Meld. St. 11 (2020–2021)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2019

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over stortingsmeldinger, handlingsplaner og strategier

Stortingsmeldinger:

Meld. St. 11 (2014–2015) Kvalitet og pasientsikkerhet 2013: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-11-20142015/id2345641/

Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/

Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20142015/id2412810/

Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/

Meld. St. 12 (2015–2016) Kvalitet og pasientsikkerhet 2014: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20152016/id2464147/

Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-34-20152016/id2502758/

Meld. St. 13 (2016–2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20162017/id2524141/

Meld. St. 39 (2016–2017) Evaluering av bioteknologiloven: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-39-20162017/id2557037/

Meld. St. 6 (2017–2018) Kvalitet og pasientsikkerhet 2016: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20172018/id2581316/

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/

Meld. St. 11 (2018–2019) Kvalitet og pasientsikkerhet 2017: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20182019/id2622527/

Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/

Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2019/id2639770/

Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20192020/id2700942/

Meld. St. 9 (2019–2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-9-20192020/id2681185/

Meld. St. 6 (2020–2021) Tilbaketrekking av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om ehelse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20202021/id2771416

Handlingsplaner og strategier:

Demensplan 2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2020/id2465117/

Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet 2017–2017: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-kunnskapsloft-for-oral-helse/id2569994/

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-antibiotikaresistens-i-helsetjenesten/id2469646/

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-og-selvskading-2014-2017/id758063/

HelseOmsorg21: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/HelseOmsorg21/id764389/

Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-beredskapsplan-pandemisk-influensa/id2354614/

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-handlingsplan-for-bedre-kosthold-20172021/id2541870/

Nasjonal helseberedskapsplan: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/a-verne-om-liv-og-helse/id2583172/

Nasjonal overdosestrategi: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-overdosestrategi-2019-2022/id2636987/

Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015–2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-mot-antibiotikaresistens-2015-2020/id2424598/

Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-arbeidet-mot-virale-leverbetennelser-hepatitter/id2504728/

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 2015–2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/frivillighetsstrategi/id2429965/

Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringa-sin-handlingsplan-for-oppfolging-av-helseomsorg21-strategien/id2463030/

Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omsorg-2020/id2410456/

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/flere-ar--flere-muligheter/id2477934/

Regjeringens strategi for god psykisk helse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-39-20162017/id2557037/

Regjeringens strategi for ungdomshelse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ungdomshelse/id2503980/

Strategi for seksuell helse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/snakk-om-det/id2522933/

Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017–2021: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/redusert-tilbakefall-til-ny-kriminalitet/id2556905/

Nasjonal diabetesplan 2017–2021: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-diabetesplan-2017-2021/id2582010/

Nasjonal hjernehelsestrategi 2018–2024: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-hjernehelsestrategi-20182024/id2581669/

Nasjonal kreftstrategi 2018–2022: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/leve-med-kreft/id2598282/

Nasjonal strategi mot hepatitter: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-mot-hepatitter/id2618584/

Strategi for mennesker med funksjonsnedsettelse – Et samfunn for alle: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-mennesker-med-funksjonsnedsettelse--et-samfunn-for-alle/id2623105/

Handlingsplan mot voldtekt 2019–2022: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-voldtekt-20192022/id2637644/

Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019–2023: https://www.regjeringen.no/no/dokument/id2000006/?from=01.01.2019&to=31.12.2019&documenttype=dokumenter/planer&ownerid=421

Mat, mennesker og miljø: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/matsystemer/id2661208/

Handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019–2023: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern/id2675233/

Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnistitet og religion 2020–2023: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-handlingsplan-mot-rasisme-og-diskriminering-pa-grunn-av-etnisitet-og-religion-2020--2023/id2681929/

Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-beredskapsplan-mot-utbrudd-av-alvorlige-smittsomme-sykdommer/id2680654/

Kortversjon Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/

Bedre helse – bedre liv. Innsats i norsk utviklingspolitikk for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bedre_helse/id2678493/

Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020–2025: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-2020-2025/id2740946/

Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-fortsatt-reduksjon-i-antall-svangerskapsavbrudd/id2721431/

Beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19 pandemien: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/beredskapsplan-for-smitteverntiltak-ved-okte-smittespredning-under-covid-19-pandemien/id2705749/

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-aktive-liv/id2704955/

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-allmennlegetjenesten/id2701926/

Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19 pandemien: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/langsiktig-strategi-og-plan-for-handteringen-av-covid-19-pandemien-og-justering-av-tiltak/id2701518/

Til forsiden