Høyring - Oppheving av kommuneloven kapittel 5 B. Samkommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høyring eit forslag til lovendring som opphevar lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 5 B. Samkommune.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 13.04.2015