M-33/1996 - Generelle brukstillatelser for fiskevaksine

R-475 (26.08.1996)

Rundskriv
M-33/1996
R-475

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/05146

26. august 1996

Til

alle veterinærene m.fl.

Generell brukstillatelse for fiskevaksiner

1 medhold av § 1 i Forskrift orn vaksinasjon av ferskvannsfisk, har Landbruksdepartementet bestemt at det skal gis en generell brukstillatelse for de vanligste vaksinetypene til laksefisk. Betingelsene for en slik brukstillatelse og hvilke vaksinetyper som ornfattes av ordningen er angitt i dette rundskrivet.

Monovalente, formalininaktiverte vaksiner til laksefisk, basert på under nevnte bakterier/virus, er inntil videre tillatt brukt i Norge. Kombinasjoner av disse er også tillatt:

A. salmonicida subsp. salmonicida,
V. anguillarum serovar. 01 og 02,
V. salmonicida
IPN-virus

Betingelser for brukstillatelsen:

Vaksiner basert på IPN-virus er bare tillatt brukt til laksefisk som skal settes ut i-, eller allerede er i matfiskanlegg i sjø. Vaksinene skal ikke brukes på stamfisk ved avlsstasjonene eller til fisk som skal settes ut i ferskvann.

Det tillates bare brukt vaksiner som har markedsføringstillatelse eller generelt godkjenningsfritak fra Statens legemiddelkontroll.

Statens dyrehelsetilsyn og Statens legemiddelkontroll skal straks varsles dersom det oppstår særskilte problemer hvor egenskaper ved vaksinene kan mistenkes å være årsak.

Landbruksdepartementet kan, hvis nødvendig trekke tillatelsen tilbake med øyeblikkelig virkning.

Bestemmelsene om vaksiner og sera til dyr er under revisjon. Dette rundskrivet vil derfor kunne oppheves på kort varsel.

Søknad om innførsel av vaksine til fisk skal sendes til Statens dyrehelsetilsyn.

For vaksiner som ikke er nevnt i dette rundskrivet, vaksiner som består av andre kombinasjoner av komponenter eller som inneholder komponenter i tillegg til det som er nevnt ovenfor, må det fortsatt søkes Landbruksdepartementet om brukstillatelse.

Med hilsen

Kjetil Hamnes e.f.
veterinærinspektør

Thordis Lecomte
veterinærinspektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55