Høyring - endringar i lov om interkommunale selskaper mv.

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS-loven) og ei ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 23.09.2022

Vår ref.: 22/4426

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Departementet foreslår i dette høyringsnotatet òg ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper.

Departementet ber høyringsinstansane om å sende høyringsframlegget til underliggande organ og andre verksemder som vil kunne vere interesserte i å kome med merknader og innspel. Vi ber kommunane sende høyringsframlegget til sine interkommunale selskap.

Høyringsfristen er 23. september 2022.

Høyringa er lagd ut på www.regjeringen.no.

Bruk den digitale løysinga for å svare på høyringa ved å klikke på «Send inn høyringssvar». Høyringsfråsegner er offentlege etter offentleglova og vil verte publiserte på nettsidene våre

Med helsing

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ragnhild Spigseth
utgreiingsleiar

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arkivverket

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Helsedirektoratet

Husbanken

IKT-Norge

Kommunalbanken

Konkurransetilsynet

Krisesentersekretariatet

Kystverket

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Miljødirektoratet

Nord universitetet

Norges handelshøyskole NHH

Norges Bank

NTNU

Oslo Met

RegelrådetSIVA- Selskapet for industrivekst

Skatteetaten

Statens helsetilsyn

Statens kartverk

Statsforvalterne

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

 

Riksrevisjonen

Sámediggi – Sametinget

Sivilombudet

 

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Avfall Norge

Delta

Fagforbundet i Norge

Fellesforbundet

Forum for kontroll og tilsyn

Friluftsrådenes landsforbund

Handelshøyskolen BI

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

Norges Juristforbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges kulturvernforbund

Norsk journalistlag

Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Redaktørforening

Norsk Kommunedirektørforum

Norsk Vann

Næringslivets Hovedorganisasjon

Revisorforeningen

Regnskap Norge

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Samfunnsbedriftene

Unio

Utdanningsforbundet

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Arbeiderpartiet

Demokratene

Det Liberale Folkepartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Kystpartiet

Miljøpartiet De Grønne

Norges Kommunistiske Parti

Partiet De Kristne

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Rødt

Samfunnspartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre