Høyring - Meirverdiavgiftsfritaket for elektroniske aviser

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag om utvida høve for elektroniske aviser til å ha innhald i form av lyd og levande bilete.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 07.08.2023

Vår ref.: 22/6343

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag om utvida høve for elektroniske aviser til å ha innhald i form av lyd og levande bilete.

Forslaget inneber at fritaket for elektroniske aviser i meirverdiavgiftsloven § 3-1 vil omfatta aviser som inneheld ein overveiande del med tekst og stillbilete. I dag gjeld fritaket berre aviser som hovudsakeleg har innhald i form av tekst og stillbilete. Forslaget inneber at ein auka del av innhaldet i elektroniske aviser kan vere lyd og levande bilete.

Vi vil understreke at den einskilde høyringsinstansen må vurdere om saka bør sendast til underliggjande etatar eller verksemder, tilknytte verksemder, medlemsorganisasjonar e.l.

Høyringsfristen er 7. august 2023. For å gje høyringsfråsegn gå til høyringa på www.regjeringen.no og bruk den digitale løysinga for høyringsfråsegn ved å klikke på «Send inn høyringssvar». Høyringsfråsegner er offentlege etter offentleglova og vil verte publiserte på nettsidene våre.

 

Med hilsen
Frédéric Wilt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                        Kjell Saghaug
                                                                                        lovrådgiver

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Abelia
Allente AS
Aller Media
Amedia
Altibox AS
Ávvir
Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
Bauer Media AS
Bladcentralen
Bonnier Publications International
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Forfatterforening
Den norske forleggerforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
DN Media Group
Domstolsadministrasjonen
Fagpressen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Fritt Ord
Hegnar Media
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Juritzen forlag AS
Kabel Norge
Kagge Forlag
Konkurransetilsynet
KS
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Mentor Medier
Nordic enterteinment group (NENT)
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norges televisjon AS
Norsk Bibliotekforening
Norsk Journalistlag
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk tidsskriftforening, c/o Litteraturhuset
Norske Avisers Landsforening
Norsk Økrimforening (NØF)
NRK
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pegasus forlag
Polaris Media ASA
Regelrådet
Regnskap Norge
RiksTV AS
Ságat – Samisk avis AS
Sametinget
Samisk Forlegger og Avisforening (Salas)
Samlaget
SBS Discovery AS
Schibsted ASA
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Spartacus Forlag AS
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Story House Egmont AS
Tekna
Teknisk Ukeblad Media AS
Telia Norge AS
Tiden Norsk Forlag
Tolletaten
Tro & Medier
TV2 Gruppen AS
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Viasat Broadcasting UK Limited
Viaplay Group
Vigmostad & Bjørke AS
Warner Bros. Discovery
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet