAMMERFEST ENERGI KRAFTOMSETNING AS

HARDANGER ENERGI AS

HARK TECHNOLOGIES AS

HAUGALAND KRAFT ENERGI AS

HAUKVIK KRAFT AS

HELGELAND KRAFT STRØM AS

HEMSEDAL ENERGI MARKED AS

HORPEDAL KRAFT AS

HURUM KRAFT AS

HUSKRAFT ENERGI AS

IRENE ENERGI AS

ISHAVSKRAFT AS

ISTAD KRAFT AS

JOTUNKRAFT AS

KINECT ENERGY SPOT AS

KI-TECH GLOBAL AS

KLARKRAFT AS

KRAFTRIKET AS

KRAFT-VERKET AS

KVAM KRAFTVERK AS

KVENNHUSÅI KRAFTVERK AS

KVITEBJØRN BIO-EL AS

LITJE AS

LOS AS

LUSTER ENERGI AS

LYSE ENERGI AS

LÆRDAL ENERGI FORNYBAR AS

MEIERIFOSSEN KRAFTVERK AS

MELØY ENERGI AS

MIDT ENERGI AS

MOLAR GROUP AS

MOTKRAFT AS

MOTKRAFT BEDRIFT AS

NEAS AS

NILSEN NATURMAT

NOOVA ENERGI SYSTEM AS

NOOVA MARKET AS

NORDIC VITAL AS

NORDIC WIND POWER DA

NORDLYSENERGI AS

NORGESENERGI AS

NORWEGIAN POWER AS

NOTODDEN ENERGI AS

NRGY AS

NTE MARKED AS

NÆRINGSKRAFT AS

ODDA KRAFT AS

OHMIA ENERGY AS

OPT-E ENERGI AS

OSS NORGE AS

POLAR KRAFT AS

RAULAND KRAFT AS

RAUMA ENERGI AS

RED SEA ENERGY AS

REINSTAUL KRAFT AS

REN RØROS STRØM AS

RETURKRAFT AS

RISSA KRAFTLAG SA

SAGA ENERGI AS

SAIA FRISØR AS

SFE KRAFT AS

SFE PRODUKSJON AS

SKAGERAK ENERGIPARTNER AS

SKAGERAK KRAFT AS

SKANDIAENERGI OMSETNING AS

SKAREL AS

SKJÆRDALEN EIENDOM AS

SMART ENERGI AS

SODVIN AS

STRANDA ENERGI AS

STRYN ENERGI AS

STRØMFORSYNT AS

STRØYMA AS

SUNNDAL ENERGI AS

SVORKA AS

TAFJORD MARKED AS

TELEMARK KRAFT AS

TELENOR NORGE AS

TIBBER NORGE AS

TINDE ENERGI AS

TINN ENERGI OG FIBER AS

TROLL HOUSING AS

TROLLFJORD KRAFT AS

TRØNDELAGKRAFT AS

TUSSA-24 AS

UPSLY AS

USTEKVEIKJA ENERGI AS

VALDRES ENERGI VEKST AS

VARANGER KRAFTMARKED AS

VENI METERING AS

VESTLANDSENERGI AS

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

VEV ROMERIKE AS

VIDDAKRAFT AS

VIKING STRØM AS

VOKKS KRAFT AS

VOLTE AS

VOLUE MARKET SERVICES AS

VOSS ENERGI KRAFT AS

WATTN AS

WATTS UP ? AS

YETZ STRØM AS

ØVRE EIKER STRØM AS

ÅGJØLET KRAFTVERK AS

ÅL KRAFTVERK KF

ÅRDAL KRAFTLAG AS