Høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning

På bestilling fra Kunnskapsdepartementet publiserte NIFU tidligere i år NIFU-rapport 2020:4. Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning. Departementet sender nå denne rapporten ut på høring, og ber om kommentarer og innspill til funnene fra rapporten som primært omtaler rangeringsregelverket og rangering av søkere til noen utvalgte utdanninger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.12.2020

Vår ref.: 20/4298

Høring - NIFU-rapport 2020:4 Opptak til høyere utdanning

På bestilling fra Kunnskapsdepartementet publiserte NIFU tidligere i år NIFU-rapport 2020:4. Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning. Departementet sender nå denne rapporten ut på høring, og ber om kommentarer og innspill til funnene fra rapporten som primært omtaler rangeringsregelverket og rangering av søkere til noen utvalgte utdanninger.

Departementet arbeider med flere saker som påvirker opptaksregelverket. Blant annet har regjeringen varslet en stortingsmelding om videregående opplæring, som kan føre til behov for justeringer i opptaksforskriften, både når det gjelder kvalifisering og rangering. Regelverket for opptak vil også påvirkes av oppfølgingen av lovutvalgene for opplæringsloven og for universitets- og høyskoleloven. I forlengelse av dette planlegger departementet en større gjennomgang av hele regelverket for opptak til høyere utdanning som omfatter kvalifisering (opptakskrav) og rangering av kvalifiserte søkere.

Tilbakemeldingene fra denne høringen vil inngå i bakgrunnsmaterialet for dette arbeidet.

Høringen er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringssvar kan sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen på www.regjeringen.no/id2740212

 

Høringsfristen er 15. desember 2020.

 

 

Med hilsen


Anne Line Wold (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                   Bendik Sjølander
                                                                                rådgiver

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • NLA Høgskolen
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • NSKI Høyskole
 • Skrivekunstakademiet
 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Elevorganisasjonen
 • Norsk studentorganisasjon
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Fagskoler
 • Videregående skoler via Fylkeskommunene

Kopimottakere

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Kompetanse Norge
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Forum for fagskoler - Abelia
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Forskerforbundet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • KS
 • LO
 • YS
 • Akademikerne
 • Norsk sykepleierforbund
 • Forskerforbundet