Klage over avslag på søknad om samtykke etter de rikspolitiske bestemmelser om etablering av kjøpesenter Dikeveien 33, Fredrikstad kommune

Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1501 MOSS

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/5299 423.1 26005/2003 KGR

200203437-/IA

08.03.04

Klage over avslag på søknad om samtykke etter de rikspolitiske bestemmelser om etablering av kjøpesenter – Dikeveien 33, Fredrikstad kommune

Vi viser til Fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 01.12.2003. Advokatfirmaet Horgen og Horgen ved advokat Jan Esben Leborg har på vegne av Bison AS påklaget fylkesmannens vedtak av 15.05.2003 om ikke å gi samtykke til etablering av forretningsbygg.

Rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder (RPB) hadde varighet til 1. februar 2004. Miljøverndepartementet har ikke lenger grunnlag for å vurdere samtykke etter bestemmelsen. Søknad om etablering av dagligvareforretning i Dikeveien 33 må behandles i kommunen gjennom ordinær planbehandling eller eventuelt som en søknad om tillatelse etter gjeldende arealplaner og bestemmelser i plan- og bygningsloven.

Sakens bakgrunn

Det er søkt samtykke etter den rikspolitiske bestemmelsen for tiltak bestående av dagligvareforretning, bakeri og blomsterbutikk, til sammen ca 1250 kvm BRA.

Fylkesmannen fattet 27.03.01 vedtak om at tiltaket var omfattet av RPB, og ga avslag på søknad om samtykke etter bestemmelsen. På bakgrunn av Miljøverndepartementets avgjørelse i sak vedrørende Dikeveien 41 har søker bedt om en fornyet vurdering av saken. Fylkesmannen opprettholdt sitt avslag i vedtak av 15.05.03.

Advokat Jan Esben Leborg har på vegne av Bison AS påklaget fylkesmannens avgjørelse i brev av 05.06.03. Det gjøres gjeldende at fylkesmannens vedtak er ugyldig på grunn av forskjellsbehandling som etter deres mening er urimelig og urettferdig i forhold til den tillatelse som er gitt for Dikeveien 41. Det søkes subsidiært om dispensasjon fra RPB.

Miljøverndepartementets vurdering

Saken gjelder klage over avslag på søknad om samtykke etter Rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder (RPB). RPB trådte i kraft 1. februar 1999, med varighet til 1. februar 2004.

Når det gjelder anførselen om ugyldighet på bakgrunn av usaklig forskjellsbehandling, vil departementet vise til at saken det refereres til i Dikeveien 41 er omfattet av en reguleringsplan vedtatt etter at RPB trådte i kraft. RPB kom derfor ikke til anvendelse.

Miljøverndepartementet har etter at bestemmelsen er opphørt ikke lenger grunnlag for å vurdere samtykke. Departementet viser til at det nå er opp til kommunen å vurdere tiltaket ut fra gjeldende plangrunnlag og bestemmelser etter plan- og bygningsloven. Fredrikstad kommune vedtok kommuneplan med bestemmelser 19.06.2002. Kommuneplanen har bestemmelser om kjøpesenter i pkt 1.3. Det vises til at søknad om tiltaket ikke er behandlet i kommunen, og at kommunen som planmyndighet må vurdere tiltaket i henhold til kommuneplanen. Kommunen kan som planmyndighet også ta stilling til tiltaket gjennom ordinær reguleringsplanprosess.

Departementet tar på denne bakgrunn ikke stilling til de øvrige anførsler klagen reiser. Saken returneres for behandling i kommunen. Som det fremgår av ovenstående vil det ikke være nødvendig med et eget vedtak om samtykke etter de rikspolitiske bestemmelsene.

Med hilsen
Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

Jarle Jensen
avdelingsdirektør

Kopi:
Horgen og Horgen advokatfirma v/advokat Jan Esben Leborg, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo
Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad