Høyring - Ot.prp. om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna, regelen om alder for forstandar i registerførte trudomssamfunn

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.06.2004

Ot.prp. nr 43 ble lagt frem i januar 2005 og behandlet i Stortinget 18. mars, jf. Innst.O.nr 59 (2004-2005), beslutning O.nr.57 ( 2004-2005)