Invitasjon til innspillsmøte om arbeidet med meldingen om prioritering

Jeg inviterer med dette til et innspillsmøte i forbindelse med arbeidet med en ny melding om prioritering.

Det er et mål at prioriteringene som tas i helse- og omsorgstjenesten er forankret i velferdsstatens grunnleggende verdier og baserer seg på oppdatert kunnskap, både om samfunnet og den helsefaglige utviklingen. Derfor er det viktig at gjeldende føringer for prioritering med jevnlige mellomrom er gjenstand for en åpen og faglig diskusjon. På denne bakgrunnen er det igangsatt et arbeidet med ny melding om prioritering. Meldingen skal, i tråd med Hurdalsplattformen, blant annet vurdere persontilpasset medisin og sikre åpenhet og etterprøvbarhet om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten.

For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med den nye meldingen, nedsatte regjeringen i juli 2023 tre ekspertgrupper om hhv. perspektiv, tilgang og åpenhet i prioriteringer, som skal levere sine vurderinger og anbefalinger i februar 2024. Rapportene blir sendt på offentlig høring.

I tillegg til problemstillingene som drøftes av ekspertgruppene, er det flere områder som har relevans for en melding om prioritering. Jeg ber i denne omgang om innspill særlig knyttet til temaene personell og helseteknologi.
Personell med riktig kompetanse er som kjent en begrenset ressurs. Personellet må derfor bruke tiden sin på en måte som bidrar til god ressursutnyttelse og som samtidig legger til rette for forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Ledere i helse- og omsorgstjenesten har ansvar for å bruke personellet der det gir best nytte slik at de samlede ressursene i helse- og omsorgstjenestene utnyttes best mulig.

  • Hvordan bør hensyn til effekt på personellressursene hensyntas ved prioriteringsbeslutninger på ulike nivå?

Økt utnyttelse av helseteknologi vil spille en sentral rolle for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste gjennom å styrke pasientsikkerhet, bedre behandlingstilbudet, gi personellbesparende innovasjoner, bedre informasjonsdeling, samarbeid og mer sammenhengende tjenester. Det er en føring fra St. Meld 34 (2015-2016) og fra Meld 38 (2020-2021) at prinsippene for prioritering – nytte, ressursbruk og alvorlighet - skal legges til grunn gjennomgående i hele helse- og omsorgstjenesten, også for beslutninger om innføring/finansiering av helseteknologier. Helseteknologibegrepet er omfattende og inkluderer mange ulike produkter som blir referert til med ulike betegnelser, f.eks. «velferdsteknologi», «trygghets- og mestringsteknologi», «digital hjemmeoppfølging» eller «digitale behandlinger/terapier».

  • Hvordan bør gjeldende prioriteringskriterier operasjonaliseres i vurderingen av innføring av ny helseteknologi?
  • Hvordan kan prioriteringssystemene understøtte innføring av nye helseteknologier i helsetjeneste for å bidra til innovasjon, bærekraft og økt kvalitet?

Vi ber deltakerne om å kort kommentere ett eller flere av momentene over, og oppfordrer alle til å ettersende utvidede skriftlige innspill ved å benytte det digitale innspillskjema på regjeringen.no.

Møtet avholdes 9. januar 2024 kl. 10 (ca. 2,5 timer)
Sted: Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, R6, Teatergata 9, Oslo

Foreløpig dagsorden:

  • Politisk ledelse i helse- og omsorgsdepartementet innleder: Hvorfor ønsker regjeringen en ny melding om prioritering?
  • Innspill fra inviterte aktører: Korte innlegg (maks 3 minutter) for hver aktør/organisasjon (maks en representant pr organisasjon får taletid. Vi ber om at de regionale helseforetakene holder ett felles innlegg).
  • Politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet oppsummerer og informerer om det videre arbeidet.

Praktisk informasjon:
Deltakelse på møtet vil kunne skje ved fysisk fremmøte eller digitalt. Lenke til digital deltagelse ettersendes. Det legges opp til tre minutter per innlegg. Av tekniske grunner er det ikke mulig å holde PP-presentasjon.

Endelig program og annen informasjon vil sendes ut før arrangementet.

Vi håper du/dere har anledning til å delta og ber om tilbakemelding til gloria.traina@hod.dep.no innen 5. januar 2024. Gi beskjed om du/dere deltar fysisk eller digitalt.

Med hilsen
Ingvild Kjerkol