Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Sieidigenta, gbnr 5/18, Kåfjord kommune, Troms

Saken gjelder et våningshus fra 1920. I henhold til søknaden har bygningen stått tom de siste 45 årene. Det er søkt om midler til omlegging av skifertak, samt etterisolering av taket med nye beslag og takrenner. Det er videre søkt om midler til å rive og sette opp nytt tilbygg og pipe, samt utskifting av sviller og nytt gulv. Kulturminnefondet har i sitt vedtak av 9. mars 2017 vist til at søknaden gjelder en bolig med mange originale bygningsdeler i eksteriøret. Fondet viser til at de omsøkte tiltakene gjelder oppgraderinger og modernisering, som normalt ikke blir prioritert. Fondet viser videre til at de får mange søknader og har begrensete midler til fordeling og avslår derfor søknaden. Klima- og miljødepartementet har ikke funnet grunn til å omgjøre Kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til klagen datert 30. april 2017 på Norsk kulturminnefonds vedtak datert 9. mars 2017 om å avslå søknaden om tilskudd til prosjektet Sieidigenta. Avslaget er opprettholdt i styrets vedtak 6. september 2017. Saken er oversendt til Klima- og miljødepartementet til endelig avgjøring i brev av 27. september 2017.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ingen merknader til Kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Kulturminnefondets vedtak av 9. mars 2017.

Bakgrunn

Saken gjelder et våningshus fra 1920. I henhold til søknaden datert 31. oktober 2016 har bygningen stått tom de siste 45 årene. Det er søkt om midler til omlegging av skifertak, samt etterisolering av taket med nye beslag og takrenner. Det er videresøkt om midler til å rive og sette opp nytt tilbygg og pipe, samt utskifting av sviller og nytt gulv.

Kulturminnefondet har i sitt vedtak av 9. mars 2017 vist til at søknaden gjelder en bolig med mange originale bygningsdeler i eksteriøret. Fondet viser til at de omsøkte tiltakene gjelder oppgraderinger og modernisering, som normalt ikke blir prioritert. Fondet viser videre til at de får mange søknader og har begrensete midler til fordeling og avslår derfor søknaden.

Klagers anførsler, jf brev av 30. april 2017

Klagen viser til følgende:

  1. Tilbygget er rådeskadet og har skjeveheter. Hensikten med å skifte det ut er å få huset beboelig.
  2. Bjelker og grunnmur må skiftes og repareres. I den forbindelse må pipa også rives og skiftes ut.
  3. Vinduene må trolig byttes, men blir ikke prioritert i denne omgang.

I klagen konkluderes det med at hensikten er å gjøre huset beboelig.

Kulturminnefondets merknader, jf. oversendelsen datert 27. september 2017

Norsk kulturminnefond viser til at ved vurdering av søknaden ble det vektlagt at boligen har mange originale bygningsdeler. Videre viser fondet til at de omsøkte tiltakene er oppgradering og modernisering som normalt ikke blir prioritert. I søknadsbehandlingen må Kulturminnefondet prioritere strengt i en stor søknadsmengde og prosjekter hvor tiltakene ikke svekker kulturminneverdiene. Prosjekter som bevarer materialer og elementer fremfor utskifting, blir prioritert.

Med begrensete økonomiske midler og en stor søknadsmengde, må Kulturminnefondet prioritere strengt. Etter en ny og konkret vurdering av saken, i møte den 6. september 2017, har styret i Norsk kulturminnefond ikke funnet grunnlag for å omgjøre vedtaket.

Klima- og miljødepartementets merknader

Norsk kulturminnefonds vedtak i saker om tildeling av tilskudd kan påklages til Klima- og miljødepartementet i henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14. I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og også ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven § 34, andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere synspunktene klageren fremmer.

Med en svært stor søknadsmengde og begrensete tilskuddsmidler, må Kulturminnefondet prioritere strengt. Det innebærer å prioritere ned noen søknader, blant annet søknader der tiltakene i liten grad vil bidra til å ivareta og styrke de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til bygget, gjennom å reparere og ivareta originale bygningselementer.

Klima- og miljødepartementet støtter Norsk kulturminnefonds avgjørelse. Departementet har ingen merknader til fondets skjønnsutøvelse i denne saken og kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

 

Med hilsen

 

Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ronny Henriksen
seniorrådgiver

Kopi
Kulturminnefondet