Meld. St. 23 (2010–2011)

Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamlinga i FN

Til innhaldsliste

7 Forkortingar

AALCC

The Asian-African Legal Consultative Committee

Den asiatisk-afrikanske juridiske rådgjevande komiteen

ABM-avtalen

Anti-Ballistic Missile Treaty

Avtale mellom Sovjetunionen og USA frå 1972 om avgrensingar i anti-rakettforsvaret

ACABQ

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions

Den rådgjevande komiteen for administrative og budsjettmessige spørsmål

ACC

Administrative Committee on Coordination

Den administrative samordningskomiteen

AfDB

African Development Bank

Den afrikanske utviklingsbanken

AsDB

Asian Development Bank

Den asiatiske utviklingsbanken

ASEAN

Association of South East Asian Nations

Samanslutning av søraust-asiatiske statar (medl.: Brunei, Filippinane, Indonesia, Kambodsja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand og Vietnam)

AU

The African Union

Den afrikanske Unionen

BONUCA

FNs fredsbyggingskontor i Den sentral-afrikanske republikken

BWI

Bretton Woods-institusjonane Verdsbanken og Det internasjonale valutafondet (IMF)

CARICOM

Caribbean Community and Common Market

Den karibiske fellesskapen og fellesmarknaden

CAS

Committee on Assurances of Supply

IAEAs komité for leveringstryggleik

CAT

Committee Against Torture

FNs komité mot tortur

CCPC

Committee on Crime Prevention and Control

Komiteen for kriminalitetsførebygging og kontroll

CD

Conference on Disarmament

Nedrustingskonferansen i Genève

CDE

sjå KNE

CDP

Committee on Development Planning

Komiteen for utviklingsplanlegging

CEDAW

Committee on the Elimination of Discrimination against Women

Komiteen for avskaffing av kvinnediskriminering

CERD

Committee on the Elimination of Racial Discrimination

Komiteen for avskaffing av rasediskriminering

CESI

Centre for Economic and Social Information

Senteret for økonomisk og sosial informasjon

CFE

Conventional Forces in Europe

Konvensjonelle styrkar i Europa

CFS

Committee on World Food Security

Komiteen for matvaretryggleik

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

Samrådsgruppa for internasjonal landbruksforsking

CHR

Commission on Human Rights

Menneskerettskommisjonen

CIEM

Committee on International Investment and Multinational Enterprises

Komiteen for internasjonale investeringar og multinasjonale selskap

CMI

Comité Maritime International

Den internasjonale maritime komiteen

CND

Commission on Narcotic Drugs

FNs narkotikakommisjon

CPC

Committee for Programming and Coordination

Komiteen for programplanlegging og samordning

CSBM

Confidence and Security Building Measures

Tillits- og tryggleiksskapande tiltak

CSD

Commission for Social Development

Sosialkommisjonen

CSD

Commission on Sustainable Development

Kommisjonen for berekraftig utvikling

CSW

Commission on the Status of Women

FNs kvinnekommisjon

CTBT

Comprehensive Test Ban Treaty

Fullstendig kjernefysisk prøvestansavtale

CTC

Centre on Transnational Corporations

FNs senter for fleirnasjonale selskap (under UNCTAD)

CWC

Convention on the Prohibition of the Development, Production, S Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their destruction

Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt om øydelegging av dei

DAM

Department of Administration and Management

FN-sekretariatet si avdeling for administrative spørsmål

DESA

Department of Economic and Social Affairs

FN-sekretariatet si avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål

DPA

Department of Political Affairs

FN-sekretariatet si avdeling for politiske spørsmål

DPI

Department of Public Information

FN-sekretariatet si informasjonsavdeling

DPKO

Department of Peacekeeping Operations

FN-sekretariatet si avdeling for fredstryggjande operasjonar

DSG

Deputy Secretary General

FNs visegeneralsekretær

ECA

Economic Commission for Africa

FNs økonomiske kommisjon for Afrika

ECE

Economic Commission for Europe

FNs økonomiske kommisjon for Europa

ECLAC

Economic Commission for Latin America and the Caribbean

FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia

ECOMOG

ECOWAS Peace Monitoring Group

ECOWAS sin regionale fredstryggjande styrke

ECOSOC

Economic and Social Council

FNs økonomiske og sosiale råd

ECOWAS

Economic Community of West African States

Økonomisk samanslutning for land i Vest-Afrika

ECWA

Economic Commission for Western Asia

FNs økonomiske kommisjon for Vest-Asia

ENMOD

Convention on the Prohibition of Military and any other Hostile use of Environmental Modification Techniques

FNs konvensjon om forbod mot bruk av miljøpåverknad til militære formål (Miljøkrigskonvensjonen)

ERC

Emergency Relief Coordinator

FNs nødhjelpskoordinator

ESCAP

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavsområdet

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

FAO

Food and Agriculture Organization

FNs organisasjon for ernæring og landbruk

G-77

Group of 77

Utviklingslanda si samordningsgruppe for handsaming av utviklingsspørsmål under Generalforsamlinga

HIPC

Highly Indebted Poor Countries

Fattige land med høg gjeldsbyrde

IAEA

International Atomic Energy Agency

Det internasjonale atomenergibyrået

IATA

International Air Transport Association

Den internasjonale organisasjonen for lufttransport

IBRD

International Bank of Reconstruction and Development

Den internasjonale banken for gjenreising og utvikling (Verdsbanken)

ICAO

International Civil Aviation Organization

Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart

ICARA

International Conference on Assistance to Refugees in Africa

Internasjonal konferanse om bistand til flyktningar i Afrika

ICJ

International Court of Justice

FNs mellomfolkelege domstol

ICRC

International Committee of the Red Cross

Den internasjonale raudekrosskomiteen

ICSAB

International Civil Advisory Board

Den rådgjevande komiteen for Den internasjonale tenestemannskommisjonen

ICSC

International Civil Service Commission

Den internasjonale tenestemannskommisjonen

ICSU

International Council of Scientific Unions

Vitskapsunionen sitt internasjonale råd

ICTY

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Den internasjonale straffedomstolen for det tidlegare Jugoslavia

IDA

International Development Association

Det internasjonale utviklingsfondet (under Verdsbanken)

IEA

International Energy Agency

Det internasjonale energibyrået

IFAD

International Fund for Agricultural Development

Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling

IFC

International Finance Corporation

Det internasjonale finansieringsinstituttet

IGAD

Intergovernmental Authority on Development

Organisasjon for tørke og utvikling på Afrikas horn

ILC

International Law Commission

Folkerettskommisjonen

ILO

International Labour Organization

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen

IMF

International Monetary Fund

Det internasjonale valutafondet

IMO

International Maritime Organization

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (før 1982: IMCO)

INCB

International Narcotics Control Board

Det internasjonale narkotikakontrollrådet

INF

Intermediate-range Nuclear Forces

Kjernefysiske mellomdistansevåpen

INMARSAT

International Maritime Satellite Organization

Den internasjonale organisasjonen for maritime telekommunikasjonar via satellitt

INSTRAW

International Research and Training Institute for the Advancement of Women

Det internasjonale forskings- og utdanningsinstituttet for kvinner

INTELSAT

International Telecommunication Satellite Organization

Den internasjonale telekommunikasjonssatellittorganisasjonen

IOC

Intergovernmental Oceanographic Commission

Den mellomstatlege oseanografiske kommisjonen

IPDC

International Programme for the Development of Communication

Det internasjonale programmet for kommunikasjonsutvikling

IPTF

International Police Force Task

FNs internasjonale politistyrke

ISAF

International Security Assistance Force

FNs internasjonale sikkerhetsstyrke

ISDR

(United Nations) International Strategy for Disaster Reduction

(FNs) Internasjonale strategi for reduksjon av konsekvensene av katastrofer

ITC

International Trade Center

Det internasjonale handelssenteret

ITU

International Telecommunication Union

Den internasjonale teleunionen

IUOTO

International Union of Official Travel Organizations

Den internasjonale reiselivsorganisasjonen

JIU

Joint Inspection Unit

FNs inspektørgruppe

KNE

Conference on Confidence and Security Building Measures and Disarmament in Europe (CDE)

Konferansen om tillits- og tryggleiksskapande tiltak og nedrusting i Europa

MICIVIH

Civilian Mission of the United Nations and the Organization of American States in Haiti

Det internasjonale sivile korps på Haiti

MINUGUA

United Nations Mission for the Verification of Human Rights and of Compliance with the Commitment of the Comprehensive Agreement on Human Rights in Guatemala

FNs verifikasjonskorps for menneskerettar og etterleving av pliktene etter den omfattande menneskerettsavtalen i Guatemala

MINURSO

Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental

FNs operasjon for overvaking av folkerøysting i Vest-Sahara

MINUSAL

Mission de las Nationes Unidas en El Salvador

FNs operasjon i El Salvador

MISAB

Inter-African Mission to Monitor the Bangui Agreements

Interafrikansk fredstryggjande styrke i Den sentral-afrikanske republikken

MONUA

United Nations Observer Mission in Angola

FNs observatørstyrke i Angola

MONUC

United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Kongo

FN-styrken i Den demokratiske republikken Kongo

MUL

Least Developed Countries (LDC)

Dei minst utvikla landa

NAM

Non Aligned Movement

Den alliansefrie rørsla

NATO

North Atlanctic Treaty Organization

Den nordatlantiske traktatorganisasjonen

NEPAD

New Partnership for Africa’s Development

Nytt partnarskap for Afrikas utvikling

NGO

Non-Governmental Organization

Ikkje-statleg organisasjon

NPT

Non-Proliferation Treaty

Ikkje-spreiingsavtalen

OAS

Organization of American States

Organisasjonen av amerikanske statar

OAU

Organization of African Unity

Organisasjonen for afrikansk einskap

OCHA

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Kontoret for samordning av humanitære aktivitetar

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

OECS

Organization of East Caribbean States

Organisasjonen av austkaribiske statar

OIC

Organization of the Islamic conference

Organisasjonen for Den islamske konferansen

OIOS

Office of International Oversight Services

FNs kontor for internt tilsyn

OPANAL

Organisacion para la Proscripcion des Armas Nucleares en America Latina

Organisasjonen for forbod mot atomvåpen i Latin-Amerika

OPEC

Organization of Petroleum Exporting Countries

Organisasjonen av oljeeksporterande land

OSSE

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa

PBC

Peace Building Commission

FNs fredsbyggingskommisjon

POLISARIO

Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro

Frigjeringsrørsle i Vest-Sahara

PLO

Palestine Liberation Organization

Den palestinske frigjeringsorganisasjonen

PUNE

United Nations Conference for the Promotion of International Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy

FNs konferanse om fredeleg utnytting av kjernekraft

REDD+

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

Reduksjon av utslepp frå avskoging og skogøydelegging

SADC

Southern African Development Community

Den regionale samarbeidsorganisasjonen i det sørlege Afrika (medl. (1997): Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Swaziland, Sør-Afrika, Tanzania, Zambia, Zimbabwe)

SALT (I & II)

Strategic Arms Limitation Treaty

Avtalar mellom USA og Sovjetunionen om avgrensingar av strategiske våpen

SDI

Strategic Defence Initiative

Strategisk forsvarsinitiativ (det amerikanske romvåpenprogrammet)

SFOR

Stabilisation Force

Multilateral stabiliseringsstyrke i Bosnia-Hercegovina leidd av NATO

SG

Secretary General

FNs generalsekretær

SHIRBRIG

Multi-National Stand-by High Readiness Brigade for UN Operations

SIDS

Small Island Developing States

Små utviklingsøystatar

SIS

Special Industrial Service

Det særlege industrifondet

SSOD (I, II & III)

Special Session on Disarmament

Hovudforsamlinga sine spesialsesjonar om nedrusting

START

Strategic Arms Reduction Talks

Forhandlingar mellom USA og Sovjetunionen om reduksjonar av strategiske våpen

TCDC

Technical Co-operation among Developing Countries

Fagleg samarbeid mellom utviklingsland

TDB

Trade and Development Board

Handels- og utviklingsstyret (UNCTADs styre)

UN

United Nations

Dei sameinte nasjonane (FN)

UNAMIR

United Nations Assistance Mission for Rwanda

FNs styrke i Rwanda

UNAMSIL

United Nations Mission in Sierra Leone

FN-styrken i Sierra Leone

UNCDF

United Nations Capital Development Fund

FNs kapitalutviklingsfond

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development

FNs konferanse om miljø og utvikling (Rio-konferansen)

UNCITRAL

United Nations Commission on International Trade Law

FNs kommisjon for internasjonal handelsrett

UNCOPUOS

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

FNs komité for fredeleg utnytting av det ytre verdsrommet

UNCTC

United Nations Committee for Transnational Corporations

FNs komité for fleirnasjonale selskap

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

FNs konferanse for handel og utvikling

UNCURK

United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea

FNs kommisjon for samling og gjenoppbygging av Korea

UNDAF

United Nations Development Aid Framework

FNs rammeverk for bistand

UNDC

United Nations Disarmament Commission

FNs nedrustingskommisjon

UNDG

United Nations Development Group

FNs utviklingsgruppe

UNDOF

United Nations Disengagement Observer Force

FNs observatørstyrke i Midtausten

UNDP

United Nations Development Programme

FNs utviklingsprogram

UNEP

United Nations Environment Programme

FNs miljøvernprogram

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

FNs organisasjon for utdanning, vitskap og kultur

UNETPSA

United Nations Educational Training Programme for Southern Africa

FNs utdannings- og opplæringsprogram for det sørlege Afrika

UNFDAC

United Nations Fund for Drug Abuse Control

FNs fond for kontroll med narkotikamisbruk

UNFICYP

United Nations Force in Cyprus

FN-styrken på Kypros

UNFPA

United Nations Population Fund

FNs befolkningsfond

UNGASS 19

United Nations General Assembly Nineteenth Special Session

FNs generalforsamling sin 19. spesialsesjon for oppfølging av Rio-konferansen

UN-HABITAT

United Nations Human Settlements Programme

FNs busetjingsprogram

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

FNs høgkommissær for flyktningar

UNICEF

United Nations Children’s Fund

FNs barnefond

UNIDF

United Nations Industrial Development Fund

FNs fond for industriell utvikling

UNIDIR

United Nations Institute for Disarmament Research

FNs institutt for nedrustingsstudium

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization

FNs organisasjon for industriell utvikling

UNIFEM

United Nations Development Fund for Women

FNs utviklingsfond for kvinner

UNIFIL

United Nations Interim Force in Lebanon

FNs fredstryggjande styrke i Libanon

UNISPACE (I & II)

United Nations conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space

FNs konferansar om utforsking og fredeleg utnytting av verdsrommet

UNITA

União Nacional para a Independência Total de Angola

Opprørsrørsle i Angola

UNITAR

United Nations Institute for Training and Research

FNs institutt for opplæring og forsking

UN-NADAF

United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990’s

FNs nye program for utvikling i Afrika i 1990-åra

UNMEE

United Nations Mission in Etiopia and Eritrea

FN-styrken i Etiopia og Eritrea

UNMIK

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo

FN-styrken i Kosovo

UNMIL

United Nations Mission in Liberia

FN-styrken i Liberia

UNMISET

United Nations Mission of Support in East Timor

FN-styrken i Aust-Timor

UNMOGIP

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan

FNs militære observatørgruppe i India og Pakistan

UNMOT

United Nations Mission of Observers in Tajikistan

FNs observatørkorps i Tadsjikistan

UNOMIG

United Nations Observer Mission in Georgia

FNs observatørkorps i Georgia

UNPSG

United Nations Civilian Police Support Group

FNs støttegruppe for sivile politifolk

UNRISD

United Nations Research Institute for Social Development

FNs forskingsinstitutt for sosial utvikling

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

FNs organisasjon for hjelp til Palestinaflyktningar i Midtausten

UNSCEAR

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

FNs vitskaplege komité for verknadene av radioaktiv stråling

UNSCOM

United Nations Special Commission

FNs spesialkommisjon (som skal overvake avskaffinga av irakiske masseøydeleggingsvåpen)

UNSMA

United Nations Special Mission to Afghanistan

FNs spesialkorps til Afghanistan

UNSOC

United Nations Staff Officers Course

FNs stabsoffiserkurs

UNTSO

United Nations Truce Supervision Organization

FNs observatørkorps i Midtausten

UNU

United Nations University

FN-universitetet

UNV

United Nations Volunteers

FNs fredskorps

UPU

Universal Postal Union

Verdspostunionen

WEOG

West European and Other States Group

Gruppa av vesteuropeiske og andre statar

WFC

World Food Council

Verdas matvareråd

WFP

World Food Programme

Verdsmatvareprogrammet

WGUNS

Open-ended High-level Working Group on the Strengthening of the United Nations System

Arbeidsgruppa for styrking av FN-systemet (Essy-gruppa)

WHO

World Health Organization

Verdshelseorganisasjonen

WIPO

World Intellectual Property Organization

Verdsorganisasjonen for åndsverkrett

WMO

World Meteorological Organization

Den meteorologiske verdsorganisasjonen

WTO

World Tourism Organization

Verdsturismeorganisasjonen

WTO

World Trade Organization

Verdshandelsorganisasjonen

Til forsida