Høringsbrev - Høring av forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2019/817 og (EU) 2019/818 om interoperabilitet mellom felleseuropeiske informasjonssystemer m m.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.02.2024

Vår ref.: 23/5535

I vedlagte høringsnotat foreslås lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre forordning (EU) 2019/817 om opprettelse av en ramme for interoperabilitet mellom EU-informasjonssystemer for grenser og visum, og forordning (EU) 2019/818 om opprettelse av en ramme for interoperabilitet mellom EU-informasjonssystemer for politisamarbeid og rettslig samarbeid, asyl og migrasjon i norsk rett, samt enkelte andre relaterte endringsforslag.

Interoperabilitetsforordningene utgjør en del av Schengenregelverket. Det foreslås at forordningene inkorporeres i grenseloven og at det gis utfyllende regler i ny forskrift om rammeløsningen forordningene etablerer.

I tillegg omfatter høringsnotatet forslag til nye hjemler i politiloven for opptak av biometriske opplysninger til identifiseringsformål. Hjemlene vil muliggjøre politiets søk med biometriske opplysningene opp mot foto- og fingeravtrykkregisteret og det felles identitetsregisteret, som er en ny felleseuropeisk komponent etablert gjennom interoperabilitetsforordningene.

Det foreslås også noen justeringer i utlendingsloven § 100 om utlendingsmyndighetenes opptak av og behandling av biometriske opplysninger. Det foreslås videre forskriftsfesting av behandlingsansvarlige for myndighetenes behandling av opplysninger i inn- og utreisesystemet (EES) og i ETIAS.

Frist for å sende inn høringssvar er 8. februar 2024. 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Birgitte Istad
avdelingsdirektør
                                                                              Marit Aarsland Loe
                                                                              rådgiver

 

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Arkivverket

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forsvarsstaben

Generaladvokatembetet

Helsedirektoratet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politiets utlendingsenhet (PU)

Regjeringsadvokatembetet

Riksadvokatembetet

Sametinget

Skatteetaten

Statens barnehus

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statsadvokatembetene  

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Sysselmesteren på Svalbard

Tolletaten

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda UNE

Økokrim

 

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)  

Sivilombudet

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Den norske dommerforening

Den norske dataforening

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets høgskole

Frelsesarmeen

Helsingforskomiteen

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen

KS – Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag (NPL)

Norges Røde Kors

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)

Politiets Fellesforbund

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Samfunnsviterne

UNHCR Stockholm

Tekna

WayBack

 

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Politihøgskolen