Meld. St. 23 (2010–2011)

Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamlinga i FN

Til innhaldsliste

3 Oversikt over Noregs innlegg under den 65. generalforsamlinga

Plenum:

 • Tusenårsmåltoppmøtet. 20.09.10

 • Hovudinnlegg i generaldebatten. 29.10.10

 • Rapportane til dei internasjonale straffedomstolane for det tidlegare Jugoslavia og Rwanda. 08.10.10

 • FNs forhold til G20. 22.10.10

 • Om rapporten til den internasjonale straffedomstolen (ICC). 28.10.10

 • Situasjonen i Afghanistan. 04.11.10

 • Om rapporten til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). 08.11.10

 • Om rapporten til Menneskerettsrådet. 08.11.10

 • Ikkje-smittsame sjukdommar. 23.11.10

 • Palestina-spørsmålet. 30.11.10

 • Havretten og berekraftig fiskeri. 07.12.10

 • Frivillige bidrag til FNs organisasjon for støtte til palestinske flyktningar i Midtausten (UNRWA). 07.12.10

1. komité:

 • Hovudinnlegg om nedrusting. 04.10.10

 • Tematisk debatt om kjernevåpen. 14.10.10

 • Tematisk debatt om nedrustingsmaskineriet. 18.10.10

 • Tematisk debatt om konvensjonelle våpen. 18.10.10

 • Tematisk debatt om andre masseøydeleggingsvåpen. 22.10.10

2. komité:

 • Hovudinnlegg. 06.10.10

 • Oppfølging og implementering av utfallet frå Den internasjonale konferansen om finansiering for utvikling (FfD). 14.10.10

 • Berekraftig utvikling. 01.11.10

3. komité:

 • Ungdomsinnlegg om retten barn og unge har til å delta i sivilt samfunn og ungdomsleidde organisasjonar. 04.10.10

 • Sosial utvikling, mellom anna den sosiale situasjonen i verda, ungdom, eldre, funksjonshemma og familien. 04.10.10

 • Kriminalitetsførebygging og strafferett. 06.10.10

 • Fremming av kvinner. 12.10.10

 • Fremming av barns rettar. 15.10.10

 • Hovudinnlegg om menneskerettar. 27.10.10

4. komité:

 • Grundig gjennomgang av alle sider ved spørsmålet om fredsbevarande operasjonar. 27.10.10

 • FNs organisasjon for støtte til palestinske flyktningar i Midtausten (UNRWA). 01.11.10

5. komité:

 • Personellspørsmål (administrering av menneskelege ressursar). 29.10.10

6. komité:

 • Tiltak for å eliminere internasjonal terrorisme. 05.10.10

 • Straffeansvar for FN-tilsette. 08.10.10

 • Rapporten frå FNs kommisjon for internasjonal handelsrett (UNCITRAL). 11.10.10. Halde av Noreg, på vegner av Noreg, Sverige, Danmark og Finland. 11.10.10

 • Rettsstatsprinsippet på nasjonalt og internasjonalt nivå («Rule of Law»). 12.10.10

 • Omfanget og bruken av prinsippet om universaljurisdiksjon. 13.10.10

 • Vern av diplomatiske og konsulære stasjonar. 18.10.10

 • Diplomatisk vern. 20.10.10. Halde av Noreg, på vegner av Norden.

 • Rapport frå folkerettskommisjonane. Reservasjonar. 27.10.10. Halde av Noreg, på vegner av Norden.

Til forsida