Meld. St. 23 (2010–2011)

Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamlinga i FN

Til innhaldsliste

4 Programbudsjettet 2010-2011

FNs programbudsjett for to-årsperioden 2010-2011 som vedteke på den 64. generalforsamlinga.

Tabell 4.1  A. Utgifter

Budsjett Seksjon

Kap

Tekst

USD

I

1-2

Generell politisk verksemd, leiing og koordinering

777 439 800

II

3-6

Politiske saker, fredsbevarende operasjoner

1 248 438 400

III

7-8

Internasjonal lov og rett

96 855 200

IV

9-16

Internasjonal samarbeid for utvikling

434 311 700

V

17-22

Regionalt utviklingssamarbeid

526 456 100

VI

23-26

Menneskerettigheter og humanitære saker

301 937 600

VII

27

Informasjon

186 707 400

VIII

28-29

Administrasjon og fellestjenester

577 969 100

IX

30

Internt tilsyn

39 438 800

X

31-32

Særlege administrative utgifter

125 248 200

XI

33

Investeringsutgifter

61 265 500

XII

34

Sikkerhet

239 288 500

XIII

35

Utviklingskontoen

23 651 300

XIV

36

Utbetalinger fra skatteutjamningsfondet

517 021 500

SUM

5 156 029 100

Tabell 4.2 B. Inntekter

Kapittel

Tekst

USD

1

Inntekter til skatteutjamningsfondet

521 183 700

2

Generelle inntekter

31 176 500

3

Publikumstjenester

1 811 600

Til saman

554 171 800

Pliktige bidrag frå medlemslanda for toårsperioden vedteke av Generalforsamlinga

4 601 857 300

SUM

5 156 029 100

Til forsida