Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til restaurering av Verkshotellet på Jørpeland, Strand kommune, i Rogaland fylke

Verkshotellet på Jørpeland ble bygget i 1930 for å gi funksjonærer og fagfolk fra Stavanger Electro Staalverk AS et sted å bo. Bygningen er en viktig del av det historiske bybildet og et minne om stedets identitet spesielt pga av byggets tilknytning til industrihistorien i området. Norsk kulturminnefond mottok søknad om tilskudd på kr. 500.000,- til restaurering av hotellet. Søknaden ble avslått med begrunnelse at denne inneholdt mangler og at tiltakene dessuten allerede var igangsatt på søknadstidspunktet i strid med kravet i forskrift for Norsk kulturminnefond § 11, 3 ledd. Departementet la til grunn at tilskuddsordningen under fondet ikke fungerer som en slags refusjonsordning for arbeider som allerede er igangsatt eller gjennomført. Ordlyden i bestemmelsen er absolutt og på dette grunnlaget opprettholdt departementet fondets avgjørelse i saken.

Miljøverndepartementet viser til din e-post av 15.2.2012 vedr klage på avslag på søknad om tilskudd til restaurering av Verkshotellet på Jørpeland, Strand kommune.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering, ikke funnet grunnlag for å omgjøre kulturminnefondets vedtak av 23.11.11.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Verkshotellet på Jørpeland ble bygget i 1920 for å gi funksjonærer og fagfolk fra Stavanger Electro Staalverk AS et sted å bo. Strand kommune kjøpte bygningen i 1987. Nåværende eier kjøpte bygget i 2010 for å drive hotellvirksomhet. Rogaland fylkeskommune har i uttalelse datert 27.1.2011 vurdert bygget som viktig både pga dets arkitektur og kulturhistoriske verdi. Bygningen er videre en viktig del av det historiske bybildet og et minne om stedets identitet spesielt pga av tilknytningen til industrihistorien i området.

Eier, Synnøve B. Vadla (heretter kalt klager) har tidligere søkt om støtte til restaurering av Verkshotellet i 2011, men fikk avslag med begrunnelse om at søknaden var for mangelfull og at flere av tiltakene i søknaden falt utenfor fondets virkeområde. Hun søkte på nytt, den 29.8.2011, om kr 500.000,-. Søknaden ble avslått med begrunnelse at søknaden inneholdt mangler og at tiltakene dessuten allerede var iverksatt på søknadstidspunktet, jf. forskrift for Norsk kulturminnefond § 11, 3 ledd. Klager ble oppmerksom på at søknaden inneholdt mangler i etterkant av innsendt søknad og supplerte denne med nye dokumenter. Fondet valgte ikke å vurdere mottatt dokumentasjon som en del av søknaden da søknadsfristen var gått ut. Fondet mottok klage på vedtak om avslag etter at klagefristen på 3 uker, jf fvl § 28, hadde gått ut. Fondet valgte allikevel å behandle klagen. Fondet opprettholdt sitt vedtak i saken og sendte denne over til Miljøverndepartementet for endelig behandling den 9.5.2012.

Klagers anførsler, jf e-post av 15.2.2012

Klager viser til at de fikk avslag på den første søknaden fordi arbeidene var iverksatt på søknadstidspunktet og at søknaden ikke var godt nok dokumentert. Etter kontakt med fondet var det enighet om ny søknad for kun takarbeider som ikke var med i tidligere søknad.  

I gjeldende søknad viser riktignok fotodokumentasjon at arbeider på taket er startet, men søknad gjelder kun for 80 % av totale arbeider som ikke er igangsatt.  

Klager påpeker at det er lagt mye arbeid og ressurser i restaureringsarbeidet med formål å redde bygningen. Klager har hele tiden vært klar over at bygningen er vernet og at den har en spesiell historie og regnet dermed med at fondet ville støtte prosjektet. Prosjektet har blitt 3 millioner dyrere enn planlagt.  

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelse datert 9.5.2012

Fondet påpeker at de er klar over at klager har lagt ned et voldsomt arbeid med ferdigstillelsen av prosjektet. Søknaden er imidlertid avslått da det omsøkte tiltaket er iverksatt på søknadstidspunktet, jf fondets forskift § 11. Fondet viser i denne sammenheng til at det i fremdriftsplanen vedlagt søknaden står at arbeidet settes i gang 1.5.2011. Fondet mottok søknaden den 29.8.2011. Vedlagt bildemateriale bekrefter også at arbeidene er startet. Med grunnlag i det nevnte opprettholder fondet sitt vedtak om avslag i saken.   

Departementets merknader   

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra Norsk kulturminnefond bare påklages til Miljøverndepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Fondets skjønnsutøvelse kan derfor ikke overprøves av Miljøverndepartementet. Denne begrensningen i klageretten er foretatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 femte ledd. Ved klage kan kulturminnefondet selv vurdere alle sider av saken, uansett hva klagen er begrunnet med. 

Fondet har i hovedsak begrunnet sitt vedtak om avslag med hjemmel i fondets forskift § 11. Bestemmelsen forutsetter at tiltak i søknaden ikke er iverksatt på søknadstidspunktet for å få tilskudd. Ordlyden i bestemmelsen er absolutt og åpner ikke for unntak. Formålet med en slik bestemmelse er at tilskudd skal stimulere til å igangsette tiltak. Det er gjennom en søknadsbehandling fondet kan stille vilkår som setter rammer for på hvilken måte istandsettingen skal skje. Tilskuddsordningen skal stimulere til nødvendige tiltak og skal ikke fungere som en slags refusjonsordning for arbeider som allerede er igangsatt eller gjennomført. Departementet er enig i fondets begrunnelse for vedtaket i saken.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller lovanvendelsesfeil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering, ikke funnet grunnlag for å omgjøre kulturminnefondets vedtak av 23.11.11. Klagen tas ikke til følge.

Med hilsen

 

Elisabeth Platou
Avdelingsdirektør (e.f.)

Zubair Ali Syed
rådgiver

Kopi:
Norsk kulturminnefond