Konkursloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser