Lokalisering av statlige virksomheter på Nord-Jæren

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt statlige virksomheters lokalisering på Nord-Jæren. Lokaliseringene er sett isammenheng med føringer i Regional plan for Jæren.

Dette prosjektet inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets oppfølging byutviklingsavtaler og byvekstavtaler. Det er inngått Byvekstavtale for Nord-Jæren, som angir at «statlige publikumsrettede virksomheter og kontorarbeidsplasser skal medvirke til reduksjon av biltransport, økt kollektivtransport og bedre bymiljø i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Lokalisering av statlige virksomheter på Nord-Jæren (pdf)