Høring av forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Barne- og familiedepartementet sender med dette to separate høringsnotater med forslag til forskrifter til ny barnevernslov på høring. Begge høringsnotatene gjelder forslag til forskrifter på institusjonsområdet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.07.2022

Vår ref.: 22/1295

Barne- og familiedepartementet sender med dette to separate høringsnotater med forslag til forskrifter til ny barnevernslov på høring. Begge høringsnotatene gjelder forslag til forskrifter på institusjonsområdet. Det første høringsnotatet inneholder forslag til en ny forskrift om oppfølgning av barn på barnevernsinstitusjon («oppfølgningsforskriften»). Det andre høringsnotatet inneholder forslag til forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i barnevernsinstitusjon m.m. («tilsynsforskriften»). Denne forskriften skal erstatte dagens tilsynsforskrift Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling.

Departementet ber høringsinstansene om å behandle høringsnotatene hver for seg, og at uttalelsen utformes slik at det skilles tydelig mellom høringsnotatene.

 1. Forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon

Ny barnevernslov skal etter planen tre i kraft 1. januar 2023. I ny § 10-19 er det vedtatt en bestemmelse som tydeliggjør barnevernstjenestens plikt til å følge opp barn på institusjon. Hovedformålet med den nye bestemmelsen er å styrke barnevernstjenestens oppfølging av barnets omsorgssituasjon og utvikling gjennom hele institusjonsoppholdet, og å vurdere hvorvidt barnet får hjelp i henhold til hva som er målsettingen med oppholdet, eller om det er behov for endringer i tilbudet. Bestemmelsen gir hjemmel til å gi forskrift om barnevernstjenestens plikt til å følge opp barn på barnevernsinstitusjon.

Forskriften som nå sendes på høring gjelder for alle barn som bor på barnevernsinstitusjon, både etter et tvangsvedtak fra nemnda og som et frivillig tiltak. Formålet med forskriften er å sikre at barnevernstjenesten som har ansvaret for barnet følger opp barnet gjennom hele institusjonsoppholdet. Dette er avgjørende for at barnevernstjenesten skal kunne gjøre gode

vurderinger av barnets behov og tiltakets effekt. Høringsnotatet inneholder blant annet forslag om:

 • En plikt for barnevernstjenesten til regelmessig oppfølging, besøk og kontakt med barnet.
 • At hvert barn skal ha en kontaktperson i barnevernstjenesten.
 • At kontaktpersonen aktivt skal arbeide for å etablere og opprettholde en god relasjon til barnet.
 • Krav til samarbeid mellom barnevernstjenesten og institusjonen, herunder en gjensidig plikt til å utveksle nødvendig informasjon.
 • Krav til barnevernstjenestens utarbeidelse av plan.
 • Krav om særlig tett oppfølging den første og siste tiden av institusjonsoppholdet, herunder krav til tidlig planlegging av avslutningen av oppholdet.
 • Presisering av at barnet har rett til tilpasset og tilrettelagt informasjon.
 • Presisering av at barnet skal involveres og få medvirke, særlig gjennom enesamtaler og utarbeidelse av plan for oppholdet.
 1. Forslag til tilsynsforskrift etter ny barnevernslov

Statsforvalterens tilsyn med barnevernsinstitusjonene er et sentralt virkemiddel for å ivareta rettssikkerheten til barn i barnevernsinstitusjon. Kjernen i tilsynsansvaret er å føre kontroll med at de tjenester og tiltak institusjonen gir er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. På institusjonsområdet omfatter tilsynet også å føre kontroll med at det enkelte barn og ungdom som bor på institusjon får forsvarlig omsorg og behandling. 

Statsforvalterens tilsynsansvar etter dagens lov er videreført i ny barnevernslov, jf. § 17-3. Bestemmelsens fjerde ledd gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift om gjennomføringen av tilsynet.

Innholdet i tilsynet er i dag nærmere regulert i Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling (tilsynsforskriften). Høringsnotatet inneholder forslag til en forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i barnevernsinstitusjon som i stor grad viderefører innholdet i dagens tilsynsforskrift. Departementet vil særlig vise til at kravene i dagens tilsynsforskrift om to eller fire regelmessige tilsynsbesøk (stedlig tilsyn) er videreført i forslaget til ny forskrift. På tilsvarende måte som etter dagens forskrift er det foreslått at forskriften også skal gjelde tilsyn med omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Samtidig er det i utkastet til ny forskrift foreslått flere språklige, strukturelle og begrepsmessige endringer. Enkelte av disse endringene har direkte sammenheng med ny barnevernslov. Blant annet inneholder dagens forskrift en rekke bestemmelser om tilsynsutvalg. Som en konsekvens av at hjemmelen for å oppnevne tilsynsutvalg ikke er videreført i ny barnevernslov, utgår bestemmelser om tilsynsutvalg fra forskriften.

Departementet foreslår også enkelte endringer og presiseringer med innholdsmessig betydning. Blant annet er det foreslått presiseringer som skal styrke og synliggjøre barnets rett til medvirkning og selvstendige rolle i tilsynet. I formålsbestemmelsen er det tatt inn en presisering av at tilsynet skal bidra til at hensynet til barnets beste og barnets rett til medvirkning blir ivaretatt, jf. § 1 annet ledd. Videre er det foreslått enkelte presiseringer i forskriften som skal tydeliggjøre innholdet i statsforvalterens tilsynsansvar. Det er også forslått en ny bestemmelse om tilsynssamtaler med barn som inneholder enkelte presiseringer sammenlignet med dagens forskrift, jf. § 6. Det er også foreslått visse endringer i kravene til hva statsforvalteren skal kontrollere ved tilsyn, jf. § 3. Videre foreslår departementet en presisering av at statsforvalteren i årsrapporten skal gi en generell vurdering av tilstanden i barnevernsinstitusjonene, jf. § 8.

I forskriften er det også presisert at de barnevernstjenestene som har omsorgs- eller oppfølgingsansvar for barn i institusjonen skal gis informasjon om tilsynet, jf. § 4 sjette ledd. Forslaget må ses i sammenheng med forslag til en ny forskrift om oppfølgning av barn på barnevernsinstitusjon. Bestemmelsen er tatt inn for å ivareta barnevernstjenestenes behov for informasjon om hvordan det enkelte barnet har det.

 1. Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsfristen er fredag 8 juli 2022. Høringsnotatene er også lagt ut på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no.

Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Eventuelle spørsmål knyttet til høringsnotatene kan rettes til:

Forskriften om oppfølgning av barn på institusjon: Kristiane, Falkanger Traaseth, telefon 22 24 25 69, eller epost kft@bfd.dep.no.

Tilsynsforskriften: Christian Henningsen, telefon 22 24 24 14, eller epost cfh@bfd.dep.no.

Med hilsen

 

Mette Kristin Solum (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Christian Fredrik Risvik Henningsen

utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region nord

Bufetat region sør

Bufetat region vest

Bufetat region øst

Barneombudet 

Datatilsynet

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helseregionene (5)

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nord universitet

Norges forskningsråd (NFR)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OsloMet - storbyuniversitetet

Pasient- og brukerombudene

Politidirektoratet

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Samisk høgskole

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Bodø

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Oslo

Statens barnehus Sandefjord

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Ålesund

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Sysselmannen på Svalbard

Trygderetten

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

VID vitenskapelige høgskole

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Longyearbyen lokalstyre

Abelia

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barn av rusmisbrukere - BAR

Batteriet Oslo

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Familiekanalen

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (Frk)

Frelsesarmeen

Forum for barnekonvensjonen

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

KS

Kristne friskolers forbund

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Lærernes Yrkesforbund

Mental Helse Ungdom

MiRA ressurssenter fsakenjor kvinner med minoritetsbakgrunn

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

Press – Redd Barna Ungdom

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Redd Barna

Rådet for psykisk helse

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

SOS-barnebyer

Steinerskoleforbundet

Stendi

Stiftelsen Fontene

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Taternes landsforening

Uni Research

UNICEF Norge

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)