Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 160546 Erling Skakkes gate 2B, Trondheim, Sør-Trøndelag

Sameiet i Erling Skakkes gate 2b søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til rehabilitering av muren og maling av fasaden på Erling Skakkes gate 2b. Erling Skakkes gate 2b er et murbygg fra midten av 1800-tallet, med 12 boenheter. Bygningen har skader i murpussen, blant annet som følge av at den ligger nært trafikkert vei. Norsk kulturminnefond viste til at bygningen er en del av den store kvartalsutbyggingen etter brannen i Trondheim i 1846. Bygningen er en del av gaterommet i Trondheim sentrum og har betydning for opplevelsen av byrommet. Tiltaket vurderes som positivt for allmenheten. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon må kulturminnefondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Norsk kulturminnefond fant derfor ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Klagen tas ikke til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres klage av 22. april 2016 på Norsk kulturminnefond sitt styrevedtak av 18. mars 2016, om avslag på søknad om tilskudd til rehabilitering av muren og maling av fasaden, Erling Skakkes gate 2b, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 18. mars 2016.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Sameiet i Erling Skakkes gate 2b (heretter kalt klager) søkte i brev av 30. oktober 2015 Norsk kulturminnefond om tilskudd til rehabilitering av muren og maling av fasaden på Erling Skakkes gate 2b. Erling Skakkes gate 2b er et murbygg fra midten av 1800-tallet, med 12 boenheter. Bygningen har skader i murpussen, blant annet som følge av at den ligger nært trafikkert vei.

Norsk kulturminnefond viste til at bygningen er en del av den store kvartalsutbyggingen etter brannen i Trondheim i 1846. Bygningen er en del av gaterommet i Trondheim sentrum og har betydning for opplevelsen av byrommet. Tiltaket vurderes som positivt for allmenheten.

På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon må kulturminnefondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Norsk kulturminnefond fant derfor ikke grunnlag for å prioritere søknaden.

Klagers anførsler av 22. april 2016

Klager viser til kulturminnefondets vurdering og begrunnelsen for avslaget. Klager viser videre til at man har innhentet nye tilbud som reduserer reparasjonskostnadene vesentlig. De nye tilbudene erstatter tidligere kostnadsoverslag og klager reduserer med dette søknaden tilsvarende fra kr 370 000 til kr 200 000. Klager viser for øvrig til kulturminnefondets tilskudd på kr 506 000 til Arkitekt Christies gate 11 og mener dette underbygger kulturminnefondets vektlegging av fasader i Trondheim.  

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelse av 21. november 2016 vedlagt styrets vedtak av 20. oktober 2016

Norsk kulturminnefond viser til at klager har bedt om en ny vurdering på bakgrunn av at det er innhentet nytt tilbud, samt at det vises til en annen, parallell sak i Trondheim. Kulturminnefondet uttaler at Erlings Skakkes gate 2b er en viktig bygård i bybildet i Trondheim sentrum. Kulturminnefondet viser til at søknaden fikk høy prioritet i behandlingen og at den er klart innenfor kulturminnefondets virkeområde. På bakgrunn av at Kulturminnefondet mottar mange søknader hvert år må de prioritere strengt med begrensete midler til disposisjon. Norsk Kulturminnefond finner etter en ny vurdering at det ikke er grunnlag for å omgjøre avgjørelsen i saken. Klagen tas ikke til følge.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra kulturminnefondet påklages til Klima- og miljødepartementet, på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve kulturminnefondets skjønnsutøvelse. I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf vedtaket og oversendelsesbrevet fra Norsk kulturminnefond av 21. november 2016. Med en svært stor søknadsmengde og begrensete tilskuddsmidler, må Norsk kulturminnefond prioritere strengt mellom de omsøkte objektene.Det innebærer å prioritere ned noen søknader, selv om objektet har klar kulturminneverdi, og om tiltaket vil ivareta eller tilbakeføre de opprinnelige kvalitetene som knytter seg til kulturminnet. De begrensete midlene skal søkes fordelt i samsvar med målet om å tilgodese et representativt utvalg kulturminner, hvor den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige bredden skal ivaretas. Ivaretagelsen av representativitet kan i denne sammenheng innebære at ikke alle like tiltak gis samme prioritet.

Etter departementets syn skal det svært gode grunner til å for å gjøre unntak fra fondets innarbeidete praksis. Departementet legger avgjørende vekt på at det ikke er kommet nye momenter i denne saken som begrunner at det bør gjøres unntak fra praksis.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 18. mars 2016.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Ronny Henriksen
seniorrådgiver

Kopi til: Norsk kulturminnefond