Klage på avslag av søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Nedre Kalvild gård, Lillesand kommune, Aust-Agder fylke

Norsk kulturminnefond fattet vedtak om ikke å innvilge søknad om støtte til Nedre Kalvild gård i Lillesand. Fondet fant ikke å kunne prioritere søknaden basert på en samlet vurdering og på grunn av begrensede økonomiske midler. Miljøverndepartementet har ikke funnet feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen og opprettholder dermed kulturminnefondets avslag.

Vi viser til Deres brev av 01.07.10 til Norsk kulturminnefond, med klage på fondets vedtak av 29.04.10 om ikke å gi tilskudd til prosjektet Nedre Kalvild gård.

Miljøverndepartementet har ikke funnet feil ved rettsanvendelsen eller saksbehandlingen, som kan ha hatt betydning for resultatet.
Klagen tas derfor ikke til følge.

Bakgrunn:

DKM Sørlandet søkte den 31.1.10, Norsk kulturminnefond om støtte til prosjekt Nedre Kalvild gård, Lillesand kommune, Aust-Agder fylke. Prosjektet skal rehabilitere hovedbygningen på Nedre Kalvild gård, reparere og etterisolere tak, samt skifte et stort antall vinduer. Kulturminnefondet avslo søknaden i vedtak datert 29.04.10. Etter en samlet vurdering gav ikke Norsk kulturminnefond søknaden prioritet. Vedtaket ble påklaget av DKM Sørlandet 01.07.10. Kulturminnefondet har vurdert klagen og opprettholder sitt avslag. Klagen er derfor oversendt Miljøverndepartementet til behandling i brev av 13.01.11. Departementet har ikke mottatt merknader fra klager til fondets oversendelse.

Klagers anførsler, jf. brev av 01.07.10

Klager mener at deres søknad viser at prosjektet vil kreve både private og offentlige midler samt betydelig egeninnsats. Klager viser til at man har knyttet til seg rådgivere med stor kunnskap og interesse for fagfeltet. Kompetansen i prosjektet er svært tilfredsstillende.

Klager viser til at mangelen på innhentet kostnadsoverslag på håndverkertjenester skyldes at man har dyktige håndverkere i organisasjonen. Tiltaket er planlagt utført i stor grad som dugnad under veiledning fra rådgivere.

Klager mener avslaget sannsynligvis er begrunnet i en saksbehandlingsfeil og ber om at saken tas opp til ny vurdering. Restaureringen er allerede påbegynt og det er derfor uaktuelt å søke om midler i neste tildelingsrunde.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelsesbrev av 13.01.11

Nedre Kalvild gard er et sentralt og identitetsskapende kulturminne i Lillesand kommune med en meget interessant industrihistorie knyttet til trelast basert på vannkraft.

Stiftelsen Kalvild gård vil ivareta bygningens bruk, drift og vedlikehold. Det skal bli et sosialt og kulturelt møtested tilgjengelig for lokalbefolkningen.

Prosjektet er omfattende og gjelder rehabilitering av utvendig kledning, original trebehandling, restaurering av originalvindu og nøyaktig kopiering av vinduer til resten av huset, restaurering av tak, samt reparasjon av tak. 

Norsk kulturminnefond setter som krav at et kostnadsoverslag skal være satt opp i forhold til et konkret tiltak eller prosjekt, med utgifter angitt så nøyaktig som mulig. Dette danner den økonomiske rammen til prosjektet og er avgjørende for å kunne beregne eventuelle tilskudd.

Norsk kulturminnefonds vurdering er gjort etter en konkret, skjønnsmessig og helhetlig betraktning og avslaget begrunnes med at fondet har begrensede økonomiske ressurser og man har derfor ikke funnet å kunne prioritere søknaden. 

Departementets merknader

Om rammer for behandling av klager på avslag: 
I henhold til forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond § 11 kan vedtak i saker om tildeling av midler bare påklages til Miljøverndepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller på grunn av feil rettsanvendelse. Fondets skjønnsutøvelse kan ikke overprøves av departementet. Denne begrensning i klageadgangen er gjort med hjemmel i forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Til saken
Søknaden ble avslått fordi den ikke ble prioritert i konkurranse med andre søknader fondet mottok. Det står fondet fritt til å prioritere søknadene og Kulturminnefondet har adgang til å avslå en søknad dersom den ikke når opp i den interne prioriteringen i søknadsmassen.   

Miljøverndepartementet kan ikke se at det er gjort feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen i denne saken. Det går frem av sakspapirene at avslaget er begrunnet i begrensede økonomiske midler og at tiltaket ikke har blitt prioritert i konkurranse med andre søknader.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har på bakgrunn av sakens dokumenter og merknadene foran ikke funnet feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen som kan ha hatt betydning for resultatet. Klagen tas ikke til følge.


Med hilsen


Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør
 

Ivar Aarrestad
 rådgiver


Kopi:
Norsk Kulturminnefond