Kollektivkapasitet og fortettingspotensial - casestudie av knutepunkter

Asplan Viak, i samarbeid med Urbanet Analyse, har på oppdrag fra KMD utført en casestudie av sammenhenger mellom transportkapasitet i kollektivprosjekter og arealbruk i knutepunkter.

Casene er de fire store kollektivprosjektene Fornebubanen i Oslo og Bærum, Bybanen i Bergen, Superbuss i Trondheim og Busway på Nord-Jæren, og utvalgte knutepunkt langs linjene i disse fire prosjektene. Casestudien er et bidrag til metodeutvikling, og rapporten er utarbeidet som inspirasjon til alle som er involvert i areal- og transportplanlegging.

Rapport: Kollektivkapasitet og fortettingspotensial - casestudie av knutepunkter (pdf)